NÁVRAT NA VSTUP DO NOVOMĚSTSKÉHO KURÝRA.
OBCHVAT NOVÉHO MĚSTA NAD METUJÍ.
Část I. - DOBA PŘELOŽKOVÁ - viz následující odkaz:

OBCHVAT NOVÉHO MĚSTA NAD METUJÍ - ČÁST I
Poprvé vloženo 24.4.2006.

Část II. - DOBA PŘELOŽKOVÁ - viz následující odkaz:

OBCHVAT NOVÉHO MĚSTA NAD METUJÍ - ČÁST II
Poprvé vloženo 03.10.2016.


Část III - DOBA OBCHVATOVÁ.
Poprvé vloženo 2.11.2018.

Vloženo 11.07.2019.

KONEČNĚ SE NĚKDO ODHODLAL ZEPTAT, JAK MĚSTO PLNÍ VÝSLEDEK REFERENDA O OBCHVATU

Z rubriky města "Dotazy a odpovědi":
Dobrý den, chci se zeptat na obchvat Nového Města. Jak a kdy bude realizován.Referendum proběhlo a lidé se vyjádřili pro tuto variantu, ale žádné další informace nemáme k dispozici. A pokud jde o přeložku, což byla druhá varianta, tak jestli se tato možnost již definitivně zamítla, když se občané vyjádřili proti ní? Děkuji za odpověď.
Luděk Ptáček (Vloženo 07.07.2019)

Vážený pane Ptáčku,
místní referendum k řešení tranzitní dopravy v našem městě je závazné pro samosprávné orgány města, nikoliv pro státní správu. Na to, kdy a jak bude realizován jižní obchvat města, mají podstatný vliv státní a krajské orgány a Ředitelství silnic a dálnic. Navíc lze předpokládat, že se do procesu přípravy jižního obchvatu zapojí i vlastníci nově dotčených pozemků. Evidujeme již dvě nesouhlasná vyjádření. Jedno z obce Nahořany a druhé od vlastníka areálu bývalé cihelny. Z těchto důvodů nelze termín realizace odhadnout. S přeložkou je to podobné. Ze strany města jsou sice zastaveny veškeré aktivity směřující k její realizaci, ale Ředitelství silnic a dálnic nadále tuto variantu trasy silnice I/14 preferuje.
S pozdravem
Petr Hable - starosta, 11.07.2019

Stanovisko Novoměstského kurýra:

Nejdříve - děkuji pane Ptáček.

Tak jsme se to dozvěděli!!!
Ale o tom, co udělalo město pro realizaci obchvatu za cca 10 měsíců od platného a závazného referenda ani slovo. A tak si můžeme jen domýšlet, že město neudělalo nic!!!

Pana starostu (a spol.) výsledek referenda nijak nevzrušuje. A tak město nedělá ve prospěch obchvatu prakticky nic. A předpokládá, že to tak nějak "vyšumí".

Nic se zatím nezměnilo v Územním plánu města ve prospěch obchvatu. Žádný požadavek do ZÚR Královéhradeckého kraje. Žádný návrh na koordinaci plánované trasy pro vysokotlaký plynovod vedoucí přes katastr našeho města s budoucí trasou jihozápadního obchvatu. Žádná změna Územního plánu ve prospěch obchvatu.
Žádná informace o "poreferendovém" jednání s ŘSD, s Krajem, s Ministerstvem dopravy a dalšími. Žádná informace o představě našeho města o budoucí trase obchvatu na katastru města. Všeobecně žádná informace o poreferendových aktivitách města ve prospěch obchvatu.

Prostě nic.

Jak dlouho chce naše město s touto "obchvatovou politikou" vydržet?

Přitom na katastru města, pro který je zpracován Územní plán město klidně může jihozápadní obchvat města navrhnout. A hlavně promítnout do ÚP tzv. "uzemní rezervu". Tam má do značné míry volnou ruku. Viz např. varianta pod Vrchovinami níže na těchto mých stránkách jako první etapa řešení obchvatu k České Skalici. K České Skalici lze pokračovat kdykoli až státní orgány pochopí, že propojení Kvasin k dálnici D11 v Jaroměři je touto trasou to nejlepší řešení. Nikde není dáno, že naše město musí řešit ten obchvat za Nahořany až k České Skalici. Ale může ho řešit na svém katastru.

A ke své změně ÚP může město začít řešit připomínky svých občanů, které samozřejmě vždy lze očekávat. Může se poučit v Náchodě, jak řeší připomínky občanů v souvoslosti s připravovanou trasou jejich obchvatu.
Zatím ovšem město nedělá nic.
Ale o připomínkách k obchvatu, o kterém město zatím neřeklo, kudy chce aby vedl, už město "eviduje" informace.
A tak ta výše uvedená odpověď pana starosty se může opět někomu jevit jako snaha o výkop obchvatu "do autu". Stačí se podívat do řady vyjádření, která jsem "zakonzervoval" na této mé stránce o obchvatu daleko dozadu. Všechno tam je. A pochopíme, že pan starosta (a někteří další) určitě nejsou "přátelé obchvatu". A podle toho lze očekávat míru jejich snažení (potažmo vedení města) ve prospěch obchvatu. Jak dlouho jim to bude procházet?

A ještě něco. Podívejte se s jakým nasazením řeší svůj obchvat Náchod. A to situace pro obchvat Náchoda je podstatně kompliklovanější než poměrně jednoduché řešení v případě Nověho Města nad Metují.

No jaké vedení jsme si zvolili, takové máme. Očekával jsem, že někteří zastupitelé budou za obchvat aktivně bojovat. Zatím se nic podobného nestalo. A to měli někteří obchvat "natvrdo" ve svém předvolebním programu. A teď spí jako ta "Šípková Růženka". A to jim výsledek referenda připravil docela slušný nástupní prostor pro prosazování řešení obchvatu!!! Bohužel. Zatím, pro mě, velké zklamání.

A ještě otázka - najde se někdo, kdo se pokusí najít způsob "právní vymahatelnosti" výsledku platného a závazného referenda? Vždyť přece žijeme v právním státě. Nebo snad to už v některých případech neplatí?

Jindřich Buchal.

V REGIONÁLNÍCH NOVINÁCH ECHO NÁM ING. VÁCLAV ZILVAR NABÍDL DALŠÍ ČLÁNEK K OBCHVATU.
Vloženo 15.05.2019.
Komentář Novoměstského kurýra:

Zopakujme si základní fakta.
Platné a závazné referendum v říjnu 2018 přikázalo městu opustit tzv. "přeložku" a začít realizovat jihozápadní obchvat Nového Města nad Metují.

Uplynulo 7 měsíců od onoho referenda a vedení našeho města teprve nedávno dalo nějaký "podnět" na Kraji, údajně do ZÚR - nebylo sděleno znění onoho podnětu případně zda byla navržena městem trasa po katastru města.

Město nečiní žádné kroky k vydání změny Územního plánu směrem k realizaci výsledku referenda. I když na katastru města to může bez jakýchkoliv problémů činit.

Co si o tom myslet? No někdo by se opravdu mohl domnívat, že vedení našeho města není dostatečně aktivní v realizaci výsledku referenda.

A tak se nedivme, že Petiční výbor chce činit kroky vedoucí k donucení představitelů města chovat se "zdvořile" k té množině občanů, kteří v platném a závazném referendu s významnou převahou rozhodli o zatracení "pomýlené přeložky" a vydání se cestou plnohodnotného obchvatu, tak jak to dělá v současné době celá řada měst v naší republice. Přiznám se, že je pro mě zcela nepochopitelné, jak se ta nechuť "staronového" vedení našeho města vůči obchvatu stále zřetelně projevuje. Zejména s vědomím existence regionu Kvasiny a jeho napojení na Polsko prostřednictvím brzkého přivedení D11 do Jaroměře a jejího pokračování do Polska a také napojení nového obchvatu Jaroměře na obchvat České Skalice.

Jindřich Buchal.


A JAKÁ JE SOUČASNÁ SITUACE v KAUZE "OBCHVAT"?

Vloženo 02.05.2019.

Pro připomenutí uvádím usnesení ze zápisu ze ZM č. 2

K čl. 3/7 USNESENÍ č. ZM 3-80/19
ZM pověřuje ST jako určeného zastupitele k podání následujícího podnětu na změnu Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje: Vymezit koridor územní rezervy pro vytvoření jižního obchvatu Nového Města nad Metují v trase Spy - Vladivostok - Osma - Nahořany.
Odpovídá: ST, Provede: OVRR, Termín: 18.04.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 14, Proti: 4, Zdržel se: 2, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

Poznámka:
Protože po říjnových volbách změnilo město strukturu zápisů ze Zastupitelstva v tom smyslu, že tam už jmenovitě není uváděna kontrola úkolů a na stránkách města se mi informaci o plnění úkolů pro veřejnost nepodařilo najít - pouze obecné prohlášení, k bodu 3.7 teď asi závěry nenajdeme.
Ach ta TRANSPARENTNOST v našem městě.


A tak se podívejme do zápisu ZM č. 4:

Najdeme tam následující bod:
3/13 Výzva k plnění výsledků místního referenda

Identifikace:
Výzva Ing. V. Zilvara k plnění výsledků místního referenda doručená dne 05.04.2019, adresovaná ZM, viz příloha k tomuto bodu. Na zasedání ZM 3 (bod 3/8, usnesení č. ZM 3-81/19) byly již projednávány obdobné výzvy a vzaty na vědomí odpovědi na ně.
Odůvodnění:
Další výzva byla adresována ZM, je třeba proto reagovat usnesením.
Vysvětlení: Hable Petr - starosta

Po diskusi (viz zápis ze ZM č. 4 a také zvukový záznam) bylo přijato následující usnesení:

K čl. 3/13 USNESENÍ č. ZM 4-131/19
ZM bere na vědomí opakovanou výzvu Ing. Václava Zilvara ze dne 04.04.2019 k plnění výsledků místního referenda a k věci konstatuje následující: V současné době probíhá soudní řízení, kdy návrhem podaným ke Krajskému soudu v Hradci Králové navrhovatel Ing. Václav Zilvar mj. požaduje zrušení části územního plánu s odůvodněním nutnosti vymezit koridor pro jižní obchvat města. Současně byl městem podán podnět na změnu Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje, což je první a nutný krok pro případnou Změnu územního plánu Nového Města nad Metují. V současnosti je tedy nutné vyčkat, s jakým výsledkem budou tyto procesy ukončeny, a na základě toho bude navržen další postup.
HLASOVÁNÍ - Pro: 18, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 3 - bylo přijato


Komentář Novoměstského kurýra.

Jak vypadal ten "podnět" našeho města na Kraji jsme se nedozvěděli. Nevíme ani, zda má naše město nějakou vlastní představu jak vést tzv. "jižní obchvat" po katastru města a zda tuto představu Kraji předalo.
Zástupce města na ZM sdělil, že město trvá na postupu - nejdříve změna v ZÚR a potom dopady do Územního plánu města. Nedozvěděli jsme se ani, jaký má současný názor Kraj a zda je ochoten zkrátit lhůtu řešení "podnětu" NMNM. Také nevíme, zda se znovu dostane do hry studie Kraje z roku 2012 tzv. "Brána k sousedům", kde byl jižní obchvat našeho města Krajem navržen a kterou naše město tehdy důrazně odmítlo.
A tak nevíme vlastně nic. A od platného a závazného referenda, kde zvítězil přesvědčivě obchvat na jihozápadní straně města, už uběhlo celých sedm měsíců!

Co si ale můžeme z této situace docela jasně domýšlet - tato "staronová" garnitura vedení města včetně některých zaměstnanců úřadu slovo "obchvat" ze svého slovníku stále co nejvíce vytěsňují. A jejich "tah na branku" má zataženou brzdu. Nic nového se bohužel nestalo. Pokud jde o Územní plán našeho města, nic se ve prospěch obchvatu neděje. Přitom první etapu obchvatu jenom na katastru města lze zcela jednoznačně řešit - viz níže na těchto stránkách. Ta žádost na Kraji může být "zakonzervovaná" hodně dlouho.
Přece ta "většina" co byla v referendu převálcována "menšinou", jak si někteří s překvapivou vážností myslí, si to nemůže nechat líbit.


Jindřich Buchal.

A OPĚT ČLÁNEK V REGIONÁLNÍCH NOVINÁCH ECHO

Vloženo 13.04.2019.Zdroj Echo č. 11 z 12. dubna 2019.

