NÁVRAT NA VSTUP DO NOVOMĚSTSKÉHO KURÝRA.

KDY ZAČNE NAŠE MĚSTO ŘEŠIT ZADRŽENÍ VODY V KRAJINĚ?

Vloženo 25.07.2019

Dne 15.2.2016 jsem v Novoměstském kurýru napsal:

Citace:
... No a na závěr si pustím trochu více fantazii z uzdy:
V jednom letním vystoupení našeho pana starosty v loňském roce (pokud se pamatuji, bylo to asi v regionálním vysílání TV v souvislosti s tím dlouhodobým suchem) zazněla úvaha o možnosti vytvoření nějaké vodní nádrže někde v okolí našeho města - to jest zaržet vodu v krajině v návaznosti na skutečnost, že v minulosti byla řada rybníků v Česku zrušena a to zřejmě nebyl dobrý trend. Jistě chvályhodná myšlenka. A věřím, že i životní prostředí by zajásalo.

V místě mostu v Krčíně pod kostelem muselo pro podhánění luk fungovat zdymadlo - na Úpě jsem jich viděl několik - kterým se dočasně zvedla hladina nad zdymadlem a voda tekla zavodňovacími kanály na luka. A tato možnost tam u krčínského mostu pořád je. A MOŽNÁ, že právě ten prostor vlevo od řeky pod krčínským mostem by mohlo být to místo pro sympatickou a malebnou vodní nádrž - částečně zastíněnou vhodnou vegetací - sloužící k rekreaci i zábavě. Zkuste se zamyslet, co všechno by se tam postupně dalo vybudovat. Ten prostor to přímo nabízí.

A odbočka z napouštěcího kanálu by mohla snad sloužit i při povodni k odpuštění vody z řeky nad mostem.
Mimochodem, úvahu o možnosti umístění v Krčíně toho dlouhodobě přemílaného (a volebně používaného) novoměstského koupaliště (a nejen koupaliště), vyslovil, ne tak dávno, i pan ing. Vymetálek, CSc. Takže pozor - není to jenom hloupý vtip.
A kdo ví, zda na takovouto chvályhodnou akci neleží někde evropské peníze. Zatím.

A umístil následující obrázky s podtextem:

No vida. Možná, že se díváme na místo budoucí oblíbené "KRČÍNSKÉ RIVIÉRY".

Konec citace.


Dne 3.5.2019 jsem v Novoměstském kurýru napsal:

Citace:
Vloženo 03.05.2019

Současná situace s přípravou koupaliště se, jak se zdá, poněkud komplikuje.
Protipovodňová hráz, není dotace, nějaká výrazná investiční aktivita od města se nedá očekávat. A tak mě napadlo: což takhle udělat si "rybníček"?

V Jaroměři je na řece Úpě pěkné koupaliště, voda z řeky se tedy asi na takové řešení hodí.

Na menší rybníky (nádrže) by se možná dala sehnat nějaká dotace, viz ta stále se zhoršující situace s nedostatkem vody a zadržením vody v krajině. A lze očekávat vstřícnost státu.

Nádrž by mohla posloužit i na určité zmírnění náhlých povodní v okolí NMNM. Možná, že by se do hráze dala dát i nějaká malá turbínka na příspěvek pro provoz koupacího zázemí.

Významná je i skutečnost, že by podobným řešením došlo k zušlechtění velké části tohoto významného území, které je dnes značně zanedbané.

Zemní práce by znamenaly prohloubení v místě vodní nádrže, jejíž hladina by byla na úrovni vrstevnice 300 m.n.m. A zemina by se přesunula kousek vedle, kde by vznikla docela velká "rekreační plocha" v potřebné úrovni nad vodní hladinou. Tedy žádné vzdálené odvážení nebo dovážení zeminy.

Vybavení toho rekreačního zařízení by se mohlo postupně doplňovat. Umím si představit i nějaký objekt pro pořádání různých akcí, prostředí by mohlo být docela přitažlivé - včetně ostrůvku s altánkem a lodičkami. Asi by bylo dobré udělat jednosměrnou průjezdnou cestu pro osobní auta od Hradčan přes Bobeček na cestu k Peklu. I parkovací místa vedle "rekreační plochy". Místa by tam mohlo být docela dost.

Přístup pro pěší ze středu města by byl po schodech od bývalého hotelu Metuje a přes hráz přímo na rekreační plochu. Možná výhledově by se daly obyčejné schody nahradit něčím modernějším. Nejvhodnější by byl asi nějaký větší samoobslužný výtah.

A nahoře by se hodil parkovací dům, který městu v této lokalitě katastrofálně chybí a zatím město parkování nijak neřeší. Sloužil by samozřejmě hlavně pro parkování v centru města ale v koupacím období by mohl posloužit i návštěvníkům koupaliště. Dolů je to co by kamenem dohodil. Snad se někdy naše město zmůže na něco lepšího než je ten parkovací automat do Nerudovy ulice.

