NÁVRAT NA VSTUP DO NOVOMĚSTSKÉHO KURÝRA.
OBCHVAT NOVÉHO MĚSTA NAD METUJÍ.
Část I. - DOBA PŘELOŽKOVÁ - viz následující odkaz:

OBCHVAT NOVÉHO MĚSTA NAD METUJÍ - ČÁST I
Poprvé vloženo 24.4.2006.

Část II. - DOBA PŘELOŽKOVÁ - viz následující odkaz:

OBCHVAT NOVÉHO MĚSTA NAD METUJÍ - ČÁST II
Poprvé vloženo 03.10.2016.


Část III - DOBA OBCHVATOVÁ.
Poprvé vloženo 2.11.2018.

Vloženo 11.12.2018.

NA JEDNÁNÍ RADY MĚSTA č. 4 dne 3.12.2018 SE OBJEVIL NÁSLEDUJÍCÍ BOD:
3/1. Schválení Zadání změny č. 1 územního plánu Nové Město nad Metují

Identifikace:
OVRR jako příslušný pořizovatel předkládá ke schválení Zadání změny č. 1 územního plánu Nové Město nad Metují ve znění přílohy.

Odůvodnění:
O pořízení Změny č. 1 územního plánu Nové Město nad Metují (dále jen Změna) rozhodlo ZM svým usnesením 126- 7723/18 ze dne 14.06.2018. OVRR ve spolupráci s určeným zastupitelem následně zpracoval návrh Zadání, který projednal s dotčenými orgány, sousedními obcemi a Krajským úřadem Královéhradeckého kraje. Současně Zadání doručil veřejnosti a každý k němu mohl uplatnit připomínky. Na základě výsledků projednání pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem upravil návrh Zadání a nyní jej předkládá ke schválení.

Vysvětlení:
Skalský Miloš, Ing. - vedoucí OVRR
Město Nové Město nad Metují náměstí Republiky 6 Stránka 10 ZÁPIS Z PORADY RM 4 Tisk: 10.12.2018

Z podrobnějšího projednání:
Radní požádali o prezentaci navrhovaných změn nad mapovým podkladem. Proto byl do jednání přizván Ing. Balcar z OVRR, který tuto prezentaci provedl. Radní požádali, aby tato prezentace byla připravena i na ZM č. 2.
Dále radní diskutovali nad dalšími postupy v oblasti územního plánu v souvislosti s referendem a dalšími podněty, které se v souvislosti s ÚP objevují.
Jeden radní byl vyloučen z hlasování k tomuto bodu, a to pro možnou podjatost.

K čl. 3/1 USNESENÍ č. RM 4-9/18
RM doporučuje ZM schválit zadání změny č. 1 územního plánu Nové Město nad Metují ve znění přílohy k tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato.


Komentář Novoměstského kurýra:
Je to po říjnových volbách první případ (pokud vím) jednání Rady města, kde je zmínka o referendu.
Počkejme si na následující Zastupitelstvo, zda i tam se bude jednat o referendu a "poreferendových krocích" ve prospěch obchvatu, které by samozřejmě měly začít změnou Územního plánu.


Výsledek ze Zastupitelstva sem doplním. Bude se konat ve čtvrtek 13.12.2018.


Jindřich Buchal.


Vloženo 27.11.2018.

RADA MĚSTA ZAČALA ŘEŠIT HAVARIJNÍ SITUACI V DOPRAVĚ U NOVOMĚSTSKÉHO NÁMĚSTÍ

V pondělí 26. listopadu 2018 mimořádně zasedala Rada města, aby se seznámila s aktuální situací ohledně nestabilního podloží pod komunikací na vjezdu do Husova náměstí. V této ulici je od pátku 23. listopadu jednosměrně řízen provoz pomocí semaforů, aby se snížila zátěž podloží a zároveň se hledá řešení jak vzniklou situaci řešit.