Komentář Novoměstského kurýra.
No vida, nejsem sám, kdo se pozastavil nad argumentací, která se odehrála na posledním zastupitelstvu při jednání o bodu k realizaci kroků k zajištění výsledku platného a závazného referenda. Při hlasování o úkolu jednat v HK o doplnění obchvatu do ZÚR kraje (Zásady územního rozvoje) se několik zastupitelů nevyslovilo "PRO".
Konkrétně: Proti: 4, Zdržel se: 2, Nehlasoval: 1. (Jména nebyla zveřejněna - kdopak to asi byl?).
Tedy prakticky nesouhlasili s realizací výsledku platného a závazného referenda. Nepřipadá vám to poněkud divné?

Připomenu co napsala iDnes v článku dne 12.3.219 (celý článek viz níže):
Citace:
Ze 7 829 oprávněných voličů v referendu hlasovalo 3 453 občanů, tedy 44 procent. Víc než polovina Novoměstských se vůbec nevyjádřila. Sedmadvacet procent hlasovalo pro obchvat, 15 proti.
"Tento výsledek představuje kouzlo referenda v demokratické společnosti, kdy i menšina dokáže zcela podle zákona převálcovat téměř tříčtvrtinovou většinu,"glosoval výsledek referenda radní Jiří Hladík (Volba pro Nové Město), který hlasoval proti zařazení obchvatu do krajského územního plánu.
Konec citace.


K tomu jsem 18.3. - viz níže , kromě jiného doplnil:
"A je s podivem, že si někdo dovolí polemizovat o "menšině, která převálcovala většinu". Rozumněj - to bylo řečeno o platném a závazném výsledku referenda, které proběhlo plně podle platného zákona. Možná je zde na místě připomenout slib zastupitele - tu jeho část o respektování zákonů".


Jindřich Buchal.

OPOČNO ZAČALO S VÝSTAVBOU OBCHVATU

Vloženo 10.04.2019.

Pro tuto informaci jsem si dovolil využít poslední dubnové číslo "Opočenských novin", kde je informace paní starostky a dalších o zahájení výstavby opočenského obchvatu. Tak vidíte, jak to s těmi obchvaty jde, když se chce.
Protiobchvatově "zabarikádované" Nové Město nad Metují se může stydět!!!TISKOVÁ ZPRÁVA KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE,
2. 4. 2019


V Opočně začala stavba dlouho očekávané první etapy přeložky silnice II/298, která v rámci rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny odvede přetíženou tranzitní dopravu z centra města. Celkové náklady obchvatu města činí 145 milionů korun s termínem dokončení v srpnu 2020.

Stavbu dnes poklepem základního kamene zahájili představitelé Královéhradeckého kraje v čele s hejtmanem Jiřím Štěpánem. "Obchvat města podstatně zlepší životní prostředí v centru Opočna. Hlavně zajistíme bezpečnost všech Opočeňáků, zejména dětí, které každý den na cestě do školy ohrožují projíždějící automobily na silně přetížené komunikaci," zhodnotil hejtman kraje Jiří Štěpán.

"Tranzitní doprava díky obchvatu už nepovede středem města. Jeho stavba je rozdělena do dvou částí. V první etapě vybudují silničáři komunikaci, která ‚obejde' město ze severu. Začne na kruhovém objezdu, který vznikne na křižovatce silnic vedoucích z Opočna na Bohuslavice a České Meziříčí. Napojí se za městem na silnici II/298 vedoucí na Dobrušku. Druhá etapa zahrnuje úsek od okružní křižovatky přes přemostění Zlatého potoka a napojí se na silnici ve směru Ledce a Třebechovice.
Součástí stavby je rovněž i mimoúrovňové křížení cyklostezky Opočno – Dobruška," doplňuje první náměstek hejtmana Martin Červíček s tím, že stavba obchvatu proběhne za minimálního dopadu na silniční provoz.

Silnice II/298 odvede významnou část dopravy z průmyslové zóny. V současné době je osobní a těžká nákladní doprava vedena městem, tudíž je velkým zdrojem hluku a znečištění. Nová komunikace bude sloužit také jako spojnice mezi regionálními centry Dobruškou a Hradcem Králové a jako hlavní přístupová komunikace do rekreačních oblastí Orlických hor. Novou silnici od zástavby města oddělí protihlukové stěny a val osázený dřevinami, díky nim se sníží prašnost a hluk projíždějících automobilů.

"Náklady na výstavbu první etapy jsou ve výši 145 milionů korun. Celková cena zahrnuje přípravné práce, výkupy pozemků, realizaci samotné stavby a technický dozor. První etapa obchvatu bude měřit 2,1 kilometru. Očekáváme, že hotovo bude v srpnu 2020," říká Václav Řehoř odpovědný za krajské investice.

Investorem stavby je Královéhradecký kraj, zhotovitelem firma M – SILNICE, a. s. Administraci akce zajišťuje Centrum investic, rozvoje a inovací, oddělení průmyslových zón. Na financování stavby obchvatu města Opočna se podílí ministerstvo průmyslu a obchodu a Královéhradecký kraj.

V současné době stavba přeložky II/298 probíhá s minimálním dopadem na stávající silniční provoz, který je omezen pouze na jeden jízdní pruh. Dopravu řídí semafory. Napojení přeložky na stávající komunikaci si ale vyžádá úplnou uzavírku.

Stavba přeložky II/304 v délce 200 metrů proběhne bez omezení provozu. Napojení na začátku a konci úseku bude možné provést po polovinách vozovky za omezení provozu, popřípadě za úplné uzavírky s možností objízdné trasy. Během stavby bude nutné vymezit prostor pro pohyb chodců podél stávající silnice III/30815.
Jindřich Buchal.


Další článek v regionálních novinách ECHO

Vloženo 25.03.2019.
Další článek k našemu obchvatu v iDnes

Vloženo 18.03.2019.

Citace:

Radnice Nového Města vykročila k obchvatu.
Silničáři trvají na přeložce
12. března 2019 .
Nové Město nad Metují na Náchodsku opatrně vykročilo k budoucímu jižnímu obchvatu. Samosprávu k tomu zavázali voliči v referendu. Ředitelství silnic a dálnic však trvá na tom, že nejlepší bude léta připravovaná přeložka. Přes Husovo náměstí v Novém Městě nad Metují stále vede silnice první třídy.
Loukami a poli na jihozápadě Nového Města nad Metují by mohl vést obchvat pro kamiony. I když se zastupitelé musejí řídit výsledkem referenda, zatím se mnoho nedělo. Radnice přislíbila jen to, že začne debatu o možné změně trasy silnice I/14. Pak vyčkávala, jaký postup jí poradí právníci, a v druhé půli února se zastupitelé rozhodli požádat kraj, aby vymezil území pro uvažovaný obchvat v krajské plánovací dokumentaci.
Vyčleněná územní rezerva by sloužila k prověření, zda vůbec lze tudy stavbu vést.
Auta představují pro Nové Město značný problém. Hlavní silnice I/14 oficiálně stále vede přes městskou památkovou rezervaci s ceněným Husovým náměstím. Většina osobních i tranzitních nákladních aut však jezdí od Rychnova nad Kněžnou po okraji města po krajské silnici od Spů přes Krčín směrem na Vrchoviny a Náchod. Právě tuto trasu dlouhou asi 6,3 kilometru kopírovala přeložka silnice připravovaná Ředitelstvím silnic a dálnic (ŘSD) za 800 milionů korun. Záměr však neměl dořešeny hlukové limity. ŘSD už loni stáhlo žádost o územní rozhodnutí a stavební úřad řízení zastavil. Předtím již vydal tři územnírozhodnutí, ale kvůli odvoláním je vždy zrušil.

"Právní analýza potvrdila náš názor, že je potřeba dát nejprve podnět ke změně krajských zásad územního rozvoje, aby se vytvořila územní rezerva pro jižní obchvat. Pak se ukáže, jak se k obchvatu postaví kraj, protože nejde jen o území města, ale i sousedních obcí," vysvětlil starosta Petr Hable (Volba pro Nové Město).
"Jak moc to bude složité, záleží, v kterých místech kraj bude chtít obchvat umístit, i když by měl vycházet z referenda. Vývoj celého procesu se dá těžko předvídat, protože se do něj zapojí jistě i vlastníci nově dotčených pozemků, stejně jako to bylo v případě přeložky 1/14," řekl starosta.
Zastupitelům předestřel, že město zatím nejedná s krajem, aby připravovanou přeložku z územních dokumentů vyňal. Samospráva začlení rezervu na jižní obchvat do svého územního plánu, který platí od loňského května.

Město volí zdržovací taktiku, tvrdí zastánci obchvatu.
Proti přeložce bojuje skupina občanů už víc než pět let. Obávají se, že rozdělí Krčín a že doprava dál bude znečišťovat část města.
Petici za obchvat a referendum podepsalo asi 1 600 lidí. Přípravný výbor referenda navrhl trasu obchvatu od Spů, Vladivostoku a Osmy až po Nahořany.
Město však odmítalo referendum vyhlásit, protože bude mít nadregionální dopad. Dotlačily ho k němu až soudní verdikty z roku 2015 a loni v říjnu voliči v referendu prosadili jižní obchvat.

Zástupce přípravného výboru pro referendum oceňuje rozhodnutí zastupitelů usilovat o změnu v krajském územním plánu, avšak tvrdí, že s tím město přichází opožděně. Prý je to oddalovací taktika.
"Zásady územního rozvoje kraje se dají měnit ve čtyřletém cyklu. Když se to mohlo provést loni, navrhovali jsme, aby město zažádalo o změnu, ať by referendum dopadlo tak, či tak, ale bylo nám řečeno, že je to zbytečné. Tehdy to zamítli. Říkal jsem zastupitelům, že by tedy měli vysvětlit voličům, proč odložili řešení o čtyři roky, a přiznat vinu, že prodloužili zatížení města tranzitní dopravou," řekl Václav Zilvar ze sdružení příznivců obchvatu.
Referendum provázela vyhrocená atmosféra. Za lež však Zilvar označil tvrzení, že město smí přikročit ke změnám v územním plánu, teprve až se upraví krajský dokument.

"Je to chybná úvaha. Územní rezerva má prověřit možnosti, zda obchvat může vést od Spů po Nahořany v pruhu širokém asi 150 metrů. Město si mohlo ušetřit peníze za právníka a do územního plánu města mohlo zadat územnírezervu jednou větou. Poté by se prověřovala konkrétní trasa. Pak se teprve město mohlo obrátit na kraj, který by to zanesl do svých zásad v případě, že by trasu obchvatu vyhodnotil jako vhodnou pro silnici první třídy. V územním plánu je už asi pět územních rezerv na silnice, aniž jsou v krajských dokumentech," podivil se Zilvar.
Referendum o obchvatu a přeložce se konalo ve vyhrocené atmosféře. Zatímco zastánci obchvatu vedli ostrou kampaň na sítích, webu i v inzerátech, vysvětlování radnice bylo o poznání vlažnější. Zveřejnila řadu dokumentů a radila lidem, že jejich hlasy pro obchvat stejně přijdou vniveč, protože stát nic jiného než přeložku nikdy nepostaví.

ŘSD dosud trvá na přeložce.
Byť je výsledek referenda znám už od začátku října, ŘSD při jednáních s městem na konci roku dalo najevo, že hlavní zůstává přeložka.
"ŘSD nadále preferuje k realizaci variantu trasy silnice I/14 podle dokumentace pro územnírozhodnutí z roku 2007," uvedla mluvčí ŘSD Nina Ledvinová. ŘSD se dál opírá o technickou a vyhledávací studii k přeložce silnice, kterou si zadalo v roce 2016 u firmy AFCityplan. Ta posuzovala šest variant včetně jižního obchvatu nebo trasy podle krajské studie Brána k sousedům. Studie vyhodnotila jako nejlepší právě přeložku. Třebaže otázka v referendu vymezila trasu od Spů po Nahořany, podle starosty Hableho to neomezuje budoucí výběr přesné trasy. Bude záležet, kterou trasu z vyhledávací studie vybere kraj jako nejvhodnější. Kdo však obchvat zaplatí, není jasné. Radnice si z jednání s ŘSD odnesla dojem, že státní organizace za obchvat zatím platit nehodlá a město by si ho muselo hradit samo.

"Zástupci ŘSD se k jižnímu obchvatu nyní nechtějí moc vyjadřovat, pro ně zatím je na stole přeložka, přestože jsme je informovali, že pro vedení města je referendum závazné. Je předčasné přemýšlet, kdo stavbu zaplatí," řekl starosta.