Stále věřím, že i ten bývalý hotel Metuje se někdy vrátí k lepšímu využití pro naše město než je tomu dnes.

Tak se na ten "zázrak" podívejte:


Celá řešená plocha je cca 7,5 Ha. Z toho "pevnina" cca 2,5 Ha. Délka hráze cca 150 m. Posunutím pravé strany hráze níže do užšího místa lze zkrátit na cca 120 m.

Všem přátelům "biotopu" se omlouvám, berte to tak trochu jako "koupalištní folklór". Ale přece jenom - možná, že to není úplný nesmysl. A také - představte si ten pohled do toho krásného údolí s tou vodní plochou. Například z Klosovy vyhlídky. Samozřejmě - i ten prostor pod tou navrhovanou hrází by si zasloužil nějakou pěknou rekultivaci, aby ten pohled od Zázvorky nebo od Rajské zahrady byl dokonalý.

A nakonec přece jenom důležitá otázka, které se nechci vyhnout: A co peníze? No jasně, ty je třeba sehnat! Ale jak? Asi by to chtělo najít někoho, kdo to umí.

Že "hraběcí rady" dovede dávat každý? Možná.

Ale podívejte se např. na Opočno: Letos začali se stavbou obchvatu a mají připravenou rekonstrukci koupaliště - rozpadající se bazén nahradí nerezem. Město zhruba poloviční velikosti proti nám.

A také - podívejte se, co dokázal schopný investor v případě "Rajské zahrady". Co kdyby chtěl na tuto obdivuhodnou akci navázat a připojit celé to dnes zanedbané údolí. Myslím, že by od občanů ale i turistů z domova i zahraničí sklidil frenetický potlesk.

A atraktivnost Nového Města nad Metují by opět dostala opravdu silný impuls.

Konec citace.


Dnes k tomu dodávám:
Zadržení vody v přírodě je v současné době stupňujících se "suchých" období tématem číslo jedna. A existují i peníze, které se stát chystá poskytnout.

Není už nejvyšší čas, aby i naše město naskočilo konečně do tohoto "rozjíždějícího se vlaku"?


Podíval jsem se do předvolebních programů subjektů, které kandidovaly před nedávnými volbami.
Mimochodem, velmi zajímavé čtení. Hledal jsem nějaký cíl o hospodaření s vodou.


Koalici v našem městě tvoří:

Volba pro Nové Město
Program:
Co chceme - Náš program

HOSPODAŘENI MĚSTA
- zasadíme se o přímé rozhodování občanů o některých investicích
- Aktivní využívání dotací
- Odpovědné sestavování rozpočtu
- Rozvíjení efektivního systému společných nákupů zboží a služeb pro město a příspěvkové organizace

ČINNOST MĚSTSKÉHO ÚŘADU
- otevřenost, transparentnost, rovnost v přístupu ke všem
- Získávat zpětné vazby od občanů, hledat možnosti větší účasti obyvatel města na sestavování rozpočtu
- Co nejméně zatěžovat obyvatele města byrokracií
- Každoročně zveřejňovat zprávy jak o činnosti úřadu, tak o stavu města
- Rozšířit nabídku on-line služeb, rozvíjet systém elektronického hlášení závad ve městě
- Více využívat sociální sítě pro přímou komunikaci s obyvateli města
- Malebnost Nového Města nad Metují a přírodní atraktivita jeho okolí jsou hodnotami, s nimiž chceme vhodnou propagací nadále rozvíjet cestovní ruch, zvyšovat návštěvnost našeho města a tím přispívat i k jeho větší prosperitě.

Co chceme - Náš program
INVESTICE
- priorjtou je pokračovat ve výstavbě a oživení moderního centra města mezi kinem, hasičskou zbrojnicí a Rychtou (v tzv. "zlatém trojúhelníku")
- Každý rok opravit nejméně 1 km chodníků
- V oblasti bývalých kasáren odstranit nepoužívanou velkou budovu a za účasti občanů určit, co s nově vzniklým prostorem
- Každý rok naprojektovat a následující rok opravit jednu z nejvíce poničených ulic ve městě - Pod Výrovém, Rezecká, Čelakovského, Jarošova, Na Bořetíně
- Po etapách pokračovat v rekonstrukci Kina 70 na multifunkční zařízení
- Každý rok zrekonstruovat nebo vybudovat nové dětské hřiště

BEZPEČNOST
- Rozšířit kamerový systém do žádoucích lokalit
- Posílit přítomnost městské policie v ulicích
- Na kritických místech instalovat měřicí radary
- Zajistit nasvětlení přechodů pro chodce

DOPRAVA
- Respektovaní výsledku referenda o přeložce silnice 1/14
- Řešení parkování ve městě
- Prověřit možnost zavedení místní veřejné dopravy