Rada města Nové Město nad Metují vzhledem k nastalé havarijní situaci přijala níže uvedená usnesení:
RM důrazně žádá:

- Královéhradecký kraj a Ředitelství silnic a dálnic ČR (dále jen "ŘSD ČR"), aby na všechna jednání související s řešením problematiky dopravy a havarijního stavu ve vjezdu Husova náměstí byl vždy zván zástupce města Nové Město nad Metují;
- stanovení přesného termínu zprůjezdnění silnice č. III/30821 ve směru Spy – Krčín;
- stanovení termínu nasazení mikrobusů pro průjezdy přes Husovo náměstí nebo jiného řešení autobusové dopravy; - dodání konkrétních informací a termínů o předpokládaných dlouhodobých opatřeních, zvláště pak předpokládaný termín zpracování znaleckého posudku, na jehož základě budou opatření realizována;
- o stanovení možných scénářů dlouhodobého řešení.

RM zároveň upozorňuje, že je nepřípustný návrat k vedení objízdné trasy přes Husovo náměstí v souvislosti s dokončením rekonstrukce silnice č. III/30821 v lokalitě viaduktu v Krčíně.
RM žádá ŘSD ČR o urychlené zařazení rekonstrukce silnice I. třídy I/14 na úseku vedoucím přes Městskou památkovou rezervaci Nové Město nad Metují do Plánu investic.
RM žádá ŘSD ČR o urychlené provedení změny vedení trasy silnice I. třídy č. I/14 tak, aby nevedla přes Městskou památkovou rezervaci Nové Město nad Metují.

Zdroj: www stránky města NMNM.Komentář Novoměstského kurýra:
Jak by se nyní hodilo, kdyby město mělo připravenou variantu řešící problém vedení I/14 mimo náměstí ale i mimo město.
Řadu let mělo v Územním plánu návrh tzv. přeložky vedoucí také přes město, i když už ne přes náměstí. Dokonce takový Územní plán v dubnu 2018 schválilo Zastupitelstvo města.

Vedení města celou řadu let neudělalo ani krůček k řešení obchvatu.
Ale stagnovala i realizace přeložky I/14 vedoucí přes město kolem nádraží, o které dokonce všichni věděli, že překračuje limity hluku v intravilánu města a že její realizace v navržené podobě zřejmě nebude možná!!!
A přesto nový "Územní plán" s takovouto přeložkou v dubnu 2018 zastupitelé schválili. Jednohlasně!!!
Přesto se o takovéto přeložce v říjnu 2018 hlasovalo v referendu. Naštěstí se ukázalo, že 2116 občanů dobře pochopilo, co je nejlepší řešení.


Dnes, po referendu, které jednoznačně v říjnu 2018 přikázalo městu řešit přeložku I/14 plnohodnotným obchvatem mimo město, nemá naše město ani "Územní rezervu" ve schváleném Územním plánu pro toto řešení. A zdá se, že se změnou Územního plánu směrem k obchvatu ani nyní nijak nespěchá.

A tak nyní město "důrazně žádá" Kraj Hradec Králové a ŘSD, aby to urychleně vyřešili. Rozumněj změnu trasy I/14.

No uvidíme, co se z toho "důrazného žádání" vylíhne a jak rychle.
A také uvidíme i následnou míru angažovanosti vedení našeho města po dnešním "důrazném žádání", vedoucí k rychlým výsledkům. Samozřejmě, tím konečným výsledkem musí být obchvat. Veškerá ostatní řešení, pokud k nim dojde, budou jen provizoria.


Jindřich Buchal.


Vloženo 17.11.2018.

VÝBOR PRO OBCHVAT zveřejnil v Novinách ECHO č. 32/2018 následující článek:
Komentář Novoměstského kurýra:
Co k tomu dodat?
Zdá se, že zatím jsme tam, kde jsme byli před PLATNÝM A ZÁVAZNÝM referendem, které PŘIKÁZALO vedení Nového Města nad Metují realizovat jižní obchvat města a odmítlo tzv. "přeložku I/14".


