NÁVRAT DO VÝSTAVBY V NAŠEM MĚSTĚ
REKONSTRUKCE KINA

Vloženo 10.10.2019

Rekonstrukce kina je připravována už několik let.

V Novoměstském zpravodaji č. 10/2019 se objevila následující informace v odpovědi pana starosty na otázku paní Kupkové:
Komentář Novoměstského kurýra:

Tak jsme se dozvěděli, že už je na světě projekt na rekonstrukci kina. Možná by neškodilo, kdyby občané Nového města měli možnost se s ním seznámit a případně vyslovit svůj názor. Existují totiž určité pochybnosti o jeho opravdové "víceúčelovitosti". Nedávno jsem např. zaznamenal názor jedné členky ze známého souboru "Kácov", že využití současného kina pro vystoupení Kácova je naprosto nevhodné z hlediska akustických vlastností stávajícího prostoru.

Sokolovna také už dávno nevyhovuje pro důstojná vystoupení. A to zde máme Kácov a Nofi. Co nabídne rekonstruované kino? Bude možné vystoupení divadelních souborů ve vyhovujících podmínkách? Budou tam klubové místnosti? Bude dostatek parkovacích míst?

Já jsem v Novoměstském kurýru v části "Aktuality" zaznamenal 16.5.2016 řadu skutečností včetně zvukového záznamu z jednání tehdejšího Zastupitelstva k prezentované studii městským architektem.

Podívejte se na to znovu:
Rekonstrukce kina, Zlatý trojúhelník a parkování v této lokalitě.


Lokalita mezi ulicí TGM, Boženy Němcové a Nádražní je hrdě nazývána "zlatým trojúhelníkem".
Ano, je to nejživější část města, existovaly velkorysé plány řešení tohoto prostoru - viz níže.
Co z toho zůstalo? Moc ne. Na posledním zastupitelstvu prezentoval městský architekt pan Mgr.A. Vít Lukas studii, ve které navrhuje řešení rekonstrukce kina. Na zastupitelstvu jsem nebyl ale pozorně jsem si vyslechl zvukový záznam.

Z prezentace vyplynulo, že pan architekt snížil počet parkovacích míst ze 42 (proti řešení v Regulačním plánu "Rychta" z roku 2010, ze kterého jeho studie vychází) na 28. Odůvodnil to tím, že chtěl potlačit dominanci aut v tomto prostoru. Nakonec díky připomínkám pana Němečka a Maura zastupitelstvo uložilo počet 42 dodržet. Ovšem, zazněla i připomínka pana Krýdy, že tato forma parkování se mu nejeví jako nejvhodnější, zda by to nešlo řešit vícepodlažním parkováním.
Ano, to je ta správná myšlenka!
Je jasné, že bez vícepodlažního parkování to nepůjde. Pan Krýda má naprostou pravdu. A město bude muset najít řešení. K tomu by nemělo potřebovat žádné rady. Chtělo by to víc rozhodnosti v zastupitelstvu a nebát se "UKLÁDAT" úkoly, od toho tam zastupitelstvo je, proto si ho občané zvolili.
Přitom parkování je zásadní problém celé této oblasti ale i celého města. Zatím stále v návrhu územního plánu pan Kaplan vymyslel a umístil tři parkovací domy - jeden v bývalých kasárnách a dva na Malecí. Ve městě nic. Proč v kasárnách, to je ve hvězdách.

Vraťme se ke kinu.
Na místo jsem si zašel v pátek 6.5.2016 a vyfotil, jak to tam dopoledne vypadalo cce v 10.00 hodin s parkováním. Podívejte se:

Ulice TGM - od Rychty ke kruhovému objezdu u hasičské stanice:
Parkovalo tam 36 aut.

Ulice Nerudova:
Parkovalo tam 48 aut.

Ulice Boženy Němcové:
Mimochodem - na tomto místě, integrovaný s rekonstruovaným objektem kina - by mohl být umístěn vícepodlažní parkovací dům.
Parkovalo zde 36 aut.

Ulice Nádražní u Rychty:
Parkovalo zde 15 aut - ovšem parkoviště u prodejny "Krám" je více méně celé rezervované.

Ulice Johnova:


Parkovalo zde 8 aut.

Takže sečteme-li uvedená čísla dojdeme k výsledku 143!!!

Ale vraťme se tedy znovu ke kinu a jeho rekonstrukci.Na tomto obrázku je studie z roku 1987 - jak je vidět, řešila celý tzv. "zlatý trojúhelník" a to velmi velkorysým způsobem. K tomuto řešení už není možné se vrátit, v oblasti nastaly od té doby nevratné změny.
Upozorňuji na parkovací vícepodlažní dům s kapacitou 291 parkovacích míst.Na tomto obrázku je studie s názvem "Regulační plán" z roku 2010. Zde je řešen prostor podstaně jednodušším způsobem, je zachováno propojení Nádražní a Komenského ulice. Je uvažováno se 42 parkovacími místy a to v Nerudově ulici a v ulici Boženy Němcové. Z tohoto regulačního plánu vychází současná studie městského architekta. Ovšem pan architekt snížil počet parkovacích míst v současné studii na 28. Na zastupitelstvu to vysvětlil, že "chtěl potlačit dominanci aut".