SOCIÁLNÍ OBLAST
- Rozšířit kapacity terénní pečovatelské služby a centra denních služeb Domovinka
- Spolupráce města při zajišťování projektů pro bezbariérové přístupy
- Příprava na budoucí rozšíření kapacity Oázy . Rozvoj regionální univerzity třetího věku . Podpora činnosti Centra prevence Mandl

ŠKOLSTVÍ
- zkvalitňovat podmínky výuky na základních školách, podpořit spolupráci škol se školními psychology a zajišťovat spolupráci s městskými organizacemi
- V případě zájmu veřejnosti podpořit vznik tříd s alternativními programy výuky, např. sportovních tříd nebo tříd s programem "Začít spolu" a vytvořit tím podmínky pro rozvoj osobnosti dětí
- Podpora rozvoje středního školství a spolupráce střední školy se základními školami a výrobními podniky

SPORT A VOLNÝ ČAS
- Rozvíjet sportovní činnost ve městě se zaměřením na děti a mládež
- Připravit studii proveditelnosti koupaliště
- Podpora lidí, kteří se starají o děti a mládež ve sportovních a volnočasových klubech
- Nadále podporovat finančně i organizačně působnost sportovních a volnočasových klubů

CESTOVNÍ RUCH - ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
- Rozvíjet turistickou atraktivitu Husova náměstí a okolí, upravit jižní a západní Zadomí
- Rozšiřovat činnost městského informačního centra
- Zkvalitňovat propagaci města na sociálních sítích a v digitálních mediích
- Pokračovat v revitalizaci parků, zeleně a veřejných prostranství ve městě
- Realizovat projekty spojené s tříděním odpadů a úpravou kontejnerových stání
- Budovat nové naučné stezky, vycházkové a odpočinkové trasy v okolí města
- Rozvíjet cyklodopravu a rozšiřovat sítě cyklostezek

KULTURA
- podporovat pestrost a rozmanitost v kulturním dění
- Zlepšovat koordinaci aktivit jednotlivých kulturních organizací při zachování jejich jedinečnosti
- Podporovat činnost institucí spravujících kulturní a přírodní dědictví regionu

SPOLKY
- pomáhat rozvoji činnosti spolků jako součásti společenského života města
- Podpora míst pro spolkovou činnost ve všech částech města (klubovna Spy, knihovna Vrchoviny, Stará škola Krčin, Spolkový dům)


Občanská demokratická strana:

ZASADÍME SE O:
- dostavbu chybějícího objektu OÁZY
- rozšíření parkovacích míst ve městě
- podporu místních podnikatelů a živnostníků
- výstavbu startovacích bytů v areálu kasáren
- zrušení nadbytečných městských vyhlášek
- efektivní fungování Městského úřadu
- navrácení prestiže novoměstské průmyslové škole
- lepší informovanost občanů pomocí moderních technologií "free WiFi zone"

UDRŽITELNÝ ROZVOJ
- zvýšíme částku na investice do rozvoje města
- dokončíme rekonstrukci ulice Na Zadomí
- zasadíme se o smysluplné řešení silnice 1/14
- dokončíme modernizaci kina a zvelebíme lokalitu v okolí Rychty
- rozšíříme kapacitu podzemních kontejnerů pro tříděný odpad
- najdeme řešení pro vybudování kanalizace ve Spech

VOLNOČASOVÉ AKTIVITY
- budeme podporovat zájmové spolky a instituce
- rozšíříme rozmanitost kulturních pořadů a společenských akcí napříč celým městem
- zreorganizujeme Městský klub
- obnovíme místo pro přírodní koupání
- znovu naplníme myšlenku "město růží"

ŠKOLSTVÍ
- společně s místními podnikateli a živnostníky zajistíme propojení škol a praxe
- zajistíme fungování školky po celou dobu letních prázdnin

P.S.
Nenašli jste v programu například opravy místních silnic a chodníků nebo bezpečnost v našem městě? Toto zde nenajdete, neboť to patří k základním povinnostem každého vedení města, zvláště pak starosty.


KDU-ČSL

Doprava.
-Tlak na dokončení oprav krajských a státních komunikací procházejících městem (Rychta-Jaroměř, Vrchoviny-Šonov, Nové Město-Slavoňov, Nové Město-Přibyslav...).
-Vyjednání změny oficiálního vedení trasy silnice 1/14 mimo historické centrum města po nově opravených krajských komunikacích.
-Oprava stávájících a dostavba chybujících chodníků (ulice Nádražní, (Československé armády, Rašínova, 28. října, Sokolská; Nahořanská, Havlíčkova, Smetanova..;).
-Oprava městských komunikací (Kpt. Jaroše, Rezecká, (Čelakovského, Zářečí, Pňbyslavská...) a doplnění chybějících zpevněných ploch (nahrazení prašných komunikací).
-Podpora budování parkovacích kapacit (ulice Nerudova, B. Němcové, Nádražní Havlíčkova, Malecí, Nad Stadionem, sídliště Luštinec).
- Revize systémů placeného parkování ve městě (např. prvních 20 minut zdarma).
- Podpora budování cyklostezek (např. křižovatka u Ammannu-Vrchoviny, Nové Město - Spy - Chlístov, Nové Město - Peklo, Budín - K Sirkárně, Vrchoviny - Letiště - Krčín...).
- Prioritou je propojení Krčína, Vrchovin a Spů s centrem města.
- Řešení tranzitu těžké nákladní dopravy po úseku sinice 1/14 procházející městem s ohledem na výsledek místního referenda, bezpečnost silničního provozu,
životní prostředí, potřeby města a možnost dostavby dálnice D11 a rychlostní silnice R35.