Kouzlo referenda v demokracii.
Ze 7 829 oprávněných voličů v referendu hlasovalo 3 453 občanů, tedy 44 procent. Víc než polovina Novoměstských se vůbec nevyjádřila. Sedmadvacet procent hlasovalo pro obchvat, 15 proti. "Tento výsledek představuje kouzlo referenda v demokratické společnosti, kdy i menšina dokáže zcela podle zákona převálcovat téměř tříčtvrtinovou většinu," glosoval výsledek referenda radní Jiří Hladík (Volba pro Nové Město), který hlasoval proti zařazení obchvatu do krajského územního plánu.
Dopravu zásadně ovlivňuje silný rozvoj průmyslové zóny kolem Škody Auto v Kvasinách. Nové Město se však nedostalo na soupisku staveb, s nimiž se počítá ve vládním a krajském balíku peněz.
Dopravní zátěž Nového Města však může ovlivnit dostavba dálnice D11 až na polskou hranici. Šéf ŘSD Jan Kroupa odhadl loni v říjnu, že poslední úsek do Královce by mohl být hotový v roce 2023 nebo 2024.
Zastánci obchvatu odhadují, že ŘSD by mohlo získat stavební povolení na obchvat nejdříve v roce 2023 a stavět někdy po roce 2026. Tvrdí, že s dostavbou dálnice D11 vzroste ještě více význam novoměstského obchvatu kvůli spojení od Jaroměře na Kvasiny.
Jiní o tom pochybují, protože obchvat není zatím projednán s obcemi ani ŘSD.

"Obchvat se v optimistickém výhledu patnácti let neuskuteční. Do té doby bude nákladní doprava odvedena na Trutnov a Královec a zjistí se, že zátěž Krčína dramaticky klesne na běžnou úroveň. Nikdo už nic stavět nebude a všichni dostanou, co si přejí," odhadl po referendu Zdeněk Slavík, který se loni pokoušel dostat do zastupitelstva za Východočechy.

Autor: Štěpánka Tůmová.

Konec citace.


Komentář Novoměstského kurýra:

Tak takovýto "gulášek" by neuvařil ani špičkový kuchař s pěti "Michelinskými hvězdami".
(A tím vůbec nemyslím autorku článku, která výstižně podchytila tu ohromnou "různorodost" názorů.)

Věc je však docela jednoduchá:

Lidi, co dlouhou řadu let považovali slovo "obchvat" za sprosté a nežádoucí slovo, jej mají dnes, z donucení, realizovat.
Ano, referendum bylo platné a závazné.

A "přikázalo" městu zapomenout na přeložku a realizovat jižní obchvat. Opakuji - jihozápadní obchvat Nového Města nad Metují. Takový obchvat může naše město plně realizovat na svém katastru. Podobně jako tu "milovanou přeložku". Jenže plně mimo město. A ta trasa za Nahořany k České Skalici se může kdykoli později napojit a dodělat, až ten náš slavný stát (Kraj) pochopí silnou smysluplnost tohoto napojení na D11 v Jaroměři z regionu Kvasiny.

A musím zde znovu připomenout, že v té "Vyhledávací studii", kterou dodalo našemu městu ŘSD je doporučeno se podrobněji zabývat hned dvěma tam uvedenými variantami plnohodnotného "jižního obchvatu" z důvodu možné nepoužitelnosti té přeložky I/14 dle DÚR vedoucí městem právě kvůli překračovaní limitů hluku. Takže to tvrzení, že dnes ŘSD nic jiného než přeložku přes město nepřipouští, se ve světle této skutečnosti nejeví tak "skálopevné".

Úsměvné je dnešní zpochybňování městem toho "zda stavba by mohla vést tou jihozápadní stranou našeho města". Že je třeba to ověřit!!!
K tomu stačí připomenout, že naši představitelé v roce 2012 vehementně odmítli studii "Brána k sousedům", kde právě ten jihozápadní obchvat Kraj navrhoval. Podle mě velmi prozíravě právě vzhledem k budoucímu napojení lokality Kvasiny na D11 u Jaroměře. Kdyby to tehdy naše město neodmítlo, a začalo konat, byli bychom dnes o notný kus cesty k obchvatu dál.
Územní rezervu pro obchvat si město do svého Územního plánu mohlo už dávno dát, bylo k tomu Petičním výborem několikrát vyzváno. Zamezilo by se tím hlavně rozhodování o dotčených pozemcích, např. jejich převod na možnou výstavbu pro bydlení. A využit k tomu mohlo město právě tu trasu navrženou v krajské studii "Brána k sousedům" - část procházející po katastru města.


A že jsme se nedokázali napojit na ten "Kvasinský penězotok"? Snad někdo nevěří, že se o to naše město někdy pokoušelo. A tak nejsme v seznamu na použití těch 6 mld., které se nyní začaly kolem Kvasin rozdělovat. Po nich může naše město "přes plot" jen smutně pokukovat.

A ještě něco - jihozápadní obchvat našeho města je stále přeložkou silnice I. třídy I/14. Pokud vím, silnice I. třídy vždy hradí stát potažmo ŘSD. Platil i tu co stále vede přes naše město a přes naše náměstí a přes Žďára a přes Spy. A jak víme, nedávno proběhla rekonstrukce včetně mostu. Není důvod aby to u té jihozapadní přeložky - potažmo obchvatu - bylo jinak.
A tak ta stále "staropropřeložková" skupina dnes bere tu prohru v referendu jako osobní prohru, a nedokáže se s tím vyrovnat. A na argumentech, které používá, je to vidět. A to je velká smůla pro naše město a jeho občany.
Však uvidíme, jaké "nepřekonatelné" překážky pro realizaci obchvatu se budou objevovat. Moc rád bych se mýlil.


A je s podivem, že si někdo dovolí polemizovat o "menšině, která převálcovala většinu". Rozumněj - to bylo řečeno o platném a závazném výsledku referenda, které proběhlo plně podle platného zákona. Viz výše v článku. Možná je zde na místě připomenout slib zastupitele - tu jeho část o respektování zákonů.

A ještě připomínám - zpětně se v "Novoměstském kurýru" můžete pohodlně podívat na tu anabázi vedoucí k vítěznému referendu pro obchvat. A také na řadu argumentů, proč je pro budoucnost našeho města a jeho občanů obchvat v co nejkratším termínu to nejlepší řešení.

Jindřich Buchal.

Opět se nám vrátily články v ECHU.

Vloženo 15.03.2019.
Zdroj: Echo č. 8 z 15.3.2019.

Komentář Novoměstského kurýra:

Pro Boha - že bychom měli "kozla zahradníkem"?

Jindřich Buchal.


Na internetu se dne 14.12.2018 objevil následující článek.

Vloženo 14.03.2019.

(Dozvěděl jsem se o tom až nyní, tak to dodatečně zveřejňuji)
Citace článku:

Nové Město nad Metují respektuje referendum o obchvatu města. Na novou silnici ale nemá peníze.
14. prosinec 2018.


Nové Město nad Metují se dostalo do paradoxní situace. Obyvatelé si v nedávném referendu zvolili jižní trasu silničního obchvatu města. Problém ale je, že stát nadále počítá jen se severní přeložkou tranzitní dopravy a radnici na nové řešení nedá peníze.

Ostré výměny názorů, vzájemné osočování ze lží a manipulací. Právě tak vypadala v Novém Městě nad Metují situace před nedávným referendem. Radnice prosazovala přeložku v severní části města, příznivci referenda obchvat v té jižní. Zvítězila varianta obchvatu.
"Město bude vycházet z výsledků referenda. To znamená, že bude prosazovat nové řešení tranzitní dopravy přes Nově Město nad Metují," říká starosta Petr Hable zvolený za Volbu pro Nové Město.

Problém ale je, že na obchvat nejsou peníze. Stát totiž preferuje původní přeložku, která by navazovala na silnici první třídy. Při osobním jednání a následně i písemně to zástupcům města potvrdilo Ředitelství silnic a dálnic.
"Pro ně obchvat není řešením tranzitní dopravy v Novém Městě nad Metují. Považují referendum za záležitost samosprávy. Je zajímá směr Rychnov nad Kněžnou - Nové Město nad Metují - Náchod. A pokud něco povede jiným směrem, tak to pro ně není nic, co by je vedlo k tomu, aby se tím zabývali." Zjednodušeně řečeno, zatímco přeložku za zhruba 700 milionů korun byl stát ochotný financovat, dvojnásobně drahý obchvat města nikoliv.
Jedno je jisté. Na obchvat města si řidiči dlouhá léta počkají

A i kdyby se situace s financováním změnila, je potřeba vyřešit řadu dalších problémů, například nesouhlas nedaleké obce Nahořany. Její zastupitelé už před čtyřmi lety odhlasovali, že si silnici, která by navazovala na obchvat, ve svém katastru nepřejí.

"Myslím si, že i když budeme vyvíjet maximální snahu, kterou v této chvíli projevujeme, tak je to prostě běh na dlouhou trať. Máme v této chvíli několik čar na mapě a to je všechno," dodává starosta Petr Hable.


Mapa s trasami obchvatu Nového Města nad Metují |foto: Městský úřad Nové Město nad Metují

Zastánci obchvatu jsou optimističtější. Potvrzuje to jeden z iniciátorů referenda a zmocněnec petičního výboru Václav Zilvar.

"Vůbec to není Pyrrhovo vítězství. Říká se, že je to neprůchodné. Já si myslím a jsem o tom skálopevně přesvědčen, že je to reálné. Ale musí se samozřejmě pracovat v územním plánování."
Současně připomíná, že ani městem původně preferovaná varianta nebyla bez problémů, chyběl souhlas majitelů pozemků s výkupy, stále platné je i nesouhlasné stanovisko Ministerstva zdravotnictví kvůli překročení hlukových limitů.
"Varianta té přeložky byla nerealizovatelná."
Alespoň na jednom se obě strany shodnou, na případný obchvat města si obyvatelé a především řidiči budou muset dlouhá léta počkat.

autoři: Václav Plecháček, Milan Baják
Zdroj: https://hradec.rozhlas.cz


Konec citace.

Pozámka: Novoměstský kurýr zvýraznil některé části textu.


Komentář Novoměstského kurýra:
Výše uvedený obrázek je kopie z mého Novoměstského kurýra, najdete ho u vstupu s datem 10.2.2013 (viz tabulka vstupů na stránky o obchvatu). Ten obrázek jsem já osobně kreslil do svého Kurýra. Pominu-li skutečnost, že by pod obrázkem měla být poznámka "zdroj Novoměstský kurýr", jsem rád, že "někdo" musí použít můj náčrtek - zřejmě z důvodu nedostatku vlastních zdrojů. Myslím, že naše město nemá dodnes svůj vlastní návrh vedení trasy "jižního obchvatu" našeho města.
Docela bych rád viděl ty "čáry na mapě" o jižním obchvatu, jak zmiňuje pan starosta, které město z vlastních zdrojů navrhuje. A se kterými pojedou na kraj žádat o promítnutí
do ZÚR (Zasad územního rozvoje) jak bylo uloženo v posledním (únorovém) Zastupitelstvu. Když bude nejhůř, mohou si je vypůjčit z "Novoměstského kurýra".

Hlavně, že "to řeší usilovně"!!!
Mimochodem - těch náčrtků jsem na Kurýru zveřejnil hodně, doporučuji používat ty nejnovější.


Město na jižní obchvat své peníze nepotřebuje - jde o přeložku silnice I. třídy a to hradí stát, potažmo ŘSD. V současné době se např. v lokalitě "Kvasiny" rozpouští 6 mld. takových státních peněz.

Ve vyhledávací studii, kterou dodalo našemu městu ŘSD bylo doporučení se podrobněji zabývat hned dvěma variantami "jižního obchvatu", a to z důvodu možné nerealizovatelnosti dlouhodobě plánované "přeložky dle DÚR vedoucí městem" z důvodu překračování limitů hluku v zastavěných částech.

A když se dnes zeptáte, jak by město chtělo ten problém s hlukem té jejich milované "přeložky" řešit, tak vám asi nedokážou odpovědět nebo budou něco klábosit o tunelu!!! Nedokázali to sdělit před referendem, neumí to jistě sdělit ani nyní.

Takže stále opakovaná tvrzení představitelů našeho města, že na nic jiného, než na "severní řešení" stát nedá peníze mi už opravdu připomínají "pohádky ovčí babičky". Investorem nebude naše město ale ŘSD.


