NÁVRAT DO ROZPOČTY
Plánované příjmy
dle rozpočtu města
pro rok 2006


(nejsou obsaženy změny
z průběhu roku)
Příjmy celkem      
HLAVNÍ KATEGORIE:      
Daně a poplatky      87 180
Financování (viz dole v det. rozp.)     39 500
Přijaté dotace     35 090
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo      6 380
Splátky půjček     1 860
Sk. 1 - zemědělství a lesní hospodářství     1 100
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství     1 065
Sk. 6 - všeobecná veřejná správa služby     825
Sk. 5 - bezpečnost státu a právní ochrana     200
Sk. 4 - sociální věci a politika zaměstnanosti     0
CELKEM SOUČET:     173 200
DETAILNÍ ROZPIS: (sestupné řazení)      
Přijaté dotace 4112 neinvest. dotace ze SR-souhrnný dotační vztah 35 064
Daně a poplatky 1211 DPH 31 950
Daně a poplatky 1121 DPPO 17 950
Daně a poplatky 1111 DPFO ze závislé činnosti 15 300
Daně a poplatky   DPFO dle bydliště 7 700
Daně a poplatky 1361 správní poplatky 4 270
Daně a poplatky 1511 daň z nemovitostí 3 200
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo 3722 komunální odpady 2 510
Daně a poplatky 1112 DPFO ze samostatně výdělečné činnosti 2 300
Daně a poplatky   DPFO ze závislé činnosti dle sídla zaměstnavatele 1 500
Daně a poplatky 1347 poplatek za provozovaný VHP  1 200
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo 3113 základní školy - náhrady za dojíždějící žáky (přesun na 4121) 1 180
Sk. 1 - zemědělství a lesní hospodářství 1031 prodej dřeva a příjmy z lesního hospodářství 1 100
Splátky půjček 2413 splátka půjčky od PNT 1 000
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo 3639 komunální služby - prodej pozemků 1000
Daně a poplatky 1113 DPFO z kapitálových výnosů - srážka 900
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo 3725 využívání a zneškodňování komunálních odpadů - příplatek za tříděný odpad  720
Splátky půjček 2460 splátky půjček od obyvatel (FRBM, soc. fond …) 680
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2321 kanalizace - splátky za kanalizaci Malecí 675
Daně a poplatky 1351 odvod výtěžku z provozování loterií 600
Sk. 6 - všeobecná veřejná správa služby 6310 úroky z účtů 600
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo 3639 komunální služby - pronájem pozemků 440
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2229 pokuty ODSH 260
Daně a poplatky 1341 poplatek ze psů 250
Sk. 6 - všeobecná veřejná správa služby 6171 místní správa 225
Sk. 5 - bezpečnost státu a právní ochrana 5311 městská policie a KOVP - pokuty... 200
Splátky půjček 2420 splátky půjček od obec.prospěš.organizací a církví 180
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo 3639 komunální služby - pronájem kotelen 120
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo 3111 mateřské školy - pronájem kotelen 95
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo 3639 komunální služby - tržby WC 80
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo 3745 vzhled obcí a veřejná zeleň 60
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2169 pokuty OV + OŽP 50
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2212 komunikace 50
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo 3399 spolkový dům - pronájem kotelny a náhrady za energie 50
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo 3113 základní školy - pronájem kotelny 35
Daně a poplatky 1343 poplatek za užívání veřejného prostranství 30
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2219 pozemní komunikace (pronájem parkoviště ...) 30
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo 3632 pohřebnictví 30
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo 3725 využívání a zneškodňování komunálních odpadů - náhrada za pronájem skládky 30
Přijaté dotace 4121 neinvest. dotace od obcí - dojíždějící žáci a VPS 26
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo 3519 ambulantní péče 20
Daně a poplatky 1332 poplatky za znečišťování ovzduší 10
Daně a poplatky 1334 odvody za odnětí zemědělské půdy 10
Daně a poplatky 1344 poplatek ze vstupného 10
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo 3769 pokuty OŽP 10
Daně a poplatky 1122 DPPO za obec  0
Financování 8115 změna stavu prostředků na bankovních účtech 42 600
Financování 8124 splátka půjčky MF ČR (FRBM)  -3 100
CELKEM součet z detailního rozpisu:     173 200