Dlouhodobý cíl:
-Zlepšení stavu městské infrastruktury, opravy silnic a chodníků, řešení parkování a tranzitní dopravy.

Bydlení
- Příprava obecního bydlení pro mladé rodiny a seniory (vícegenerační domy) a nových zón k výstavbé rodinných a bytových domů - možnost využití prostoru v bývalých kasárnách.
- Výstavba, modernizace a rekonstrukce dětských hřišť (např. v ulici Okružní, U Zvonice), obnova dopravního hřiště.
- Modernizace stávajícího bytového fondu.
- Kanalizace Spy.
- Zachování stávajícího využití objektu kasáren (historický šerm; airsoft, hudební zkušebna, umělecké ateliéry,...) a jejich revitalizace na komunitní centrum s možností financování prostřednictvím dotací.

Dlouhodobý cíl:
-Zvýšení atraktivity Nového Města nad Metují jako místa k životu a zajištění nabídky cenové přijatelného bydlení pro mladé rodiny a nové příchozí občany, vedoucí v budoucnu ke snížení úbytku a stabilizací stavu obyvatel města.

Historické centrum, cestovní ruch:
- Prosazení vhodného osvětlení plochy celého historického náměstí.
- Konečné řešení problému se zatékáním do sklepů historických domů po rekonstrukci náměstí - prosazení rekonstrukce současné silnice 1/14 procházející historickým centrem, která je pravděpodobnou příčinou potíží.
- Dokončeni vydláždění Zadomí.
- Striktní dodržování regulačního plánu okolí městské památkové rezervace - zachování jedinečného přírodně urbanistického celku.
- Průběžné rekonstrukce a opravy památkových objektů ve městě.
- Podpora vlastníků nemovitostí se statusem kulturní památka (např. formou bezúročných půjček).
- Označení budov s historií a jednotný systém reklamních ploch a dopravního značení jako součást orientačního a informačního systému města.
- Vytvoření míst pro osvěžení návštěvníků historického centra např. formou fontány nebo mlžných bran.
- Rozšíření nabídky služeb pro turisty a návštěvníky města, např. instalací nabíjecích stanic pro elektrokola, vybudování půjčovny kol nebo kolobéžek atd.
- Podpora kulturních akcí v historickém centru.
- Kvalitní prezentace města nejen v regionu a ČR, ale i v okolních státech EU.

Dlouhodobý cíl:
- Zvýšení přitažlivosti Nového Města nad Metují a okolí - například zápis městské památkové rezervace mezi památky UNESCO, vytvoření nabídky nových alternativních forem rekreace a cestovního ruchu

Bezpečnost:
- Zvýšení bezpečnosti frekventovaných přechodů např. ve Vrchovinách a v ul. Černčická, Havlíčkova, dokončení osvětlení všech přechodů ve městě.
- V obytných zónách vhodně omezit rychlost projíždějících vozidel např. instalací zpomalovacích retardérů.
- Zamezení výtržnictví, ničení majetku občanů a města - pokračovat v budováni kamerového systému.
- Bezpečnější řešení křižovatky u Sokolovny - např. vybudováním kruhového objezdu.
- V součinnosti občanů, MP a PČR úplně vytlačit závažné druhy kriminality (drogy, krádeže aut, bytové loupeže,...).
- Důsledná kontrola činnosti městské policie - městská policie bude více vidět v ulicích.

Dlouhodobý cíl:
- Rozšíření kamerového systému do všech problémových částí města a zlepšeni dopravní bezpečností občanů.

Podnikatelské aktivity, služby, maloobchod:
- Podpora maloobchodu a služeb, sledování jeho struktury a zajištění rozšíření i mimo centrum (Krčín, Vrchoviny, Spy) například nabídkou vhodných prostor k pronájmu, zajištění parkování,...
- Hledáni možnosti rozšířeni nabídky zón vhodných pro podnikatelskou činnost včetně možnosti přípravy potřebné Infrastruktury.
- Spolupráce s podnikateli na realizaci jejich podnikatelských a rozvojových záměrů na území města, zajištění vstřícnosti těmto aktivitám např. v územním plánu nebo při plánování rozšíření a oprav stávající infrastruktury města.
- Nabídka spolupráce a pomoci podnikatelům při získávání státní podpory a grantů na podporu jejich podnikatelské činnosti.