Ovšem kam by auta umístil pan architekt nesdělil. Ani se ho na to nikdo nezeptal. Naštěstí díky vystoupení zastupitelů Němečka a Maura byl počet parkovacích míst vrácen na 42.
Ozval se i zastupitel Krýda, který se snažil přimět zastupitele k zamyšlení nad možností řešení parkování vícepodlažním parkovištěm. Tato připomínka však tak nějak "spadla pod stůl".

Ale zamyslete se se mnou:
Jak jsem vypočítal výše, za běžného všedního dne v oblasti v přilehlých ulicích parkovalo 143 aut. Je pravda, že to bylo zjišťováno v pátek dopoledne cca v 10.00 hodin, ale jistě nelze vyloučit, že v rekonstruovaném kině se nebude akce konat např. i dopoledne nebo ješte v exponovaných odpoledních hodinách. Bude-li se konat v kině nebo budoucím (snad) víceúčelovém kulturním zařízení nějaká akce, tak jenom v souvislosti s takovou akcí lze očekávat příjezd i sta aut (v hledišti je 310 míst). Takže snad lze velmi lehce dovodit, že bez vícepodlažního parkoviště se problém parkování v této lokalitě nedá vyřešit. Zvlášť, když tuto lokalitu stále chceme nazývat "zlatým trojúhelníkem", kde se snad předpokládá i rozvoj dalších aktivit. Opravdu se to předpokládá? Takže studie kina by měla být strategická tj. dále do budoucnosti, což nutně předpokládá realizaci etapového řešení, protože město si stále stěžuje na nedostatek peněz. A najít zdroje větších příjmů města se zatím nedaří.
Jde o to, nezabíjet další systémový rozvoj v této oblasti např. prodejem pozemků soukromým subjektům, jejichž stavební cíle nespadají do tohoto strategického rozvoje místa.
Pan starosta se na zastupitelstvu zmínil o představě "realizace divadelních představení a mnoha dalších aktivit v postupně rekonstruovaném kině". Takže i za tímto vyjádřením lze zjistit představu o etapovosti řešení.

A zde se dostávám k dalšímu problému:
Tím problémem je jeviště.
V navrhované studii zůstává jeho velikost beze změny, architekt zmínil pouze vybudování bočních vstupů. To ale na možnost realizace plnohodnotných divadelních představení - i když v podmínkách maloměsta - nestačí. Jeviště je třeba zvětšit, konkrétně jeho hloubku a vybudovat zázemí nezávislé na ostatním provozu ale s universálním využitím mimo divadelní akce, systém rychlého složení promítacího plátna pro "variantu divadlo". Doplnění opony je již drobností. Technicky to je možné. Zatím se s tím neuvažuje.
A tak lze jenom doufat, že až dá město příležitost novoměstské veřejnosti navrhovanou studii posoudit, že se prostřednictvím naléhavých a kvalifikovaných připomínek studii dostane etapovost a doplnění. Zatím bohužel zastupitelé, kteří by měli zastupovat občany města, tuto funkci v tomto případě nenaplnili. Ani občané se asi tímto problémem zatím moc nezabývají a to je škoda.
Studie je vystavena ve výloze Městské knihovny, podívejte se na to a řekněte, co vás napadá. Na facebooku města k tomu město vybízí.


Ještě k definici víceúčelovosti:
Obecně lze říci, že zařízení by mělo nabídnout občanům i návštěvníkům města příjemné místo pro kulturní vyžití, zábavu, odpočinek, neformální aktivity, sociální komunikaci a kontakty.
Takže je asi nutné říci hned na začátku, tedy dnes, jaká je představa o etapovosti, co se chce v jednotlivých etapách dosáhnout a jaký je KONEČNÝ CÍL.
Samozřejmě v budoucnosti je třeba respektovat při rozhodování o všech krocích v této oblasti existenci tohoto projektu s cílem NENARUŠITmožnost realizace jeho etapového řešení s konečným cílem v opravdovém VÍCEÚČELOVÉM KULTURNÍM ZAŘÍZENÍ a to až do jeho úplného dokončení.


A tady máte obrázky ze stávající studie:
Posuďte sami, do jaké míry v této fázi splňuje možnost "realizace divadelních představení a MNOHA dalších aktivit".


Letecký pohled na oblast současného kina a celý "ZLATÝ TROJÚHELNÍK".Na závěr vám nabízím zvukový záznam příslušného bodu ze zastupitelstva:

Obsah této stránky vyžaduje novější verzi aplikace Adobe Flash Player.

Získat aplikaci Adobe Flash Player


A nyní se vracím do současnosti.

Je dobré se seznámit s názory vedení města z roku 2016.
Doufejme, že dnes už existující projekt rekonstrukce kina bude předložen i novoměstské veřejnosti. Už se těším na diskuzi dnešních zastupitelů k tomuto projektu.

Dnes se připravuje "inovace" té studie "Zlatého trojůhelníku" s názvem "Regulační plán" z roku 2010. Zatím nevíme, jaké změny tam budou.

Některé věci se změnily - např. rozhodnutí o zpracování studie pro celý prostor bývalých kasáren, také se rozjela soukromá výstavba právě v tom "Zlatém trojúhelníku". Připravuje se nové řešení autobusového nádraží, které je součástí toho Zlatého trojúhelníku a jehož výstavba se "poněkud zasekla" a zatím není konečný výsledek.

Jak je mým zvykem, vše zde budu důsledně zaznamenávat.


Jindřich Buchal.