Nebudu zde znovu rozvádět argumenty proč by stát mohl jižní obchvat našeho města podporovat. Vše jsem už na Kurýru popsal. Podívejte se, kdo máte zájem.

A pokud si uděláte čas a podíváte se, co už všechno bylo řečeno (a vykonáno) vedením našeho města od roku 2006, od kdy jsem se začal obchvatem v Novoměstském kurýru zabývat, pochopíte, že "vyvíjení maximální snahy" ve pospěch realizace jižního obchvatu, jak sděluje v článku pan starosta, od současného "staronového" vedení města nezní úplně přesvědčivě. A k určitým pochybnostem nás opravňuje množství minulých stanovisek, sdělení i konkrétních činů. Vše najdete v Novoměstském kurýru. Tam je to totiž dokonale zakonzervováno. Řadu věcí dnes už nikde jinde nenajdete.

Takže nezbývá, než čekat na konkrétní výsledky v následujících měsících.


Jindřich Buchal.


DNE 28.2.2019 SE KONALO ZASTUPITELSTVO NMNMč.3

Vloženo 04.03.2019.

Bod č. 3.7 se týkal realizace výsledku referenda k obchvatu našeho města.

Podívejte se na znění bodu 3.7 v zápise z onoho zastupitelstva:

Citace:

3/7 Podnět na změnu Zásad územního rozvoje KHK
Identifikace:
Místní referendum kladně rozhodlo o následující větě:
"Jste proti vedení tranzitní a nákladní dopravy v navrženém dopravním koridoru Vladivostok - okolo nádraží ČD - pod Malecím - nad Vrchoviny a požadujete, aby orgány města žádaly u příslušných organizací ukončení prací na realizaci stavby přeložky I/14 a v souladu se zákonnými postupy prosazovaly v městských, krajských i celostátních dokumentech územního plánování podmínky pro vytvoření jižního obchvatu Nového města nad Metují v trase Spy - Vladivostok - Osma - Nahořany ?"

Odůvodnění:
Jedním z kroků, jak naplnit výsledek referenda, je snaha města o změnu Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje, které obsahují a tím fixují řešení vedení silnice I/14 na územní Nového Města nad Metují.
Následně po provedení změny zásad územního rozvoje bude moci být přikročeno i ke změně územního plánu Nového Města nad Metují.
Součástí návrhu musí být i návrh nákladů na zpracování aktualizace zásad územního rozvoje, vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, pokud se zpracovává, vyhotovení úplného znění zásad územního rozvoje po jejich aktualizaci, náklady na změny dotčených územních a regulačních plánů (§ 42a odst. 2 písm. f) stavebního zákona).
Protože pořízení aktualizace zásad územního rozvoje bude vyvoláno výhradní potřebou města Nového Města nad Metují, může kraj podmínit její pořízení částečnou nebo úplnou úhradou uvedených nákladů. Výsledek referenda požaduje vymezení koridoru územní rezervy, nicméně je možné dát rovnou podnět k vymezení koridoru návrhu.

Vysvětlení: Skalský Miloš, Ing. - vedoucí OVRR

Z podrobnějšího projednání:
Po přednesení bodu ST vystoupil v diskusi p. J. Hladík s prezentací a rozborem účasti občanů v místním referendu k dané věci. Tím mj. odůvodnil své kritické stanovisko k podání navrhovaného podnětu, který nepodpoří.
S technickou připomínkou k textaci usnesení vystoupila PhDr. Kulhavá. Po vysvětlení byl odstraněn text v závorce původně navrženého usnesení. Podrobnosti viz zvukový záznam z jednání ZM, který dle Jednacího řádu ZM je nedílnou součástí zápisu ze ZM a je společně se zápisem dostupný i na webu města.

K čl. 3/7 USNESENÍ č. ZM 3-80/19
ZM pověřuje ST jako určeného zastupitele k podání následujícího podnětu na změnu Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje: Vymezit koridor územní rezervy pro vytvoření jižního obchvatu Nového Města nad Metují v trase Spy - Vladivostok - Osma - Nahořany.

Odpovídá: ST, Provede: OVRR, Termín: 18.04.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 14, Proti: 4, Zdržel se: 2, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

Konec citace.


A nyní vám nabízím zvukový záznam k tomuto bodu. Všimněte si, jak důležité je mít k dispozici zvukový záznam z jednání Zastupitelstva. Ze zápisu si totiž nelze udělat představu o skutečném průběhu jednání. Naštěstí se nám zvukové záznamy díky ZASTUPITELI panu Čopíkovi opět vrátily na stránky města.

Obsah této stránky vyžaduje novější verzi aplikace Adobe Flash Player.

Získat aplikaci Adobe Flash Player
Co k tomu dodat? Nic. Počkáme si na výsledky.
Ale přece ještě něco (vloženo 6.3.2019).
Dvě připomínky:

1.Trasa územní rezervy pro jižní obchvat na katastru města.
Je s podivem, že se nikdo ze Zastupitelů nezeptal s jakou konkrétní trasou na svém katastru té "územní rezervy" pro jižní obchvat našeho města s tou žádostí o změnu ZÚR naše město do Hradce Králové pojede. Přiznám se, že mě jako "proobchvatového" občana to docela zajímá. Zatím se svou představou o té trase jižního obchvatu naše město nikde nepochlubilo.

2. Druhá úvaha se mi zdá docela vážná.
Jak je zřejmé ze záznamu, hlasovalo se o usnesení následujícího znění:
"ZM pověřuje ST jako určeného zastupitele k podání následujícího podnětu na změnu Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje: Vymezit koridor územní rezervy pro vytvoření jižního obchvatu Nového Města nad Metují v trase Spy - Vladivostok - Osma - Nahořany".

K tomu dodávám:
Změna ZÚR je nutným krokem pro realizaci výsledku platného a závazného referenda, které u nás proběhlo v říjnu v souladu se zákonem o místním referendu č. 22/2004 Sb.
V realizaci výše uvedeného usnesení jde tedy o zákonný postupu pro plnění zákonného výsledku místního referenda.

Zastupitelé nedávno skládali následující slib:
"Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu města a jeho občanů
a řídit se Ústavou
a zákony České republiky."

Hlasování k výše uvedenému usnesení bylo následující:
14 - pro
4 - proti
2 - zdrželi se
1 - nehlasoval

Zamyslím-li se nad tímto hlasováním s přihlédnutím k výše uvedeným skutečnostem, přiznám se, že se nemohu vyhnout myšlence, že ti, co nehlasovali pro se mohli dopustit nedodržení svého zastupitelského slibu pokud jde o dodržování (a prosazování plnění) zákonů.

Realizace výsledku našeho referenda je snad přece plnění výsledku podle platného zákona. Nebo snad nemám pravdu?

No možná, že tuto otázku si v budoucnosti někdo položí, a že i když si Zastupitelé na tomto Zastupitelstvu odhlasovali, že jmenovité hlasování nebude zveřejňováno, že má město tuto evidenci pečlivě uloženou.


Jindřich Buchal.

VELKORYSÉ PLÁNY V NAŠEM BLÍZKÉM SOUSEDSTVÍ

Vloženo 19.2.2019.Komentář Novoměstského kurýra:
Jak jste si asi všimli na začátku této série obrázků, v roce 2015 byla uzavřena dohoda o spolupráci následujících měst, obcí a institucí:
Ano - Nové Město nad Metují tam chybí. Přitom v materiálu - viz obrázky - je i silnice ze Spů do Nového Města a tunel pod železnicí jako součásti této šestimiliardové akce. Škoda, že se naše město nedokázalo dostat oficielně do výše uvedené sestavy.

Docela věřím, že by to prospělo i realizaci našeho obchvatu.

Doporučuji se podívat na těchto stránkách, co se odehrávalo v roce 2015.
Viz příslušná tabulka vstupů - nabízím vsup níže:


Viz tento odkaz na seznam i popis všech důležitých informací s průběžnou aktualizací:

Cesta od přeložky k obchvatu

V současné době se objevila informace, že přísun slíbených peněz vázne. No uvidíme.

Jindřich Buchal.

Vloženo 11.2.2019.

Začalo naše město plnit požadavek říjnového referenda - t.j. zahájit realizaci plnohodnotného obchvatu města?

Cituji pana starostu - viz "Novoměstský zpravodaj" 2/2019:
"Vedení města již připravuje kroky k jeho postupnému naplnění".


Ovšem pozor - současně byla vyslovena obava:
"Otázkou bude, jak se k jeho výsledku a ke snaze města postaví
Ministerstvo dopravy, kraj, Ředitelství silnic a dálnic a státní správa".Dovolím si připomenout, co řekl pan starosta před referendem:
A je tu ještě jedna zajímavost:
"Dvorní" zpracovatel Územního plánu pro Nové Město nad Metují pan Kaplan na jedné z besed v kině v minulosti prohlásil, že kdyby měla být "přeložka" nahrazena obchvatem, že by do toho nešel. Asi nemá rád obchvaty. Ale zatím je stále "dvorním" dodavatelem ÚP.

Tak se na to (pokolikáté už) podívejme blíže:

Stavbu bude realizovat Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), ti v naší republice jsou dodavateli komunikací, zde se jedná o silnici první třídy.
ŘSD bylo zpracovatelem tzv. "Vyhledávací studie", kterou iniciovalo naše město před referendem a v té studii zcela jasně ŘSD doporučilo blíže se zabývat variantami dvou plnohodnotných jihozápadních obchvatů našeho města z důvodu možné nerealizovatelnosti tzv. "přeložky dle DÚR", vedoucí městem, která byla jednou z variant. Shodou okolností to byly obě varianty vedouci kolem Šonova Provodova pod Vysokov.Takže ŘSD už tehdy připustilo variantu plnohodnotného obchvatu na jihozápadní straně města a není důvod se domnívat, že by nějak ŘSD bylo proti jihozápadnímu obchvatu..

Ovšem než dojde k vlastní výstavbě, je třeba realizovat řadu kroků v souladu se všemi předpisy pro přípravu staveb.

Je značný rozdíl, pokud se výstavba realizuje na katastru obce v rámci jejího "Územního plánu" proti situaci, kdy se zasahuje na katastry a Územní plány dalších obcí.

Předpokládejme, že cílové řešení obchvatu Nového Města nad Metují bude řešení (+,-) dle studie Kraje "Brána k sousedům".
Navrhl to Kraj, nabízí se tedy úvaha, že by i nyní měl Kraj pro toto řešení pochopení. Ovšem kraj je zpracovatelem "Zásad územního rozvoje" (ZÚR), kde takové stavby musí být obsaženy. Dnes tam náš obchvat dle "Brány k sousedům" není. V roce 2012 toto řešení naše město odmítlo s odůvodněním "máme přeložku". Také opakovaně odmítlo požadavek Petičního výboru na využití možnosti ZÚR připomínkovat a požádat tam o zařazení jihozápadního obchvatu našeho města. Takže doplnění do ZÚR je nutné.

Docela silným argumentem ve prospěch našeho obchvatu (rozumněj dle "Brány k sousedům") se mi jeví skutečnost, že existuje studie z roku 2017, navrhující řešení příjezdových a odjezdových tras k Auto Škoda Kvasiny.
A trasa na Polsko je tam řešena krkolomně kolem Domašína u Solnice (má být nový obchvat), Třebechovic (má být nový obchvat) na Hradec Králové - má být nová tzv. "severní tangenta" v délce cca 9 km na budoucí D11 za Hradcem a tudy na Jaroměř a na Polsko. Přitom stejná trasa na Hradec je uvažovaná i jako trasa z Kvasin na Prahu a Německo a také na Mladou Boleslav. Takže silná přetíženost.

Z tohoto hlediska se jeví jako podstatně lepší řešení trasy z Kvasin na Polsko směrem na Solnici (obchvat částečně hotov a připraveno dokončení), Dobrušku (obchvat má), Nové Město (referendum vyjasnilo dlouhodobé přešlapování, takže obchvat by mohl mít zelenou), Česká Skalice (obchvat má) a Jaroměř (obchvat bude dokončen s dostavbou D11 do Jaroměře).


Otázka je, jak tedy ten obchvat NMNM řešit.

Především je třeba ZNOVU vysvětlit některým znepokojeným občanům jak to všechno je - viz zápis osadního výboru č. 1 - Krčín - kde vyslovují přítomní členové nesouhlas s trasou co navrhl Petiční výbor zejména z důvodu blízkosti ke Krčínu - podívejte se na ten zápis, je na stránkách města.
Referendum proběhlo, je to demokratický výsledek a významná většina rozhodla ve prospěch jižního obchvatu našeho města.
Bohužel, zřejmě někteří občané berou výsledek referenda jako "osobní prohru" a stále se s tím nechtějí smířit.