Dlouhodobý cíl:
- Získání nových podnikatelských investic do města a regionu, zachování a zvýšení konkurenceschopnosti místních podniků, zajištění nových pracovních příležitostí pro občany města.

Úřad, rozpočet města, investice:
- Hospodaření města s vyrovnaným rozpočtem, efektivní využívání úvěrů na zásadní investice města.
- Hledání nových možností navýšení příjmové a dalších úspor ve výdajové části rozpočtu města a rozpočtů organizací zřízených nebo financovaných městem. Získané finance využít na podporu sociálních programů města, školství a volnočasových aktivit pro děti a mládež.
- Důsledná kontrola efektivního využití poskytnutých finančních prostředků z rozpočtu města (kontrola investic, grantů, příspěvků a dotací).
- Hledání finančních zdrojů mimo rozpočet města, efektivní správa podílů města v akciových společnostech (Vodovody a kanalizace Náchod a.s, Společnost Horní Labe a.s.).

Dlouhodobý cíl:
- Efektivní a trvale udržitelné hospodaření.

Sociální služby, zdravotnictví
- Podpora tzv. nízkoprahových zařízení jako prevence proti vzniku a dalšímu rozvoji sociálně patologických jevů u mládeže.
- Podpora péče o seniory, asistenčních služeb pro seniory a kulturně společenských aktivit seniorů.
- Udržení stávající úrovně zdravotní péče ve městě.
- Podpora záchranných složek.

Dlouhodobý cíl:
- Rozvíjení kapacity zařízení pro seniory, dle koncepce Královéhradeckého kraje o cca 20-30 míst (zvážit možnosti využití budovy bývalého kláštera Milosrdných bratři) v úzké spolupráci s ostatními subjekty poskytujícími sociální služby a s církevními organizacemi

Školství:
- Optimalizace kapacity předškolních a školních zařízení provozovaných městem, sledování kvality a směru vzdělávání
- Zprostředkování a podporování spolupráce školských zařízení všech typů s místními podniky tak, aby směřovala výuka na obory a odvětví využitelné na místním trhu práce.
- Pokračovat v Investicích do modernizace vybavení a vzdělávací techniky školských zařízení provozovaných městem.
- Udržení kvalitního smysluplného středního školství ve městě, tlak na zřizovatele (Královéhradecký kraj) vedoucí ke zvýšení kvality výuky a perspektivy absolventů.
- Podpora Základní umělecké školy Bedřicha Smetany.
- Podpora bezplatných systematických volnočasových aktivit v ZŠ, DDM, ZUŠ a Školních klubech při li. jako alternativy nízkoprahových zařízení.
- Podpora možnosti celoživotního vzdělávání pro všechny skupiny obyvatel, rekvalifikační kurzy, spolupráce s ÚP, univerzita třetího věku,....

Dlouhodobý cíl:
- Zvýšení úrovně vzdělanosti obyvatelstva, orientace vzdělávání na obory a odvětví s možností uptatnění na trhu práce v regionu.

Kultura, sport.
- Podpora kulturních a sportovních akcí pořádaných ve městě.
- Podpora návratu Akademických týdnů do města.
- Vrácení původní kvality Smetanovským dnům a úrovně hodné jejich významu v kulturním životě města.
- Podpora investic do rozšiřování a zkvalitňování služeb které poskytují občanům městská kulturní zařízení (Městské muzeum, Městská knihovna,...).
- Posouzení možnosti zařazení budovy a celého areálu zimního stadionu do sportovního a kulturního dění ve městě a to celoročně, tedy i v období letní sezóny (podpora jiného sportu, koncerty,...).
- Úsporné řešení veřejného koupání ve městě - pokračovat v úpravách stávajícího domu zdraví na městské lázně (wellness, krytý bazén s venkovní části) - do financování zapojit i subjekty podnikající v tomto oboru.
- Finanční podpora spolků a sportovních organizací formou grantů a příspěvků na činnost
- Vyvážená podpora organizací dětí a mládeže (Junák, Mladí hasiči,...).

Dlouhodobý cíl:
- Vybudování komunitního kulturně sportovního centra (např. v prostoru bývalých kasáren), příprava výstavby efektivního a úsporného městského plaveckého bazénu s celoročním provozem.