Připomeňme si, co měly strany, které jsou v nové novoměstské koalici ve svých volebních programech, pokud jde o řešení tranzitní dopravy v Novém Městě nad Metují:

Volba pro město -
Respektovaní výsledku referenda o přeložce silnice 1/14

ODS - Zasadíme se o smysluplné řešení silnice 1/14

KDU - ČSL - Řešení tranzitu těžké nákladní dopravy po úseku sinice 1/14 procházející městem s ohledem na výsledek místního referenda, bezpečnost silničního provozu, životní prostředí, potřeby města a možnost dostavby dálnice D11 a rychlostní silnice R35.

Východočeši - Doprava a parkování ve městěNo vida!
Protože jako starosta pokračuje pan Petr Hable a ten pochází z "Volby pro město", můžeme doufat, že nezapomene na předvolební slib uskupení, za které kandidoval.
Nebo mu to koaliční partneři "zatrhli"?

Vydané koaliční programové prohlášení opravdu vyvolává opět pochybnosti, zda "kličkovací" politika nebude pokračovat.

Podívejte se na ten bod, co tam dali znovu:

"Zahájit diskuzi, zda je MOŽNÉ a VHODNÉ vyjednání změny oficiálního vedení trasy silnice I/14 s podmínkou opravy komunikace přes náměstí."

A tak se jako občan našeho města musím zeptat - proč si tam nemůžeme přečíst toto?
"Neprodleně zahájíme přípravu realizace obchvatu města v souladu s rozhodnutím místního referenda".

No řekněte, nevypadá to podstatně poctivěji než to, co je v programovém prohlášení? A znovu připomínám - referendum přikázalo obchvat!!!

Jindřich Buchal.


Vloženo 15.11.2018.

ING. VÁCLAV ZILVAR POSLAL NA MĚSTSKÝ ÚŘAD DOPISZdroj: https://obchvatnovemesto.cz


Vloženo 06.11.2018.

Tento článek zveřejnili na iDnes 1. listopadu 2018.

Stav domů v Novém Městě se kvůli dopravě zhoršuje, silnici hrozí zřícení.
Domy na náměstí v Novém Městě nad Metují praskají, příjezdová cesta se trhá a sklípek při silnici hrozí provalením.
Pro soukromé majitele i město je to noční můra. Stav památkově chráněných domů se zhoršil letos, když se od dubna do prosince uzavřela kvůli opravě krajská silnice mezi Spy a Krčínem.
Mnozí řidiči si oblíbili cestu přes náměstí jako nejkratší objížďku. Stejnou zkratkou se však i přes zákaz a pokuty vydává část řidičů kamionů. K tomu navíc přes náměstí dosud kuriózně vede silnice 1. třídy.
Podle odborníků z Českého vysokého učení technického jsou na vině současných potíží hlavně těžká auta a až stovka velkých autobusů denně, ale i složitý terén skalního masivu s opukovými pilíři, na němž bylo město roku 1501 založeno.
Závažné jsou zejména trhliny v asfaltu okolo věže Zázvorky. Silnice tam totiž vede přímo po okraji skalního ostrohu po někdejším mostu u zbourané Krajské brány. Buď za nynější trhliny v silnici může doprava, nebo pohyb části skal, jejichž podklad se vyklání do údolí.
"Zvláště nebezpečné je to z toho důvodu, že vozovka je na okraji masivu. Vzhledem k tomu, že masivní skála je porušená, mohlo by dojít i k částečnému zřícení tohoto kusu," varovali Petr Fajman a Jiří Máca v posudku věnovaném dynamickému působení dopravy na historickou zástavbu a skalní podloží.
Potíže se zvětráváním křídové opuky řeší Novoměstští už od 70. a 80. let, kdy město muselo zajistit uvolněné skály právě pod Zázvorkou. Skalní svah v tomto místě se naposledy opravoval před třemi lety. Také domy na náměstí se potýkají s problémy déle, zejména od rozsáhlé rekonstrukce v roce 2009, od kdy zatéká do některých sklepů.