POZOR, POZOR a znovu POZOR - znovu připomínám:
Platí, že
O DEFINITIVNÍ JIHOZÁPADNÍ TRASE OBCHVATU NA KATASTRU MĚSTA MUSÍ ROZHODNOUT NAŠE MĚSTO.
Samozřejmě při respektování rámce všech platných předpisů. Nikdo nemůže městu vnutit něco, co nechce! Tedy ani zpochybnit výsledek závazného a platného referenda!
Referendum nerozhodlo o žádné konkrétní trase!!! Referendum rozhodlo o jižním obchvatu města!!!

Pro ty, co stále matou veřejnost tvrzením o trase navržené petičním výborem zde znovu zveřejňuji otázku, na kterou jsme odpovídali v referendu:
Vidí tam snad někdo odkaz na nějaký náčrtek? Platí, že 2116 oprávněných voličů z našeho města odpovědělo na tuto otázku "ANO". Chtěji "jižní obchvat"!!!

Samozřejmě, mělo by platit, aby trasa obchvatu vedla co nejdále od Krčína.
Aby vznikl obchvat, vše musí projít procesem změny Územního plánu se všemi zákonnými kroky, které předepisují příslušné zákony a předpisy. Bude čas a příležitost vše řádně posoudit a případně připomínkovat.

A nyní se vraťme k úvahám, kudy by tedy ten obchvat mohl vést:
Zde se omlouvám, že si dovoluji mít na to názor. Ale, jak příznivci Novoměstského kurýra vědí, sleduji tuto problematiku od roku 2006 a troufám si říci, že za tu dobu jsem získal určitý "mandát" mít na to názor.
Ostatně s mým názorem jsem se netajil po celou dobu těch dnes už 13 let .
Můžete se přesvědčit, vše významné jsem na Kurýru zaznamenal a - což je důležité - zakonzervoval.
Viz tento odkaz na seznam i popis všech důležitých informací s průběžnou aktualizací:
Cesta od přeložky k obchvatu
Takže lze dnes zpětně dohledat množství zajímavých (někdy hodně překvapivých) skutečností, které se staly a odehrály v souboji přeložka kontra obchvat.
To nikde jinde nenajdete!!!
Tolik úvodem.


Představa o možném řešení jihozápadního obchvatu Nového Města nad Metují:

ETAPA A: Zůstat na katastru města a napojit se nad Vrchovinami na silnici I/14.
ETAPA B: Postoupit mimo katastr města k České Skalici na silnici I/33.

Podívejte se na následující obrázky:

Komentář:
A začátek první části plnohodnotného obchvatu dle studie "Brána k sousedům" na výjezdu z obce SPY
B křižovatka s odbočkou z obchvatu na Krčín od Dobrušky.
C křižovatka s navázáním na silnici Hr. Králové - Nov. Město, možno odbočit na Hradec Králové
D kruhový objezd - konec první části plnohodnotného obchvatu dle studie "Brána k sousedům" a pokračování "malého" obchvatu NMNM směrem za Luštincem a pod Vrchovinami.
E križovatka se silnicí NMNM - Nahořany nebo Čes. Skalice, vjezd do Krčína od Nahořan. Možnost odbočit na Jaroměř (nákladní) nebo obchvat České Skalice (auta do 3,5 t) a tam na budoucí obchvat Jaroměře a D11 na Prahu nebo Trutnov a Polsko.
F křižovatka s odbočkou k Ammannu, vjezd do NMNM od Ammannu. A také "obchvat" Krčína.
G kruhový objezd nad Vrchovinami, napojení na silnici do Náchoda a budoucí obchvat Náchoda. Je to dokončení "malého" obchvatu NMNM a zároveň vytvoření první části "definitivní" přeložky I/14 v souladu se studií "Brána k sousedům", kterou vydal Krajský úřad Hradec Králové v roce 2012 a kterou vedení NMNM tehdy negovalo.
H Plánované napojení novou silnicí na silnici do Přibyslavi.
I Napojení na výjezd z Krčína v místě mostu u Ammannu. Umožňuje "obchvat" Krčína.
J Křižovatka s odbočkou na Provodov - Šonov. Umožňuje vyhnout se městu při cestě z této strany na Dobrušku.
Poznámka:
V nákresu jsou naznačeny možnosti vedení ulic s možnou následnou obytnou zástavbou mezi dnešní severní částí NMNM a Vrchovinami. Jde o naprosto přibližnou a nekompletní úvahu, ale naznačuje možnosti.
Původně plánovaná přeložka I/14 tyto možnosti zcela likvidovala, celý tento prostor rozdělovala a znehodnocovala.

Výhodou tohoto řešení (etapa A) je i skutečnost, že výstavba kromě drobnosti v místě "C", kde zasahuje nepatrně do katastru Černčic, zůstává plně na katastru NMNM, což zjednodušuje významně přípravu stavby. Pokud by s Černčicemi nebyla možná dohoda, musela by se realizovat Varianta A náhradní (viz níže). U varianty A náhradní je obchvat o něco blíže ke Krčínu ale je zcela na katastru NMNM.

Další výhodou je, že definitivní plnohodnotný obchvat za přehradou k České Skalici na obchvat České Skalice (etapa B) lze kdykoliv v budoucnosti dodělat s využitím již hotové první části této trasy (Brána k sousedům). Toto definitivní řešení kolem přehrady má velkou výhodu v přiblížení k budoucí D11 v Jaroměři. Samozřejmě s využitím obchvatu Jaroměře, který má být vybudován s dokončením D11 k Jaroměři. Řeší výhodně i trasu z Kvasin na Polsko.

A existence "malého" obchvatu NMNM (etapa A) se zachováním výjezdu k Náchodu a na jeho obchvat, který je v pokročilé fázi přípravy , má také své opodstatnění.
A cenově by se to nemuselo významně lišit od nákladů na původně uvažovanou přeložku procházející městem.


Významný je i přístup do Města v bodu F. Dnes město plánuje toto spojení z Nahořanské ulice vlevo za Luštincem, v těsné blízkosti obytné zóny s rodinnými domky.
Je zajímavé, že toto řešení, zdá se, Osadnímu výboru Krčín nevadí. Ale určitě vadí značné části obyvatel rodinných domků za Luštincem.

Důležité - etapovost řešení obchvatu města současně s vytvořením první části plnohodnotného obchvatu k Česklé Skalici:
- úsek A až D = první část plnohodnotného obchvatu (viz Brána k sousedům), k České Skalici. Zároveň etapa A první část.
- úsek D až G = první etapa dokončující skutečný obchvat Nového Města n. M. a řešící přímé napojení na obchvat Náchoda. Etapa A druhá část.
- úsek D až L = druhá část plnohodnotného obchvatu (viz Brána k sousedům), k České Skalici. Etapa B.


Výškové poměry mezi body K a G:
U varianty "A" je výškový rozdíl od místa mostu přes železnici za Vrchovinami k bodu G (t.j. kruhovému objezdu nad Vrchovinami) cca 35 m, který musí být překonán na vzdálenosti cca 700 m. Předpokládáme-li pravidelné stoupání, jedná se o hodnotu 5%, což je hodnota přijatelná.

Podívejte se, jak vypadá varianta A v reálném terénu:


Jak je jasně vidět, kolem vodních toků v údolí Metuje jsou husté porosty stromů, které by jistě příznivě odstínily hluk směrem ke Krčínu.

Podívejme se na variantu "A náhradní" pro případ, že by se nepodařila dohoda s Černčicemi pro etapu A:
(Věřím, že tato varianta nebude nutná)
A připojuji ještě etapu B t.j. dokončení konečného obchvatu dle "Brány k sousedům" k České Skalici:Poznámka na konec:
Tato "etapa B" by mohla být realizována až příslušné instituce pochopí, že je opravdu potřebná pro rychlé zpřístupnění severního podorlicka - zejména Kvasin - na dálnici D11 v Jaroměři a
až to ty instituce vehementně začnou podporovat, prosazovat, přihrávat peníze a REALIZOVAT. Toto řešení by už nebylo věcí Nového Města nad Metují.
Ale až ta doba přijde, bude na hranicích katastru Nového Města nad Metují připraven perfektní "napojovací bod".
A my budeme do té doby docela dobře žít s "etapou A" se všemi dalšími tvůrčími a radostnými kroky v rozvoji našeho města a nijak by nám nevadilo, jak bude doba do realizace "etapy B" dlouhá! No není to radostná vyhlídka?
Potřebujeme k tomu maličkost: vedení města, které bude na té věci "MAKAT" s plným nasazením.

Ještě jedna doplňující informace:
Varianta B - k České Skalici - zasahuje do katastrů obcí Nahořany, Velká Jesenice, Česká Skalice. Ovšem využívá k rekonstrukci do značné míry už existující komunikace.
Varianta C - není nakreslena, nepovažuji ji za výhodnou ale tzv. "Vyhledávací studie" ji uvádí - vedla by na Provodov Šonov na silnici I/33 pod Vysokovem - zasahuje do katastrů obcí Nahořany, Provodov Šonov, Vysokov. Vedení těsně kolem Provodova Šonova a oddělení přehrady Rozkoš by asi při projednávání přineslo dost velké komplikace.

A ještě jedna informace:
Od Nového Města nad Metují až k Jaroměři je tzv. "Niva řeky Metuje". Obchvat NMNM v "Bráně k sousedům" byl jistě naplánován s tímto vědomím, takže zřejmě existuje možnost, jak přes okrajovou část tohoto území, s citlivým přístupem k přírodě, postavit silnici. Podobné území je u obchvatu Jaroměře, kde se překonává údolí Labe 500 m dlouhým mostem - viz vizualizace obchvatu Jaroměře.

Podívejte se, jak perfektní přemostění se dá udělat - takhle to řeší v Jaroměři. A myslím, že ani ta příroda nebude protestovat:
Protentokrát si dám od dalších obrázků na chvíli zase pohov. Už mě totiž nic lepšího nenapadá. Ale to jistě neznamená, že se neobjeví nějaké lepší řešení.
Docela se těším, kdy nám naše město předvede svou představu realizace výsledku referenda.
A jaká ta představa bude - bude-li vůbec nějaká.
Ale prý město připravuje kroky. Tak buďme OPTIMISTÉ! Důvěřujme našim představitelům.

A ještě jedna informace: dne 21.2.2019 je další jednání Zastupitelstva našeho města. Možná, že se znovu vrátí zvukové záznamy z těchto jednání.
Takže si budeme moci poslechnout, kdo jak se pro obchvat v Zastupitelstvu angažoval a s jakým výsledkem.
Jindřich Buchal.

Vloženo 05.02.2019.

Připomeňme si, co nám naslibovali naši dnešní Zastupitelé před volbami pokud jde o řešení dopravy.