Ekologie
- Zvyšování ekologického povědomí obyvatel kvalitní osvětou.
- Efektivně fungující odpadové hospodářství ve městě s důrazem na podporu třídění odpadů. Rozšíření o možnost třídění kovů a bioodpadu.
- Kultivace městského a příměstského prostředí zvýšením kvality veřejných prostranství a zeleně ve městě, např. revitalizace parků Jiráskovy sady, náměstí 17. listopadu, náměstí Republiky, u Husova sboru.
- Efektivní práce technických služeb v oblasti péče o městskou zeleň, podpora spolupráce s odborníky v tomto odvětví.
- Podpora městské zóny oddychu Klopotovské údolí, naučné cyklostezky okolím města (Klopotovské údolí, Slavoňov, Libchyňské údolí).
- Zvážení vytvoření městské zóny oddychu také v Krčíně, naučné stezky a cyklostezky nivou řeky Metuje. Zvýšení turistické atraktivity této části města.
- Citlivé hospodaření v městských lesích s důrazem na jejich ekonomickou soběstačnost

Dlouhodobý cíl:
- Hledání efektivních náhradních a alternativních ekologických zdrojů tepelné a elektrické energie pro budovy města, městské bytové domy a domy připojené k systému městského centrálního vytápění (spalovna biomasy, tepelná čerpadla, sluneční energie,...).


Východočeši

JSME
nezávislí kandidáti, připraveni naslouchat občanům a pracovat pro naše město

MÁME
znalosti, zkušenosti, schopnosti, nadšení a chuť věci řešit

CHCEME
pokračovat v tom dobrém, rozvíjet kvalitní projekty a hledat řešení problémů

BUDEME
vytvářet podmínky pro komunikaci s občany a podnikatelskými subjekty, maximálně využívat granty a dotace pro rozvoj města

PŘÍVĚTIVÉ PROSTŘEDÍ PRO ŽIVOT OBČANŮ NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ KRČÍN SPY A VRCHOVINY


- snadný přístup k informacím, přehledný web města
- udržení vysokého standardu sociálního systému ve městě
- úroveň školství ve městě
- podpora bydlení
- podpora místních živnostníků, podnikatelů a spolků
- doprava a parkování ve městě
- povrchy ulic a chodníků
- cestovní ruch a propagace města
- efektivní využívání dotačních programů
- kulturní život města
- podpora sportu a veřejného koupání, budování hřišť a cyklostezek
- kasárna jako víceúčelový areál
- bezpečnost ve městěOpozici v Novém Městě nad Metují tvoří:

ČSSD

- Budeme pracovat na obnově zašlé slávy města - "klidné a bezpečné město růží"
- Podpoříme bytovou výstavbu (včetně využití areálu bývalých kasáren)
- Podpoříme přání občanů ve věci výstavby letního areálu s vodní plochou
- Vytvoříme fond pro opravu městských komunikací
- Budeme pokračovat ve výstavbě cyklostezek
- Podpoříme rozšiřování stávajících sociálních služeb (např. doprava seniorů k lékaři, na úřad, poštu)
- Budeme usilovat o zapojení seniorů do aktivního života města
- Změníme přístup města ke střednímu školství (širší nabídka středního vzdělání i pro děvčata)
- Budeme i nadále podporovat provozní dotace na sportoviště
- Zasadíme se o vyšší bezpečnost ve městě, především o potírání patologických jevů (drogy, herny...)
- Zavedeme transparentní systém financování kultury (úspora ředitelů)
- Podpoříme vznik nových parků, odpočinkových ploch a dětských hřišť
- Budeme řešit nakládání s odpady a to i v okrajových částech města
- Budeme usilovat o lepší spolupráci mezi firmami a městem
- Budeme respektovat názory osadních výborů a občanských iniciativ (Krčín, Spy, Vrchoviny)
- Budeme hledat úspory v provozní části rozpočtu města i organizací městem zřizovaných
- Vyčleníme část investičních prostředků pro rozhodování občanů (participativní rozpočtování)
- Budeme respektovat výsledky anket mezi občany o významných investicích města

KSČM

Cíle komunální politiky:
Za zkvalitnění života občanů a větší odpovědnost vedení města bez zbytečného politikaření

KSČM bude prosazovat:
- Zajištění dostupného bydlení pro mladé rodiny a seniory
- Lepší údržbu chodníků a městských komunikací
- Likvidaci ekologické zátěže v areálu bývalého ELTONu a rozvoj dopravní obslužnosti, šetrné k životnímu prostředí
- Rekonstrukci a dobudování zdevastovaného koupaliště
- Zvýšení finančních prostředků pro občany příměstských částí Spy, Krčin a Vrchoviny
- Využití celoměstských referend pro finančně náročnější investiční akce města

Nové Město

Radnici chybí vize fungování a rozvoje města ve prospěch občanů, s tím se však nehodláme smířit. zásadní změna komunikace s občany
- Požadujeme zvýšení kvality všech informačních zdrojů města, například změnu tváře a fungování zpravodaje i webových stránek. Nebojíme se pravidelného osobního kontaktu s občany ani komunikace s podnikateli a spolky. Rádi bychom dobrou a včasnou komunikací předcházeli problémům při důležitých rozhodnutích města.

