NÁVRAT NA VSTUP DO NOVOMĚSTSKÉHO KURÝRA.

JAK POKRAČUJE "PŘÍPAD KASÁRNA"?

Vloženo 02.05.2019

Připomínám:
V zápise ze Zastupitelstva č. 2 je uveden následující závěr:
K čl. 4/6 USNESENÍ č. ZM 2-11/18.
ZM ukládá ST, aby ve spolupráci s MST a OMM připravil do dubnového ZM žádost na demolici kasárenské budovy s vybudováním parku a žádost na výstavbu koupaliště.

Následně ZM rozhodne, která žádost bude podána.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 18.04.2019
HLASOVÁNÍ - pro: 19, proti: 0, zdržel se: 2, nehlasoval: 0 - bylo přijato.


V zápise ze Zastupitelstva č. 4 jsem se v části "Kontrola úkolů" dočetl:

1/2 Kontrola plnění úkolů ZM ke dni 18.04.2019
Identifikace:
Kontrola splatných úkolů ZM 4 viz přílohy k tomuto bodu.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
Z podrobnějšího projednání:
Bez rozpravy a dotazů.
K čl. 1/2 USNESENÍ č. ZM 4-106/19
ZM souhlasí s předloženým plněním úkolů z předchozích zasedání ZM ve znění příloh k tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 20, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato.

Takže zkusme někde najít ty přílohy ke kontrole úkolů. Podíval jsem se na stránky města.
Tam jsem našel tento podklad zveřejněný pro občany:Takže podklady mají zřejmě jenom zastupitelé. My se o výsledku plnění úkolů ze Zastupitelstva asi dozvědět nemůžeme. No budiž.

Podívejme se, jaké závěry vzešly z obsáhlé diskuse (viz zvukový záznam) na zastupitelstvu č. 4:

Tam se objevil bod:
3/2 Revitalizace areálu bývalých kasáren v Novém Městě nad Metují, I. etapa

Proběhla obsáhlá diskuse (stojí to za poslech - viz zvukový záznam) ze které vzešla následující usnesení:

ZM neschvaluje podání žádosti o dotaci na projekt Revitalizace areálu bývalých kasáren v Novém Městě nad Metují, I. etapa do programu Ministerstva pro místní rozvoj 117D08 Podpora revitalizace území, podprogram 117D082 Podpora regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití. Obsahem projekt Revitalizace areálu bývalých kasáren v Novém Městě nad Metují, I. etapa je demolice kasárenské budovy a vybudování parku, etapy 1 - zeleň.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM
HLASOVÁNÍ - Pro: 16, Proti: 1, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 3 - bylo přijato


ZM ukládá MST připravit podklady pro vypsání soutěže na architektonickou studii
celého území areálu bývalých kasáren s tím, že zadání soutěže bude předloženo do jednání koncepční RM a následně do semináře ZM.
Odpovídá: MST, Provede: OMM, Termín: 10.06.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 17, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 3 - bylo přijato


ZM ukládá MST připravit do červnového zasedání ZM usnesení o demolici kasárenské budovy bez dotace.
HLASOVÁNÍ - Pro: 8, Proti: 4, Zdržel se: 6, Nehlasoval: 3 - nebylo přijato


ZM bere na vědomí otevřený dopis [osobní údaj odstraněn], ve věci demolice kasáren v ul. Československé armády, adresovaný zvoleným zástupcům města včetně jeho příloh.
Odpovídá: MST, Provede: OMM
HLASOVÁNÍ - Pro: 18, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 3 - bylo přijato


ZM pověřuje ST vést kroky k ukončení aktivit v kasárenské budově.
Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 27.06.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 6, Nehlasoval: 3 - bylo přijato


Komentář Novoměstského kurýra:

V textu výše jsem červeně zvýraznil následující slova:

"celého území areálu bývalých kasáren"

Pro pořádek - připomeňme si, co to je to "celé území areálu bývalých kasáren":

Viz obrázek uvedený níže:Doufejme, že takto definované "celé území" bude platit i pro tu studii, která bude městem objednána.
Ovšem, pokud to tak opravdu bylo myšleno, trochu mě překvapuje, že nepadla žádná zmínka o budoucnosti školy, která je na části toho "celého území" dnes umístěna.


Jindřich Buchal.

Ing. Antonín Vymetálek,CSc. napsal dopis zastupitelům našeho města.

Vloženo 10.04.2019

Podívejte se jaký má názor stavební odborník na řešení prostoru kasáren.

Zde Vám předkládám, co pan Vymetálek napsal a vyfotografoval:
Dům čp. 427.


Dům čp. 427.


Dům čp. 427.


Dům SOU.


Dům SOU.


Dům čp. 427.


Dům čp. 427.


Dům čp. 427.


Dům SOU.


Dům čp. 426.

A takhle se pan Vymetálek představil:

Citace:
Ing.Antonín Vymetálek,CSc.
Narozen v Novém Městě nad Metují v roce 1943. Do základní školy chodil v Krčíně, absolvoval Střední průmyslovou školu stavební v Náchodě v roce 1962, poté pracoval jako mistr firmy Průmstav Pardubice na stavbě Stavostroje v Novém Městě nad Metují.