Takto vypadal slib ČSSD.
V dnešním Zastupitelstvu mají zastoupení jedním členem, a ten není členem "vládnoucí" koalice. Dá se předpokládat, že touto formulací slíbili, že budou respektovat
výsledek místního referenda - a tím i prosazovat respektování tohoto výsledku.
Takto vypadal slib KSČM.
V dnešním Zastupitelstvu mají zastoupení jednou členkou, a ta není členem "vládnoucí" koalice. Dá se předpokládat, že touto formulací slíbili, že budou respektovat
výsledek místního referenda - a tím i prosazovat respektování tohoto výsledku.
Takto vypadal slib "Volby pro Nové Město".
V dnešním Zastupitelstvu mají zastoupení šesti členy, v Radě třemi členy, z toho jeden starosta města. Vyhráli volby a sestavovali koalici.
Jejich stanovisko k respektování výsledku referenda je jednoznačné.
Dá se předpokládat, že touto formulací slíbili, že budou respektovat výsledek místního referenda - a tím i prosazovat respektování tohoto výsledku.
Takto vypadal slib seskupení "Nové Město".
Tady je to naprosto jasné a jednoznačné. V dnešním Zastupitelstvu mají zastoupení třemi členy, ovšem nejsou součástí "vládnoucí" koalice.
Dá se jednoznačně předpokládat, že touto formulací slíbili, že budou respektovat výsledek místního referenda - a tím i prosazovat respektování tohoto výsledku.
Protože jsou v opozici, neměly by ji v tom bránit žádné "koaliční" zábrany.
Takto vypadal slib "KDU-ČSL".
I tady se zavázali plnit výsledek místního referenda. V dnešním Zastupitelstvu mají zastoupení třemi členy, jsou členy koalice, v Radě mají jednoho člena.
Dá se předpokládat, že touto formulací slíbili, že budou respektovat výsledek místního referenda - a tím i prosazovat respektování tohoto výsledku.
Takto vypadal slib "ODS".
V tomto případě lze jejich slib považovat za "šalamounský". Volič samozřejmě považuje svůj názor za "smysluplný". A tak ODS mohla dostat hlasy "přeložkářů" i "obchvaťáků". V dnešním Zastupitelstvu mají zastoupení čtyřmi členy, jsou členy koalice, v Radě mají dva členy.
U ODS tedy nelze jednoznačně předpokládat podporu výsledku referenda - nevíme totiž co si představují pod slovem "smysluplný".
Možná by neškodilo, kdyby to občanům dodatečně upřesnili. Ale určitě to časem poznáme podle jejich vystupování v Zastupitelstvu i v Radě.
Takto vypadal slib seskupení "Východočeši".
Sami vidíte, že to je "nicneříkající" formulace. Nelze usoudit, zda jsou pro řešení přeložkou přes město nebo pro plnohodnotný obchvat. V dnešním Zastupitelstvu mají tři členy, v Radě jednoho. Jsou členy koalice.
U Východočechů tedy nelze jednoznačně předpokládat podporu výsledku referenda - nevíme totiž o jejich preferencích vůbec nic.
Možná by neškodilo, kdyby to občanům dodatečně upřesnili. Ale určitě to časem poznáme podle jejich vystupování v Zastupitelstvu i v Radě.
Možná se po výše uvedených skutečnostech někdo může zeptat:

PROČ TO VŠECHNO?
Vždyť přece máme za sebou REFERENDUM, které bylo "PLATNÉ" a "ZÁVAZNÉ". Značná většina 2116 oprávněných voličů rozhodla o vítězství plnohodnotného obchvatu nad přeložkou vedoucí městem!

Samozřejmě, po "MORÁLNÍ" stránce je vše jasné. Čestný a většinu respektující postup by měl být jednoznačně v souladu s výsledkem referenda.
Tj. začít "NEPRODLENĚ" řešit obchvat.
Ale jak to je s PRÁVNÍ stránkou věci? Co lze dělat při "NEČINNOSTI" Zastupitelstva?

Snažil jsem se na internetu pátrat po nějakém stanovisku. A dočetl jsem se:
"Zákon přímo nestanoví postup obrany, pokud obec je k výsledku referenda nečinná".
V úvahu však přichází žaloba na nezákonný zásah ke krajskému soudu.
Ale řešení prostřednictvím soudů přece není ta nejlepší cesta. Bohužel u nás muselo být vedení města donuceno i ke konání referenda soudní cestou.

Nechci dále rozvíjet úvahy negativním směrem. Doufejme, že zvítězí ta "morálně" nezávadná cesta.

Ale pozor, čas kvapí a po DVOU letech lze vyhlásit ve stejné věci referendum znovu!

V zápise z Rady města č. 7 se objevily k dopravě nebo referendu následijící body:


8/2 Ing. Prouza - aktuální informace z jednání Dopravního výboru KHK ze dne 28.01.2019
Identifikace:
Radní Ing. Prouza seznámil RM s aktuálními informacemi z jednání Dopravního výboru Královéhradeckého kraje ze dne 28.01.2019.
Vysvětlení: Prouza Martin, Ing. - radní
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Prouza přednesl informace z posledního jednání Dopravního výboru KHK, které se týkají dopravy ve městě.
Probíhají jednání KHK s ŘSD ČR o možném přeložení trasy silnice I/14 ze stávající komunikace, která vede přes Husovo náměstí, na rekonstruované komunikace ve vlastnictví KHK, tj. od Spů přes Krčín a Vrchoviny směr Náchod. Na rekonstruované krajské komunikace je stanovena tzv. "doba udržitelnosti" na 8 let. Pokud by jednání dopadla optimálně, tak by mohlo dojít ke zkrácení termínu přeložení silnice I/14 na tyto komunikace do 5 let.
Dále byla diskutována otázka jarní úplné uzavírky tunelu v Krčíně - Ing. Prouza upozornil, že bude třeba v době úplné uzavírky zajistit prostupnost tunelem pro pěší, jinak se občané z Budína, Vladivostoku a Železovy Louky nedostanou do města.
K čl. 8/2 USNESENÍ č. RM 7-281/19
RM ukládá vedení města (STA, MST) prosazovat při jednáních s dotčenými orgány zkrácení lhůty přeložení silnice I/14 na co nejkratší dobu.
Odpovídá: ST, Provede: ZM, Termín: 25.02.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato8/3 Dotaz p. Jarolímka ke stanovisku JUDr. Všetečky ve věci místního referenda
Odůvodnění:
Radní p. Jarolímek se zeptal vedení města,
zda je již známo právní stanovisko budoucího postupu samosprávy města k výsledkům místního referenda.
Vysvětlení: Jarolímek Miroslav - radní
Z podrobnějšího projednání:
ST- stanovisko JUDr. Všetečky zatím stále nemáme ještě k dispozici. Několikrát jsme urgovali, ST bude co nejdříve osobně JUDr. Všetečku kontaktovat. Erudovaných právníků v oblasti územního plánování je v ČR velmi málo, a tak je velice vytížený. Jakmile stanovisko obdržíme, budeme informovat. Jinak kroky k chystané změně UP v souvislosti s výsledkem referenda se připravují.


Poznámka NOVKUR:
No vida, naše město něco zkoumá u právníka ke svému postupu ohledně výsledku referenda. Od referenda uplynuly víc než čtyři měsíce a naše město zkoumá, jak má postupovat. Podrobnosti nám zatím zůstávají utajeny!!!
Zastihl snad výsledek referenda, na který jsme čekali skoro 4 roky, naše město nepřipravené? Už dne 16. 4. 2015 bylo městu doručeno Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové 30A 78/2014-110, kterým Krajský soud v Hradci Králové rozhodl o vyhlášení místního referenda ve městě Nové Město nad Metují.
No alespoň jsme se dozvěděli, že kroky k chystané změně ÚP v souvislosti s referendem se připravují. Z toho lze usoudit, že kroky se připravují. Zbývá vykročit. Hurá!


Zbývá snad ještě doplnit vyjádření pana starosty v "Novoměstském zpravodaji č. 2" na otázku k plnění výsledku referenda:
"Výsledek referenda je pro samosprávu závazný. Vedení města již připravuje kroky k jeho postupnému naplnění. Otázkou bude, jak se k jeho výsledku a ke snaze města postaví Ministerstvo dopravy, kraj, Ředitelství silnic a dálnic a státní správa."

Poznámka NOVKUR:
A co dosud neobdržené vyjádření pana JUDr. Všetečky?

Počkejme si ještě, co k tomu bude řečeno na Zastupitelstvu.
Informace ze Zastupitelstva sem doplním po jeho konání (21.2.) a zveřejnění průběhu. Možná, že už bude zvukový záznam (?)

Jindřich Buchal.

Vloženo 27.01.2019.

PŘIPOMÍNÁM, ŽE EXISTUJE
"Studie územních dopadů rozvoje průmyslové zóny Solnice – Kvasiny – Rychnov nad Kněžnou"
Z ŘÍJNA 2017
Podívejte se na vybranou část, týkající se dopravy:
Komentář Novoměstského kurýra:
Poznámka - touto studií jsem se zabýval na těchto stránkách 20.7.2018 (viz vstup č. 114 v tabulce všech událostí k obchvatu)

Znovu sem vkládám trasu na Polsko, která je navržena ve výše uvedené studii (zobrazeno modrou barvou):
(pro realizaci tohoto řešení se musí vybudovat obchvaty Domašína, Častolovic a zejména tzv. "severní tangenta" Hradce Králové od Třebechovic až na kruhový objezd u areálu ČKD na silnici I/33 na Náchod) a napojení na D11, která má trasu za areálem ČKD.Pro připomenutí níže uvádím návrh obchvatu Nového Města nad Metují ze studie "Brána k sousedům", kterou vydal královéhradecký kraj v roce 2012. Toto řešení představitelé našeho města tehdy jednoznačně odmítli s argumentací, že už máme "přeložku".
Na níže uvedeném obrázku jsem doplnil možnou trasu na Polsko v případě existence přeložky I/14 u Nového Města nad Metují dle studie "Brána k sousedům".
Porovnejte si to s tím, co výše navrhuje u "Trasy na Polsko" studie královéhradeckého kraje (podle mě "z nouze" kvůli "dlouhodobé stagnaci" řešení u Nového Města).

Ale pozor - v říjnu roku 2018 rozhodlo platně a závazně referendum v Novém Městě nad Metují velkou převahou hlasů oprávněných voličů, že musí být řešen plnohodnotný obchvat na jihozápadní straně Nového Města. Také existuje podklad královéhradeckého kraje z roku 2012 s názvem "Brána k sousedům", kde je takový obchvat kolem Nového Města navržen (viz obrázek výše).

Následuje tedy obrázek, kde je řešena trasa z Kvasin na Polsko nejkratší cestou kolem Nového Města nad Metují právě s využitím toho obchvatu ze studie
"Brána k sousedům".
Výše uvedený obrázek ukazuje lepší alternativu k dosavadnímu komplikovanému řešení "Trasy na Polsko" ve výše uvedené studii z roku 2017. Tuto nejkratší variantu této trasy jsem do obrázku nakreslil červeně (varianta po referendu) a je to cesta z Kvasin na Polsko, která vede kolem Nového Města nad Metují. Stačí realizovat ten JEDEN obchvat kolem Nového Města, všechny ostatní na této trase už buď existují nebo je o jejich realizaci pevně rozhodnuto a příprava běží (Jaroměř, Solnice).
A dnes, po platném a závazném rozhodnutí v místním referendu v Novém Městě nad Metují pro obchvat, už opravdu nestojí nic v cestě řešení trasy z Kvasin na Polsko právě tímto způsobem. A termín je dán nejpozději termínem dokončení D11 (R11) na polské hranice.

Cesta na Polsko z Kvasin kolem Nového Města nad Metují s využitím obchvatů:
Solnice -obchvat existuje částečně, dokončení zbytku těsně před realizací,
Dobrušky - obchvat existuje,
Nového Města nad Metují - možno realizovat obchvat dle "Brány k sousedům", referendum rozhodlo o plnohodnotném jihozápadním obchvatu města, takže už neplatí konstatování ve výše uvedené studii, že "dlohodobě neexistuje shoda na řešení přeložky I/14" v Novém Městě nad Metují,
České Skalice - obchvat existuje,
Jaroměře - obchvat bude s dokončením D11 do Jaroměře.

Toto řešení trasy z Kvasin na Polsko se jeví lepší - výhody jsou zřejmé na první pohled - než řešení navrhované ve výše zmíněné studii z roku 2017.
Ovšem realizaci musí radikálně podpořit Kraj i ŘSD. Jestlipak s nimi někdo o této věci už z našeho města jednal?


Nezdá se vám, že toto řešení trasy z Kvasin na Polsko s "novoměstským obchvatem" by realizaci našeho obchvatu mohlo výrazně urychlit?
A ŽE VÝSLEDEK MÍSTNÍHO REFERENDA TUTO CESTU OTEVŘEL?


A že je docela zvláštní, že se dosud v zápisech z "Rady města" ani "Zastupitelstva" neobjevily úkoly k realizaci rozhodnutí PLATNÉHO a ZÁVAZNÉHO refrerenda,
které proběhlo v našem městě na začátku října 2018?
A na závěr tohoto vstupu se podívejme, kdo nese za dění v našem městě v tomto volebním období odpovědnost.
A tedy i odpovědnost za to, jak se bude vyvíjet "případ obchvat".Zdroj fotografií www stránky města.

Jindřich Buchal.

Vloženo 27.12.2018.

NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA č. 2 SE O OBCHVATU NEJEDNALO
Po pravdě, jak jsem uvedl v předchozím vstupu, jsem očekával, že když na Radě města se dle zápisu Radní bavili i o skutečnostech souvisejících s výsledky reaferenda, tak že i na Zastupitelstvu na to "přijde řeč".

Leč nestalo se tak. Byla schválena změna č. 1 Územního plánu a tam se žádná úprava pokud jde o obchvat nestala.