Doprava
Odmítáme rozdělení města přeložkou. Tak, jak je zanesena v územním plánu města, je pro nás nepřijatelná. Rozdělila by město, přinesla hluk blíže centru a znehodnotila lokalitu mezi městem a Vrchovinami. Tato část je důležitá pro další rozvoj města, například v oblasti bydlení, vzniku městského sportoviště, atd. je důležité mít jasnou vizi o dlouhodobém rozvoji města, proto jako přijatelné řešení tranzitní dopravy navrhujeme zaměřit se například na variantu "alternativní 3", která získala z možných obchvatů nejlepší hodnocení. Dále je nutné řešit zhoršující se situaci s parkováním v centru města. Nedostatek parkovacích míst má již nyní negativní dopad pro občany i podnikatele, samozřejmostí je také dokončení koncepce režimu dopravy města, zejména na Malecí a na Františku.

Využití zanedbaného areálu kasáren
Naším plánem je využití této lokality jako multifunkčního areálu, který by sloužil kultuře, oddechu i sportu. To vše v majetku a správě města. odmítáme rozparcelování tohoto prostoru na menší části, jak je v současnosti zaneseno v územním plánu města. jako celek by měl tento areál sloužit ku prospěchu všech občanů a zvýšit tím úroveň života v našem městě.

Dotační a grantová politika, vypisování zakázek
Zlepšení práce v oddělení pro rozvoj města. Maximální využití čerpání veškerých dotací jak z evropských, tak z krajských dotačních programů. Spolupráce s administrátory evropských grantů. Navázání těsnější spolupráce s okolními regiony a obcemi a využití dalších možností pro financování aktivit. U veřejných zakázek nechceme preferovat pouze nejnižší koncovou cenu, ale zohlednit i jiná hodnotící kritéria pro výběr dodavatele. Tam, kde to je možné, preferujeme zapojení místních podnikatelů.

Omezení rozprodávání majetku města
Nejsme pro rozprodávání pozemků za každou cenu pouze s vidinou zisku do rozpočtu města. Prodej pozemků by měl vždy přinést přidanou hodnotu a užitek většině obyvatel.
Zefektivnění práce úřadu Nebudeme tolerovat vytváření nových neúčelných a nekoncepčních pracovních míst. zároveň je třeba ocenit a dále motivovat kvalitně odvedenou práci.

Navrácení kvality novoměstského školství
intenzivní spoluprací s novým vedením dnes již sloučené SPŠ, UŠ a ZŠ zamýšlíme vyvinout maximální úsilí k navrácení úrovně a věhlasu zdejšího středoškolského vzdělávání. Stejně důležité je pro nás navázání úzké spolupráce s vedením všech dalších škol a hledání cest pro zvýšení úrovně všech stupňů místních vzdělávacích institucí.

Maximální podpora bydlení, převážně pro rodiny s dětmi
Pořízení startovacích bytů v majetku města a jejich poskytnutí za jasně stanovených podmínek. Samozřejmě to neznamená zprovoznění "nocležny" pro dělníky z továren mimo město apod.
Zlepšení financování sportu a kultury Transparentní a průhledná podpora všech spolků. Jasné a neměnné podmínky pro všechny. Zamezení případného zneužití těchto prostředků.

Turismus musí být pro město přínosem, ne přítěží
Pouze neúměrným dotováním náměstí a hlavní třídy věhlas města neporoste. Chceme podporovat projekty, které mají reálný význam pro prezentaci města. To znamená například podpořit spolky, jejichž aktivita mnohonásobně překračuje hranice města, neboť radnice toto často opomíjí.

Podpora aktivního a spokojeného stáří
Nadále máme v úmyslu rozvíjet městské středisko sociálních služeb Oáza, terénní službu a asistenční pomoc seniorům v domácím prostředí, podporovat aktivity seniorů ať přímo, nebo prostřednictvím spolků.

Odpadové hospodářství
Rozšiřování nabídky odpadového hospodářství zavedením dalších odpadkových košů, které ve městě tolik chybí, a nových kontejnerů na ostatní recyklovatelný odpad.

Příroda
je nutná postupná rekultivace parků na klidové, sportovní, ale i kulturní zóny. ve spolupráci s povodím Labe je třeba řešit zanesené koryto řeky Metuje a popřípadě vytvořit klidové relaxační zóny na řece. jsme otevřeni diskusi o možnostech koupání v našem městě i dalším aktivitám.

Dejte nám šanci to změnit. Děkujeme!