Zabezpečení domu by stálo miliony, zoufá si majitelka.
Nyní se nové trhliny projevily nejen v asfaltce, ale také u šesti domů při obou vjezdech do náměstí. Ve sklípku pod čp. 1213 dokonce město v létě zaplatilo dřevěnou výdřevu, aby se do něj nepropadl chodník a silnice. Starší trhliny se projevily v klenbách renesančních podloubí i ve štítech domů vystavěných v 16. a 17. století. Byť se některé domy v minulosti opravovaly, poruchy se v nich znovu objevují. Domy jsou totiž vystavěny z lomového kamene spojeného značně zvětralou maltou.
Stav sklípku podepřeného výdřevou Památkáři kontrolují co týden. U další malé části sklepa, která přiléhá k silnici a žádné zabezpečení zatím nemá, nejspíš navrhnou rozšíření monitoringu.
"Výdřeva zabezpečila pouze část domu čp. 1213, která je podsklepena, ale do ulice přiléhá také polovina domu, jež podsklepena není a kde vlivem nadměrné dopravy stále aktivně pracuje podloží. O tom svědčí systém trhlin na domě. Naléhavost opatření omezujících těžkou dopravu je z toho důvodu stále vysoká," řekla Radka Škaldová z odboru výstavby a regionálního rozvoje Městského úřadu v Novém Městě nad Metují, která má na starosti státní památkovou péči. Majitelka sklípku je sklíčená. Na dům, který koupili před šestnácti lety, zůstala sama. Před jedenácti lety pořídila novou fasádu, ale dům se teď trhá. Markantní zhoršení se děje právě letos.
"Když se tu nedávno byl podívat odborník, řekl mi, že kdybych chtěla dům zabezpečit, stálo by to miliony. Ale já nemám peníze na to, abych pořizovala ocelové sloupy. Mrzí mě, že jsem přistoupila na výdřevu do sklepa. Kdyby tam nebyla, chodník by se sesypal dolů, možná by mi i víc praskl dům, ale něco by se s tím muselo dělat. Výdřeva mi znehodnotila dům, z mého sklepa se vlastně podepírá městský chodník a kus silnice. Měla jsem ten sklep ráda, ale už tamnechodím," posteskla si Libuše Hallová.

Překvapilo ji, že výdřeva má zůstat ve sklepě natrvalo. Do sklípku ze 16. století si lidé kdysi chodívali nabírat vodu, protože za domem v hradební věži fungovala vodárna.

Voda proniká do sklepa, praská dlažba v kuchyni.
Velké problémy mají i majitelé nárožního domu při vjezdu do náměstí od Orlických hor, kde kdysi stála Horská brána. Od rekonstrukce náměstí jim při velkých deštích proniká voda do sklepa, letos se však na domě výrazně podepsalo právě množství projíždějících aut.
"Domy se otřásají těžkou dopravou, u nás se to projevilo zvnějšku na popraskaném soklu, ale i uvnitř. Praská například dlažba v kuchyni i koupelně, které jsme před několika lety rekonstruovali. Dohodli jsme se na společném postupu s majiteli dalších domů, že sepíšeme škody, které nám vznikají a oslovíme s tím Ředitelství silnic a dálnic. Nejsem ale snílek," řekl spolumajitel domu Miroslav Kosek. Opravy soklu v úzkém místě při silnici plánuje nejdříve na příští jaro. Město už poslalo na Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) odborný posudek i fakturu za výdřevu s žádostí o proplacení. Požádalo také o společné jednání se správcem silnice, krajským radním pro dopravu, krajským úřadem a policií.
"Chtěli bychom řešit, co bude dál. Dokud vede objízdná trasa přes náměstí, je na policii, aby hlídala, aby tam nevjížděly kamiony. Poté teprve musíme řešit nějaké omezení, aby náměstím pokud možno neprojelo nic těžkého, tedy ne velká nákladní auta ani velké autobusy. Bude se zde muset změnit systém dopravy," uvedl starosta Nového Města Petr Hable.