Kupodivu ani žádného ze Zastupitelů netrápí skutečnost, že v našem městě platné a závazné referendum poslalo přeložku I/14, vedoucí městem, tak jak je i v dosud platném Územním plánu, do propadliště dějin a rozhodlo realizovat OBCHVAT vedoucí mimo naše město. Zatím se tedy neděje nic.

Očekával bych vytvoření realizačního harmonogramu s kroky, odpovědností a termíny vedoucími k tomu novému cíli. Ale nic se neděje. Padají úkoly ke koupališti, kasárnám a pod. ale plnění výsledku platného a závazného referenda - "kde nic, tu nic".
No je pravda, že od "staronového vedení" našeho města nelze v tomto směru očekávat nějaké velké nadšení, o tom jsem svůj názor v minulosti už dostatečně vyjádřil, ale tady jde o výsledek názoru 2116 oprávněných voličů a občanů města a to přece nejde jen tak přecházet mlčením.
Je to velká část občanů, díky jejichž hlasům vzniklo i současné Zastupitelstvo. Koho tedy ti zastupitelé zastupují?
Zejména od "opozičních" zastupitelů bych očekával nějakou iniciativu, když už ti koaliční "drží basu" s odpůrci obchvatu.

A nyní si už nemůžeme poslechnout ani zvukový záznam z jednání Zastupitelstva, který páni "konšelé" v tichosti přestali zveřejňovat. A pro jistotu ze stránek města vymazali i všechny minulé zvukové záznamy. A to přesto, že v platném Jednacím řádu zastupitelstva je bod, který spolu se zápisem ze Zastupitelstva ukládá zveřejnění zvukového záznamu.

Podívejte se, co si minulí zastupitelé uložili:Doplněk z 11.1.2019:
Dnes se na stránkách města objevil nový jednací řád - viz níže. Tento jednací řád byl schválen na Zastupitelstvu města v prosinci 2018 (viz níže), takže vypuštění zvukových záznamů na konci roku 2018 bylo už v souladu s novým Jednacím řádem. Pouze do dneška (11.1.2019) nebyl tento nový Jednací řád zveřejněn na stránkách města. Takže nedošlo ke konání v rozporu s platným Jednacím řádem, příslušný bod v zápisu z prosincového Zastupitelstva jsem přehlédl a výše nezmínil, za což se omlouvám.

Níže uvádím příslušné části uvedených dokladů.


Příslušný bod v zápisu ze Zastupitelstva:
K tomu dodávám:
Zastupitelstvo schválilo nový Jednací řád jednohlasně. Nikomu tedy zřejmě nevadilo, že bylo vypuštěno zveřejnění zvukových záznamů z jednání zastupitelstva. Protože jsme si nemohli poslechnout zvukový záznam z tohoto jednání, nevíme, zda tato informace tam vůbec padla a zda se o tom diskutovalo.

Jindřich Buchal.

Vloženo 11.12.2018.

NA JEDNÁNÍ RADY MĚSTA č. 4 dne 3.12.2018 SE OBJEVIL NÁSLEDUJÍCÍ BOD:
3/1. Schválení Zadání změny č. 1 územního plánu Nové Město nad Metují

Identifikace:
OVRR jako příslušný pořizovatel předkládá ke schválení Zadání změny č. 1 územního plánu Nové Město nad Metují ve znění přílohy.

Odůvodnění:
O pořízení Změny č. 1 územního plánu Nové Město nad Metují (dále jen Změna) rozhodlo ZM svým usnesením 126- 7723/18 ze dne 14.06.2018. OVRR ve spolupráci s určeným zastupitelem následně zpracoval návrh Zadání, který projednal s dotčenými orgány, sousedními obcemi a Krajským úřadem Královéhradeckého kraje. Současně Zadání doručil veřejnosti a každý k němu mohl uplatnit připomínky. Na základě výsledků projednání pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem upravil návrh Zadání a nyní jej předkládá ke schválení.

Vysvětlení:
Skalský Miloš, Ing. - vedoucí OVRR
Město Nové Město nad Metují náměstí Republiky 6 Stránka 10 ZÁPIS Z PORADY RM 4 Tisk: 10.12.2018

Z podrobnějšího projednání:
Radní požádali o prezentaci navrhovaných změn nad mapovým podkladem. Proto byl do jednání přizván Ing. Balcar z OVRR, který tuto prezentaci provedl. Radní požádali, aby tato prezentace byla připravena i na ZM č. 2.
Dále radní diskutovali nad dalšími postupy v oblasti územního plánu v souvislosti s referendem a dalšími podněty, které se v souvislosti s ÚP objevují.
Jeden radní byl vyloučen z hlasování k tomuto bodu, a to pro možnou podjatost.

K čl. 3/1 USNESENÍ č. RM 4-9/18
RM doporučuje ZM schválit zadání změny č. 1 územního plánu Nové Město nad Metují ve znění přílohy k tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato.


Komentář Novoměstského kurýra:
Je to po říjnových volbách první případ (pokud vím) jednání Rady města, kde je zmínka o referendu.
Počkejme si na následující Zastupitelstvo, zda i tam se bude jednat o referendu a "poreferendových krocích" ve prospěch obchvatu, které by samozřejmě měly začít změnou Územního plánu.


Výsledek ze Zastupitelstva sem doplním. Bude se konat ve čtvrtek 13.12.2018.


Jindřich Buchal.


Vloženo 27.11.2018.

RADA MĚSTA ZAČALA ŘEŠIT HAVARIJNÍ SITUACI V DOPRAVĚ U NOVOMĚSTSKÉHO NÁMĚSTÍ

V pondělí 26. listopadu 2018 mimořádně zasedala Rada města, aby se seznámila s aktuální situací ohledně nestabilního podloží pod komunikací na vjezdu do Husova náměstí. V této ulici je od pátku 23. listopadu jednosměrně řízen provoz pomocí semaforů, aby se snížila zátěž podloží a zároveň se hledá řešení jak vzniklou situaci řešit.

Rada města Nové Město nad Metují vzhledem k nastalé havarijní situaci přijala níže uvedená usnesení:
RM důrazně žádá:

- Královéhradecký kraj a Ředitelství silnic a dálnic ČR (dále jen "ŘSD ČR"), aby na všechna jednání související s řešením problematiky dopravy a havarijního stavu ve vjezdu Husova náměstí byl vždy zván zástupce města Nové Město nad Metují;
- stanovení přesného termínu zprůjezdnění silnice č. III/30821 ve směru Spy – Krčín;
- stanovení termínu nasazení mikrobusů pro průjezdy přes Husovo náměstí nebo jiného řešení autobusové dopravy; - dodání konkrétních informací a termínů o předpokládaných dlouhodobých opatřeních, zvláště pak předpokládaný termín zpracování znaleckého posudku, na jehož základě budou opatření realizována;
- o stanovení možných scénářů dlouhodobého řešení.

RM zároveň upozorňuje, že je nepřípustný návrat k vedení objízdné trasy přes Husovo náměstí v souvislosti s dokončením rekonstrukce silnice č. III/30821 v lokalitě viaduktu v Krčíně.
RM žádá ŘSD ČR o urychlené zařazení rekonstrukce silnice I. třídy I/14 na úseku vedoucím přes Městskou památkovou rezervaci Nové Město nad Metují do Plánu investic.
RM žádá ŘSD ČR o urychlené provedení změny vedení trasy silnice I. třídy č. I/14 tak, aby nevedla přes Městskou památkovou rezervaci Nové Město nad Metují.

Zdroj: www stránky města NMNM.Komentář Novoměstského kurýra:
Jak by se nyní hodilo, kdyby město mělo připravenou variantu řešící problém vedení I/14 mimo náměstí ale i mimo město.
Řadu let mělo v Územním plánu návrh tzv. přeložky vedoucí také přes město, i když už ne přes náměstí. Dokonce takový Územní plán v dubnu 2018 schválilo Zastupitelstvo města.

Vedení města celou řadu let neudělalo ani krůček k řešení obchvatu.
Ale stagnovala i realizace přeložky I/14 vedoucí přes město kolem nádraží, o které dokonce všichni věděli, že překračuje limity hluku v intravilánu města a že její realizace v navržené podobě zřejmě nebude možná!!!
A přesto nový "Územní plán" s takovouto přeložkou v dubnu 2018 zastupitelé schválili. Jednohlasně!!!
Přesto se o takovéto přeložce v říjnu 2018 hlasovalo v referendu. Naštěstí se ukázalo, že 2116 občanů dobře pochopilo, co je nejlepší řešení.


Dnes, po referendu, které jednoznačně v říjnu 2018 přikázalo městu řešit přeložku I/14 plnohodnotným obchvatem mimo město, nemá naše město ani "Územní rezervu" ve schváleném Územním plánu pro toto řešení. A zdá se, že se změnou Územního plánu směrem k obchvatu ani nyní nijak nespěchá.

A tak nyní město "důrazně žádá" Kraj Hradec Králové a ŘSD, aby to urychleně vyřešili. Rozumněj změnu trasy I/14.

No uvidíme, co se z toho "důrazného žádání" vylíhne a jak rychle.
A také uvidíme i následnou míru angažovanosti vedení našeho města po dnešním "důrazném žádání", vedoucí k rychlým výsledkům. Samozřejmě, tím konečným výsledkem musí být obchvat. Veškerá ostatní řešení, pokud k nim dojde, budou jen provizoria.


Jindřich Buchal.


Vloženo 17.11.2018.

VÝBOR PRO OBCHVAT zveřejnil v Novinách ECHO č. 32/2018 následující článek:
Komentář Novoměstského kurýra:
Co k tomu dodat?
Zdá se, že zatím jsme tam, kde jsme byli před PLATNÝM A ZÁVAZNÝM referendem, které PŘIKÁZALO vedení Nového Města nad Metují realizovat jižní obchvat města a odmítlo tzv. "přeložku I/14".


Připomeňme si, co měly strany, které jsou v nové novoměstské koalici ve svých volebních programech, pokud jde o řešení tranzitní dopravy v Novém Městě nad Metují:

Volba pro město -
Respektovaní výsledku referenda o přeložce silnice 1/14

ODS - Zasadíme se o smysluplné řešení silnice 1/14

KDU - ČSL - Řešení tranzitu těžké nákladní dopravy po úseku sinice 1/14 procházející městem s ohledem na výsledek místního referenda, bezpečnost silničního provozu, životní prostředí, potřeby města a možnost dostavby dálnice D11 a rychlostní silnice R35.

Východočeši - Doprava a parkování ve městěNo vida!
Protože jako starosta pokračuje pan Petr Hable a ten pochází z "Volby pro město", můžeme doufat, že nezapomene na předvolební slib uskupení, za které kandidoval.
Nebo mu to koaliční partneři "zatrhli"?

Vydané koaliční programové prohlášení opravdu vyvolává opět pochybnosti, zda "kličkovací" politika nebude pokračovat.

Podívejte se na ten bod, co tam dali znovu:

"Zahájit diskuzi, zda je MOŽNÉ a VHODNÉ vyjednání změny oficiálního vedení trasy silnice I/14 s podmínkou opravy komunikace přes náměstí."

A tak se jako občan našeho města musím zeptat - proč si tam nemůžeme přečíst toto?
"Neprodleně zahájíme přípravu realizace obchvatu města v souladu s rozhodnutím místního referenda".

No řekněte, nevypadá to podstatně poctivěji než to, co je v programovém prohlášení? A znovu připomínám - referendum přikázalo obchvat!!!

Jindřich Buchal.


Vloženo 15.11.2018.

ING. VÁCLAV ZILVAR POSLAL NA MĚSTSKÝ ÚŘAD DOPISZdroj: https://obchvatnovemesto.cz


Vloženo 06.11.2018.

Tento článek zveřejnili na iDnes 1. listopadu 2018.

