NÁVRAT NA VSTUP DO NOVOMĚSTSKÉHO KURÝRA.

ZASTUPITELSTVO ROZHODLO O DALŠÍM POSTUPU
V ŘEŠENÍ PROSTORU KASÁREN A VÝSTAVBY KOUPALIŠTĚ


Vloženo 20.12.2018

V zápise ze Zastupitelstva č. 2 je uveden následující závěr:
K čl. 4/6 USNESENÍ č. ZM 2-11/18.
ZM ukládá ST, aby ve spolupráci s MST a OMM připravil do dubnového ZM žádost na demolici kasárenské budovy s vybudováním parku a žádost na výstavbu koupaliště.

Následně ZM rozhodne, která žádost bude podána.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 18.04.2019
HLASOVÁNÍ - pro: 19, proti: 0, zdržel se: 2, nehlasoval: 0 - bylo přijato.Komentář Novoměstského kurýra:
Takže kterým směrem bude uplatněna žádost o dotaci jsme se zatím nedozvěděli. Musíme si počkat do 18.04.2019, kdy se bude konat Zastupitelstvo č. 4.

Bohužel, podrobnosti z jednání našich Zastupitelstev se už ti, co se tam přímo nepřijdou podívat, nedozví, v našem městě bylo zřejmě zrušeno zveřejňování zvukových záznamů z jednání Zastupitelstva.
Kdo, kdy a proč o tom rozhodl jsem nikde na stránkách města nezaregistroval. Jistě by si to zasloužilo vysvětlení pro občany. Že by zákon o ochraně osobních údajů? No pro zajímavost se podívám, jak na tento zákon zareagovala jiná města v oblasti zveřejňování jednání jejich zastupitelstev.

Jindřich Buchal.

JINÁ STRANA TÉŽE MINCE
Vloženo 12.12.2018
Pan ing. Brož reagoval na facebooku na připravované rozhodování města o kasárnách následující informací:

CITACE:

Dobrý den.
Podávám výklad k současné situaci ohledně dotační výzvy MMR, rozhodnutí rady města a zítřejšího zastupitelstva ohledně demolice budovy kasáren. Vyhlášená dotace MMR je na brownfild.
Město ji může využít jak na LAM, tak i na demolici kasáren. Pouze však na jeden projekt.
Rada města rozhodla pro demolici kasáren. Pro bylo všech 7 radních. Radní ale neměli informaci, že jeden žadatel může žádat o dotaci pouze na jeden projekt.
Nicméně se o žádosti o dotaci MMR na LAM na Radě nemluvilo.


Možná proto, že dotace vylučuje podporu staveb, které se nachází v oblasti stoleté vody. Tento problém však řešíme v projektu LAM, kde koupaliště a objekty umísťujeme nad Q100 a zastavěné území z Q100 vyčlenujeme. Konzultoval jsem tento problém s MMR a poslal mailový dotaz, jestli lze za přijatých opatřeních v PD o dotaci požádat. Zítra bychom mohli mít odpověď.

Co se týká demolice kasáren, přijímat rozhodnutí nyní mi připadá předčasné. Pro dotaci stačí rozhodnutí zastupitelstva do konce května 2019. Pokud získám kladné stanovisko z MMR, budu bojovat o to, aby žádost o dotaci byla městem směřována na LAM. Jak píše jeden radní, po zbourání kasáren tam nebude několik let nic...mozná parková úprava ,totiž přesně řečeno je tam 5 let udržitelnost projektu a nic se tam nesmí činit.

Pak zřejmě město hodlá území předat developerovi pro další výstavbu.

S rychlým rozhodnutím o demolici nesouhlasím. Doporučuji ustanovit pracovní skupinu Kasárna, která doporučí další postup.

Dále by každý zastupitel měl mít předem před svým rozhodnutím vyčerpávající podklady pro svou volbu. Měl by osobně znát tu budovu a celý areál, kde by mu na místě měl být přednesen odborný výklad k záměru.....

Nicméně nyní doporučuji počkat na vyjádření MMR k LAM. V případě kladného stanoviska požádat o LAM využít dotaci pro využití občanů, ne pro se zemí srovnané mnoho let nevyužité území....

V případě záporného stanoviska k LAM jednat v pracovní skupině o budoucnosti areálu kasáren.

Vladimír Brož.

Konec citace.


Komentář Novoměstského kurýra:
(zvýraznění textu výše provedl NOVKUR.)

No vida, věc není tak "křišťálově jednoduchá" jak by se na první pohled zdálo.
Mimochodem - se zbouráním budovy kasáren nesouhlasí i současní uživatelé prostorů v této budově.

Nezbývá než počkat, jak se s tím vypořádá zítra naše "nové" zastupitelstvo.


Jindřich Buchal.

DOSTÁVÁ VÝSTAVBA V LOKALITĚ KASÁRNA KONKRÉTNĚJŠÍ OBRYS?

Vloženo 11.12.2018

Na jednání Rady města č. 4 dne 3.12.2018 se objevil následující bod:
3/16. Podpora regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití - podání žádosti o dotaci

Identifikace:
Bod předložený přímo na jednání RM. ORM předkládá RM na vědomí informace o vyhlášení výzvy k podávání žádostí o poskytnutí dotace v roce 2019 z podprogramu Ministerstva pro místní rozvoj - Podpora regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití. Výzva byla vyhlášena dne 29.11.2018, lhůta pro podávání žádostí končí 31.05.2019. Město může získat dotaci ve výši 60 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce. Projekt musí být ukončen do 3 let od přidělení dotace.

Záměr města je revitalizovat území areálu kasáren a to buď:
1) Demolice kasárenské budovy č.p. 427, terénní úpravy vč. ozelenění nebo
2) Demolice kasárenské budovy č.p. 427, terénní úpravy + vybudování části parku (na základě zpracované územní studie zeleně) + obnova účelové komunikace v areálu.

Pro podání žádosti o dotaci bude nezbytné zadat ke zpracování projektovou přípravu, tj. PD na demolici budovy, v případě varianty 2 i PD na parkové úpravy v areálu kasáren.

Odůvodnění:
Jedná o nový dotační titul MMR na revitalizaci areálů brownfields vč. demolice objektů, na který obce a kraje dlouhodobě čekaly.

Vysvětlení:
Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM Město Nové Město nad Metují náměstí Republiky 6 Stránka 20 ZÁPIS Z PORADY RM 4 Tisk: 10.12.2018 K čl. 3/16 USNESENÍ č. RM 4-28/18

RM doporučuje ZM vzít na vědomí předložené informace o výzvě k podávání žádostí o poskytnutí dotace v roce 2019 z podprogramu Ministerstva pro místní rozvoj - Podpora regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 13. 12. 2018

HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0
bylo přijato K čl. 3/16 USNESENÍ č. RM 4-29/18

RM doporučuje ZM schválit podání žádosti o dotaci dle varianty č. 2 a schvaluje zařazení nové položky na projektovou přípravu dle var. 2 (PD demolice a PD parkové úpravy) a podání žádosti o dotaci do rozpočtu města na rok 2019 ve výši 500 tis. Kč.
Financování této položky bude pokryto z rezervy. Odpovídá: OMM, Provede: OMM

HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato.

Komentář Novoměstského kurýra:
Do seznamu sledovaných staveb jsem poprvé zařadil i oblast kasáren. Na základě výše uvedeného bodu z Rady města se dá očekávat, že se v této oblasti konečně začne něco dít. Počkejme si na čtvrteční zastupitelstvo.

Jindřich Buchal.