Podle něj samospráva bude žádat i o přemístění trasy I/14 mimo náměstí. Potíž je však v tom, že opravovaná krajská silnice se platí z dotace a vztahuje se na ni patnáctileté období udržitelnosti.

Domy ze 16. století vs. doprava 21. století.
Novoměstská památkářka už v létě zahájila správní řízení s ŘSD, že silnice poškozuje městskou památkovou rezervaci, ale na radu památkové inspekce jej stáhla. Už však dala podnět krajskému odboru dopravy, aby přijal opatření k ochraně kulturního dědictví, protože v městské památkové rezervaci je to jeden ze zásadních veřejných zájmů.
Stejný dokument i s posudkem expertů poslala i ministru kultury, ministru dopravy, generální ředitelce Národního památkového ústavu, pobočce památkářů v Josefově, hradeckému hejtmanovi, generálnímu řediteli ŘSD i starostovi.
"Očekávám, že se najde někdo odvážný a kompetentní, kdo se zasadí o to, že konečně městskou památkovou rezervaci přestane devastovat doprava, která tam nepatří. Do této rezervace by ideálně měli mít přístup s vozidly lidé, kteří tam žijí, pracují, podnikají, a lidé, kteří chtějí toto krásné historické prostředí navštívit. Památková péče nevidí naprosto žádný relevantní důvod, proč ještě v roce 2018 vést rezervací silnici 1. třídy. Domy ze 16. století postavené na zvětralém skalním ostrohu nemohou vydržet zatížení, které přináší doprava 21. století," poznamenala památkářka Radka Škaldová.
Příčinu narůstající dopravy vidí v rozvoji průmyslové zóny kolem Kvasin, proto také očekává, že se najdou peníze na nápravu způsobených škod. Teď se čeká, jak se k opravě silnice přes náměstí i k náhradě škod na domech postaví ŘSD. V srpnu však v odpovědi pro MF DNES odmítlo nést odpovědnost, stav vozovky je podle státní firmy dobrý a škody vyplynuly z toho, že jednotliví řidiči nedodržovali dopravní omezení pro nákladní auta.

Autor: Štěpánka Tůmová, 1. listopadu 2018.
Zdroj:https://hradec.idnes.cz/nove-mesto-domy-praskaji-doprava-historicke-centrum-nachodsko-pvc-/hradec-zpravy.aspx?c=A181029_435892_hradec-zpravy_posKomentář Novoměstského kurýra:
Základní problém je ve skutečnosti, že naše město nedokázalo dlouhou řadu let vyřešit novou koncepci dopravy v našem městě. Dlouhou řadu let se upínali k tzv. "Přeložce I/14", procházející také městem, ale na jiném místě. Ale i tam zůstávalo vše jen na papíře a nepodařilo se překonat základní problémy, v neposlední řadě překračování limitů hluku v zastavěných oblastech. A nyní místní referendum přeložku s velkou převahou občanských hlasů zaseklo a rozhodlo o obchvatu mimo město.
A tak se ztratila chybným přístupem k řešení nové koncepce dopravy ve městě dlouhá řada let. To se samozřejmě týká především tranzitní dopravy.

V "předreferendových" diskusích se objevila i otázka, proč se v současné době dokončovaná rekonstrukce trasy Spy - Krčín nedělala jako silnice I. třídy, což by se hodilo i pro přeložku, pokud by byla prosazena, ale i pro obchvat - který byl prosazen referendem. Příprava této akce trvala několik let. Tato otázka zaznívá stále naléhavěji. To by byl jeden z "koncepčních" přístupů k řešení dopravy v našem městě!
Ovšem v článku výše je docela zajímavá následující věta:
Podle něj (rozuměj starosty NMNM) samospráva bude žádat i o přemístění trasy I/14 mimo náměstí. Potíž je však v tom, že opravovaná krajská silnice (rozuměj Spy - Krčín) se platí z dotace a vztahuje se na ni patnáctileté období udržitelnosti.