Stav domů v Novém Městě se kvůli dopravě zhoršuje, silnici hrozí zřícení.
Domy na náměstí v Novém Městě nad Metují praskají, příjezdová cesta se trhá a sklípek při silnici hrozí provalením.
Pro soukromé majitele i město je to noční můra. Stav památkově chráněných domů se zhoršil letos, když se od dubna do prosince uzavřela kvůli opravě krajská silnice mezi Spy a Krčínem.
Mnozí řidiči si oblíbili cestu přes náměstí jako nejkratší objížďku. Stejnou zkratkou se však i přes zákaz a pokuty vydává část řidičů kamionů. K tomu navíc přes náměstí dosud kuriózně vede silnice 1. třídy.
Podle odborníků z Českého vysokého učení technického jsou na vině současných potíží hlavně těžká auta a až stovka velkých autobusů denně, ale i složitý terén skalního masivu s opukovými pilíři, na němž bylo město roku 1501 založeno.
Závažné jsou zejména trhliny v asfaltu okolo věže Zázvorky. Silnice tam totiž vede přímo po okraji skalního ostrohu po někdejším mostu u zbourané Krajské brány. Buď za nynější trhliny v silnici může doprava, nebo pohyb části skal, jejichž podklad se vyklání do údolí.
"Zvláště nebezpečné je to z toho důvodu, že vozovka je na okraji masivu. Vzhledem k tomu, že masivní skála je porušená, mohlo by dojít i k částečnému zřícení tohoto kusu," varovali Petr Fajman a Jiří Máca v posudku věnovaném dynamickému působení dopravy na historickou zástavbu a skalní podloží.
Potíže se zvětráváním křídové opuky řeší Novoměstští už od 70. a 80. let, kdy město muselo zajistit uvolněné skály právě pod Zázvorkou. Skalní svah v tomto místě se naposledy opravoval před třemi lety. Také domy na náměstí se potýkají s problémy déle, zejména od rozsáhlé rekonstrukce v roce 2009, od kdy zatéká do některých sklepů.

Zabezpečení domu by stálo miliony, zoufá si majitelka.
Nyní se nové trhliny projevily nejen v asfaltce, ale také u šesti domů při obou vjezdech do náměstí. Ve sklípku pod čp. 1213 dokonce město v létě zaplatilo dřevěnou výdřevu, aby se do něj nepropadl chodník a silnice. Starší trhliny se projevily v klenbách renesančních podloubí i ve štítech domů vystavěných v 16. a 17. století. Byť se některé domy v minulosti opravovaly, poruchy se v nich znovu objevují. Domy jsou totiž vystavěny z lomového kamene spojeného značně zvětralou maltou.
Stav sklípku podepřeného výdřevou Památkáři kontrolují co týden. U další malé části sklepa, která přiléhá k silnici a žádné zabezpečení zatím nemá, nejspíš navrhnou rozšíření monitoringu.
"Výdřeva zabezpečila pouze část domu čp. 1213, která je podsklepena, ale do ulice přiléhá také polovina domu, jež podsklepena není a kde vlivem nadměrné dopravy stále aktivně pracuje podloží. O tom svědčí systém trhlin na domě. Naléhavost opatření omezujících těžkou dopravu je z toho důvodu stále vysoká," řekla Radka Škaldová z odboru výstavby a regionálního rozvoje Městského úřadu v Novém Městě nad Metují, která má na starosti státní památkovou péči. Majitelka sklípku je sklíčená. Na dům, který koupili před šestnácti lety, zůstala sama. Před jedenácti lety pořídila novou fasádu, ale dům se teď trhá. Markantní zhoršení se děje právě letos.
"Když se tu nedávno byl podívat odborník, řekl mi, že kdybych chtěla dům zabezpečit, stálo by to miliony. Ale já nemám peníze na to, abych pořizovala ocelové sloupy. Mrzí mě, že jsem přistoupila na výdřevu do sklepa. Kdyby tam nebyla, chodník by se sesypal dolů, možná by mi i víc praskl dům, ale něco by se s tím muselo dělat. Výdřeva mi znehodnotila dům, z mého sklepa se vlastně podepírá městský chodník a kus silnice. Měla jsem ten sklep ráda, ale už tamnechodím," posteskla si Libuše Hallová.

Překvapilo ji, že výdřeva má zůstat ve sklepě natrvalo. Do sklípku ze 16. století si lidé kdysi chodívali nabírat vodu, protože za domem v hradební věži fungovala vodárna.

Voda proniká do sklepa, praská dlažba v kuchyni.
Velké problémy mají i majitelé nárožního domu při vjezdu do náměstí od Orlických hor, kde kdysi stála Horská brána. Od rekonstrukce náměstí jim při velkých deštích proniká voda do sklepa, letos se však na domě výrazně podepsalo právě množství projíždějících aut.
"Domy se otřásají těžkou dopravou, u nás se to projevilo zvnějšku na popraskaném soklu, ale i uvnitř. Praská například dlažba v kuchyni i koupelně, které jsme před několika lety rekonstruovali. Dohodli jsme se na společném postupu s majiteli dalších domů, že sepíšeme škody, které nám vznikají a oslovíme s tím Ředitelství silnic a dálnic. Nejsem ale snílek," řekl spolumajitel domu Miroslav Kosek. Opravy soklu v úzkém místě při silnici plánuje nejdříve na příští jaro. Město už poslalo na Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) odborný posudek i fakturu za výdřevu s žádostí o proplacení. Požádalo také o společné jednání se správcem silnice, krajským radním pro dopravu, krajským úřadem a policií.
"Chtěli bychom řešit, co bude dál. Dokud vede objízdná trasa přes náměstí, je na policii, aby hlídala, aby tam nevjížděly kamiony. Poté teprve musíme řešit nějaké omezení, aby náměstím pokud možno neprojelo nic těžkého, tedy ne velká nákladní auta ani velké autobusy. Bude se zde muset změnit systém dopravy," uvedl starosta Nového Města Petr Hable.

Podle něj samospráva bude žádat i o přemístění trasy I/14 mimo náměstí. Potíž je však v tom, že opravovaná krajská silnice se platí z dotace a vztahuje se na ni patnáctileté období udržitelnosti.

Domy ze 16. století vs. doprava 21. století.
Novoměstská památkářka už v létě zahájila správní řízení s ŘSD, že silnice poškozuje městskou památkovou rezervaci, ale na radu památkové inspekce jej stáhla. Už však dala podnět krajskému odboru dopravy, aby přijal opatření k ochraně kulturního dědictví, protože v městské památkové rezervaci je to jeden ze zásadních veřejných zájmů.
Stejný dokument i s posudkem expertů poslala i ministru kultury, ministru dopravy, generální ředitelce Národního památkového ústavu, pobočce památkářů v Josefově, hradeckému hejtmanovi, generálnímu řediteli ŘSD i starostovi.
"Očekávám, že se najde někdo odvážný a kompetentní, kdo se zasadí o to, že konečně městskou památkovou rezervaci přestane devastovat doprava, která tam nepatří. Do této rezervace by ideálně měli mít přístup s vozidly lidé, kteří tam žijí, pracují, podnikají, a lidé, kteří chtějí toto krásné historické prostředí navštívit. Památková péče nevidí naprosto žádný relevantní důvod, proč ještě v roce 2018 vést rezervací silnici 1. třídy. Domy ze 16. století postavené na zvětralém skalním ostrohu nemohou vydržet zatížení, které přináší doprava 21. století," poznamenala památkářka Radka Škaldová.
Příčinu narůstající dopravy vidí v rozvoji průmyslové zóny kolem Kvasin, proto také očekává, že se najdou peníze na nápravu způsobených škod. Teď se čeká, jak se k opravě silnice přes náměstí i k náhradě škod na domech postaví ŘSD. V srpnu však v odpovědi pro MF DNES odmítlo nést odpovědnost, stav vozovky je podle státní firmy dobrý a škody vyplynuly z toho, že jednotliví řidiči nedodržovali dopravní omezení pro nákladní auta.

Autor: Štěpánka Tůmová, 1. listopadu 2018.
Zdroj:https://hradec.idnes.cz/nove-mesto-domy-praskaji-doprava-historicke-centrum-nachodsko-pvc-/hradec-zpravy.aspx?c=A181029_435892_hradec-zpravy_posKomentář Novoměstského kurýra:
Základní problém je ve skutečnosti, že naše město nedokázalo dlouhou řadu let vyřešit novou koncepci dopravy v našem městě. Dlouhou řadu let se upínali k tzv. "Přeložce I/14", procházející také městem, ale na jiném místě. Ale i tam zůstávalo vše jen na papíře a nepodařilo se překonat základní problémy, v neposlední řadě překračování limitů hluku v zastavěných oblastech. A nyní místní referendum přeložku s velkou převahou občanských hlasů zaseklo a rozhodlo o obchvatu mimo město.
A tak se ztratila chybným přístupem k řešení nové koncepce dopravy ve městě dlouhá řada let. To se samozřejmě týká především tranzitní dopravy.

V "předreferendových" diskusích se objevila i otázka, proč se v současné době dokončovaná rekonstrukce trasy Spy - Krčín nedělala jako silnice I. třídy, což by se hodilo i pro přeložku, pokud by byla prosazena, ale i pro obchvat - který byl prosazen referendem. Příprava této akce trvala několik let. Tato otázka zaznívá stále naléhavěji. To by byl jeden z "koncepčních" přístupů k řešení dopravy v našem městě!
Ovšem v článku výše je docela zajímavá následující věta:
Podle něj (rozuměj starosty NMNM) samospráva bude žádat i o přemístění trasy I/14 mimo náměstí. Potíž je však v tom, že opravovaná krajská silnice (rozuměj Spy - Krčín) se platí z dotace a vztahuje se na ni patnáctileté období udržitelnosti.

S problémem náměstí souvisí i možnost parkování mimo náměstí, což zůstavá také nevyřešeno. To, že je náměstí citlivé na zatížení dopravou je všeobecně známé. To není nic nového.
K problémům přispěla i nedávná, asi s chybami, rekonstrukce náměstí, po které se objevilo zatékání do sklepů některých domů na náměstí. To, pokud vím, do dneška město také nedokázalo vyřešit. Takže opravdu, je třeba věci dokázat řešit s konkrétními výsledky! Zatím se to nedařilo.
Stanovisko paní památkářky (viz červeně označený text výše v článku) volá po "někom kompetentním". Ovšem věc musí řešit především naše město, nikdo kompetentní se sám nenajde. Toho je třeba nejen najít ale zejména donutit k řešení. A že za vedení silnice první třídy I/14 je odpovědné ŘSD, to je také všeobecně známé. Takže tím je vyřešeno to hledání.

Staronové vedení našeho města si dalo do svého "Programového prohlášení" před týdnem následující bod:

"Zahájit diskuzi, zda je možné a vhodné vyjednání změny oficiálního vedení trasy silnice I/14 s podmínkou opravy komunikace přes náměstí".

Opravdu nevím, jaká všechna řešení se za takto formulovaným cílem skrývají. Slovo "obchvat" tam postrádám. Ale jedno je zcela jasné: diskutovalo se už nekonečně dlouho, JE TŘEBA KONEČNĚ KONAT, KONAT, KONAT a pokládat na stůl jeden výsledek za druhým. Jednání bez výsledků je, víte na co!!! A je třeba KONAT zatraceně rychle a produktivně!
Ale vtírá se mi otázka - najde se na to v našem milém městečku někdo, kdo to konečně rozjede a dokáže? Pokud vím, tak např. ve fotbale, když potřebují vyhrávat, to dělají tak, že koupí nějakého špičkového hráče.


Jindřich Buchal.

Vloženo 2.11.2018.

STARONOVÉ VEDENÍ NAŠEHO MĚSTA ZVEŘEJNILO SVÉ PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ.
Podívejme se, jak chtějí realizovat výsledky referenda, kde zvítězil závazně obchvat.


V programovém prohlášení je (nečíslovaný) bod 2 následujícího znění:

"Zahájit diskuzi, zda je MOŽNÉ a VHODNÉ vyjednání změny oficiálního vedení trasy silnice I/14 s podmínkou opravy komunikace přes náměstí."

To dokladuje, s jakým nasazením chce město řešit realizaci "Obchvatu města", tak jak to "dostalo příkazem" z uskutečněného platného a závazného místního referenda, kde 2116 oprávněných voličů skutečný obchvat města jednoznačně podpořilo.

Je to pohrdání nejen výzamným názorem značného množství občanů našeho města ale i platnými zákony. Dnes není o čem "diskutovat". Je třeba konat.
O co poctivější by byla například tato formulace programového cíle:


"Neprodleně zahájíme přípravu realizace obchvatu města v souladu s rozhodnutím místního referenda".

Ale jak je vidět, na jasné a konkrétní formulace si nové vedení našeho města moc nehraje. Ostatně je to přece "staronové" vedení města. Takže nic nového.

Co s tím můžeme dělat? Nezbývá, než pravidelně zjišťovat, jak odpovědní představitelé města ve SKUTEČNÉ přípravě obchvatu pokročili. A pokud se to nebude hýbat, využit všech dostupných nástrojů, aby se to rozhýbalo. Možná že z "Petičního výboru" se stane "Kontrolní výbor". A my, "obchvaťáci" budeme pomáhat ze všech sil.


Jindřich Buchal.