Připojuji ještě program "Novoměstské kavárny", která se do Zastupitelstva nedostala:


Novoměstská kavárna s podporou TOP09
Volební program 2018

- Očistit město od drog. Ochrana mládeže je na prvním místě. Dealerům dokážeme hodně znepříjemnit život a donutit je odsud zmizet.
- Zamezit vzniku vyloučených lokalit a městské byty nepronajímat nepřizpůsobivým. Ti, co dělají problémy a neumí se chovat slušně ke svému okolí, tu nemají co dělat.
- Přestat se zvyšováním poplatků (vodné a stočné, svoz odpadu a další). Toto špatné hospodaření města zbytečně tahá občanům peníze z kapes. Jinde to jde, proč ne u nás?
- Přehodnotíme financování sportu, zaměříme se na větší podporu klubů pracujících s mládeží. Dohlédneme na vyvážené rozdělování financí pro sport a řádné a transparentní hospodaření klubů.
- Novoměstský kulturní život považujeme za tragicky roztříštěný. Je třeba vytvořit nové kulturní centrum s lidmi, kteří to umí. Zatím odtékají peníze na akce, které jsou přežité a účast na nich je výsměchem investovaným penězům a práci.
- Zastavit odliv lidí z města. Pomoci nové výstavbě, zlepšit podmínky pro vzdělávání a život všem věkovým skupinám u nás. Naslouchat přáním občanů. Prostě město po letech spánku probudit.
- No a na závěr, co koupaliště? Skoro všichni ho chtějí. Vybudování na zelené louce bude finančně náročné. Musíme si na něj půjčit a dále provoz financovat z něčeho, na čem musíme ušetřit. Půjde to, ale hodně lidem, kteří léta těží městské peníze, se to líbit nebude. Jiná města ale koupaliště mají, myslíme, že bychom ho měli mít i my.Komentář Novoměstského kurýra:
Pane, to je slibů. No opravdu, slibem nezarmoutíš, zejména když je před volbami.
Ale pomalu přichází čas se vládnoucí koalice zeptat, jak to s těmi sliby mysleli.
Ale i opozice, která nemusí mít žádné "koaliční" zábrany" by měla být v Zastupitelstvu podstatně aktivnější. A volat ty, co slibovali, k odpovědnosti.
Bohužel, nevidíme v praxi, že by něco takového fungovalo.


Pro úplnost zde uvádím ještě prohlášení pana "staronového" starosty, které bylo součástí jeho povolebního vystoupení:

Citace:
S vědomím vysoké zodpovědnosti za dlouhodobý a trvale udržitelný rozvoj Nového Města nad Metují uzavírají koaliční partneři toto programové koaliční prohlášení.
Prohlášením vyjadřují koaliční partneři v rámci své činnosti podporu a vzájemnou vůli ke spolupráci zejména v těchto oblastech a případných projektech ve prospěch Nového Města nad Metují:


- Pečovat o historické a kulturní dědictví a rozvíjet turistickou atraktivitu města.
- Zahájit diskuzi, zda je možné a vhodné vyjednání změny oficiálního vedení trasy silnice I/14 s podmínkou opravy komunikace přes náměstí.
- Iniciovat využití budovy kláštera Milosrdných bratří v souladu se zájmy a potřebami města.
- Opravit každý rok funkčního období minimálně jednu městskou komunikaci, výběr bude proveden dle stavu projektové dokumentace a aktuálních možností rozpočtu
- Prosazovat realizaci cyklostezek, AMMANN - Vrchoviny, Vrchoviny - Letiště - Krčín, Budín - K Sirkárně, Krčín - Spy - Chlístov.
- Prosazovat přeměnu oblasti "Zlatého trojúhelníku" v moderní centrum s dostatečnou parkovací kapacitou.
- V postupných etapách realizovat přeměnu areálu "kasáren" s ohledem na potřeby občanů, rozvinout podporu bydlení pro mladé rodiny.
- Důsledně prosazovat proaktivní podporu rozvoje středního školství ve městě.
- Prosazovat aktivní a přímou komunikaci vedení města s občany, širší využití moderních komunikačních technologií.
- Prosazovat rozšíření služeb a kapacit terénní pečovatelské služby a prověřit možnost zavedení městské sociální dopravy.
- Prosazovat systémové řešení ekologie, městské zeleně, rekreace a odpadového hospodářství.
- Podporovat spolkovou činnost v oblasti kultury, sportu a zájmových aktivit. Podporovat dobrovolnickou činnost.
- Rozšířit počet parkovacích míst ve městě.
- Podporovat místní podnikatele a živnostníky.
Konec citace.Posuďte sami, jak slabý odvar je seznam povolebních "slibů" proti těm předvolebním.


Podíváme-li se, zda existoval nějaký cíl týkající se hospodaření s vodou, kupodivu nikdo tam nic takového nedal. Přitom, jak je zmíněno výše, někdy dříve se pan starosta o něčem takovém zmiňoval v TV.
O to více je třeba se co nejrychleji touto problematikou zabývat i v našem městě.
Najde se někdo "kdo to zvedne"? A co bude "položeno na stůl"? Dá se spojit "hospodaření s vodou" s touhou občanů města po koupališti? No zdá se, že by to nemuselo být nemožné.
Vždyť tu máme krásnou řeku, která obtáčí celé město a která, jak pevně doufám, tak brzo nevyschne.Jindřich Buchal.