S problémem náměstí souvisí i možnost parkování mimo náměstí, což zůstavá také nevyřešeno. To, že je náměstí citlivé na zatížení dopravou je všeobecně známé. To není nic nového.
K problémům přispěla i nedávná, asi s chybami, rekonstrukce náměstí, po které se objevilo zatékání do sklepů některých domů na náměstí. To, pokud vím, do dneška město také nedokázalo vyřešit. Takže opravdu, je třeba věci dokázat řešit s konkrétními výsledky! Zatím se to nedařilo.
Stanovisko paní památkářky (viz červeně označený text výše v článku) volá po "někom kompetentním". Ovšem věc musí řešit především naše město, nikdo kompetentní se sám nenajde. Toho je třeba nejen najít ale zejména donutit k řešení. A že za vedení silnice první třídy I/14 je odpovědné ŘSD, to je také všeobecně známé. Takže tím je vyřešeno to hledání.

Staronové vedení našeho města si dalo do svého "Programového prohlášení" před týdnem následující bod:

"Zahájit diskuzi, zda je možné a vhodné vyjednání změny oficiálního vedení trasy silnice I/14 s podmínkou opravy komunikace přes náměstí".

Opravdu nevím, jaká všechna řešení se za takto formulovaným cílem skrývají. Slovo "obchvat" tam postrádám. Ale jedno je zcela jasné: diskutovalo se už nekonečně dlouho, JE TŘEBA KONEČNĚ KONAT, KONAT, KONAT a pokládat na stůl jeden výsledek za druhým. Jednání bez výsledků je, víte na co!!! A je třeba KONAT zatraceně rychle a produktivně!
Ale vtírá se mi otázka - najde se na to v našem milém městečku někdo, kdo to konečně rozjede a dokáže? Pokud vím, tak např. ve fotbale, když potřebují vyhrávat, to dělají tak, že koupí nějakého špičkového hráče.


Jindřich Buchal.

Vloženo 2.11.2018.

STARONOVÉ VEDENÍ NAŠEHO MĚSTA ZVEŘEJNILO SVÉ PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ.
Podívejme se, jak chtějí realizovat výsledky referenda, kde zvítězil závazně obchvat.


V programovém prohlášení je (nečíslovaný) bod 2 následujícího znění:

"Zahájit diskuzi, zda je MOŽNÉ a VHODNÉ vyjednání změny oficiálního vedení trasy silnice I/14 s podmínkou opravy komunikace přes náměstí."

To dokladuje, s jakým nasazením chce město řešit realizaci "Obchvatu města", tak jak to "dostalo příkazem" z uskutečněného platného a závazného místního referenda, kde 2116 oprávněných voličů skutečný obchvat města jednoznačně podpořilo.

Je to pohrdání nejen výzamným názorem značného množství občanů našeho města ale i platnými zákony. Dnes není o čem "diskutovat". Je třeba konat.
O co poctivější by byla například tato formulace programového cíle:


"Neprodleně zahájíme přípravu realizace obchvatu města v souladu s rozhodnutím místního referenda".

Ale jak je vidět, na jasné a konkrétní formulace si nové vedení našeho města moc nehraje. Ostatně je to přece "staronové" vedení města. Takže nic nového.

Co s tím můžeme dělat? Nezbývá, než pravidelně zjišťovat, jak odpovědní představitelé města ve SKUTEČNÉ přípravě obchvatu pokročili. A pokud se to nebude hýbat, využit všech dostupných nástrojů, aby se to rozhýbalo. Možná že z "Petičního výboru" se stane "Kontrolní výbor". A my, "obchvaťáci" budeme pomáhat ze všech sil.


Jindřich Buchal.