Po 2 letech voj. základní služby na stavbách Vojenských staveb pracoval v technické skupině Průmstavu Trutnově, byl přijat, a ve 23 letech nastoupil do denního studia na Stavební fakultě ČVUT v Praze, absolvoval v roce 1970. Od roku 1970 do roku 1976 pracoval jako vedoucí projektant architektonické skupiny v Průmstavu Pardubice. Od roku 1976 do roku 1992 pracoval jako vedoucí projektant architektonické skupiny ve Stavoprojektu Hradec Králové. Od roku 1992 působí jako osoba samostatně výdělečně činná.

V roce 1985 byl jmenován soudním znalcem v oborech stavby obytné, průmyslové a zemědělské, stavební materiály, v oboru projektování ve stavebnictví, a v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí a v oboru ekonomika, odvětví oceňování podniků.

V roce 1990 na Stavební fakultě ĆVUT v Praze dokončil externí vědeckou aspiranturu a obhájil dizertační práci na téma Projektování a výstavba v horských klimatických oblastech.

Ing.Antonín Vymetálek,CSc řadu let působil jako recenzent diplomových projektů absolventů Stavební fakulty ČVUT v Praze, ale i jako předseda státní zkušební komise téže fakulty.

Ing.Antonín Vymetálek,CSc je autorem návrhu a projektu Mateřské školy Na Františku v Novém Městě nad Metují.

Ing.Antonín Vymetálek,CSc je řadu let členem spolku rodáků a přátel Nového Města nad Metují.

Konec citace.
Jindřich Buchal.

ÚVAHA O PROSTORU "KASÁRNA"

Vloženo 02.04.2019

V současné době, jak vyplývá z níže uvedených informací, chce vedení našeho města rozhodnout o dalším postupu v lokalitě kasárna. Zkusme se trochu blíže zamyslet nad problematikou tohoto prostoru. Níže je uveden obrázek č. 1, kde jsou barevně vyznačeny součané majetkové poměry v tomto prostoru.Vysvětlivky: zelená: vlastník Nové Město nad Metují, žlutá: vlastník Královéhradecký kraj, červená: vlastník ČEZ.

Vlastnictví Kraje vyplývá ze skutečnosti, že v prostoru bývalých kasáren je dnes umístěna v severní budově bývalých kasáren jedna část subjektu s poněkud komplikovaným názvem: "Střední průmyslová škola, Odborná škola a Základní škola, Nové Město nad Metují". Toto zařízení dnes sídlí v NMNM na několika místech. Nechci zde zmiňovat vhodnost nebo nevhodnost toho slučování škol ani současné využití a perspektivu těchto zařízení. To je jistě na jinou debatu.

Podle mého názoru platí, že tak vyjímečná lokalita jakou je prostor bývalých kasáren, je třeba řešit jako celek. Tento prostor je doslova "rodinným stříbrem" našeho města a proto si zaslouží mimořádnou pozornost a zároveň velikou opatrnost při hledání definitivního řešení tohoto místa. A také co nejširší spolupráci s občany při tomto rozhodování. Na druhou stranu je už nejvyšší čas začít tento prostor s plnou vážností řešit a ukončit tak dlouholetou nečinnost vedení našeho města v tomto směru.

Níže na obrázku č. 2 jsem už zakreslil celý tento prostor v majetku města. Jak je vidět, z okolních komunikací tam ve výsledku může být přístup hned z několika stran, což se může jevit jako veliká výhoda z hlediska vjezdu a výjezdu do a z "nějakého" budoucího komplexu. Ano, mluvím zde o KOMPLEXU. O jaký komplex by se mohlo jednat?. Zasloužilo by si to celoměstskou anketu, věřím, že by se mohlo vynořit, co občané tohoto města preferují. Do hry by mohla vstoupit kombinace potřeb kultury, sportu, odpočinkové a relaxační zóny, parkování a pod. Nevím, že by někdy v minulosti proběhla otevřená komunikace na toto téma mezi vedením našeho města a občany.

A vize, že je třeba tu jednu budovu kasáren zbourat, o čemž chce město rozhodnout už na dubnovém Zastupitelstvu, asi nevzešla z nějaké takovéto komunikace a jak je vidět, vyvolává docela silné emoce. A pokud je komunikace mezi městem a občany na úrovni "emocí", tak to jistě hledání nejlepšího výsledku neprospěje.Podívejme se nyní, jak vypadá řešení tohoto území v platném Územním plánu, který byl schválen v prosinci 2017.Jak vidíte, v Územním plánu je v prostoru kasáren také plánován parkovací dům.Jak vidíte, označení "ÚS" mají v Územním plánu plochy,
kde změny v území má prověřit Územní studie (?).Na závěr se podívejte na umístění zmiňované lokality v našem krásném městě. Co myslíte, zaslouží si opravdu důstojné a uvážlivé využití?Nechci se zde pouštět do nějakých dalších úvah. Cílem tohoto mého dnešního článku není nic jiného, než upozornit na skutečnost, že se zřejmě nacházíme v období, kdy se dá ve vztahu k prostoru kasáren hodně zkazit. Že by bylo asi dobře předložit nějakou komplexní studii pro celé území a hlavně více o věci komunikovat s občany a ne bourat aniž by bylo řečeno co bude následovat. A nějaká "dočasná" zeleň v části tak důležité lokality asi nikomu nadšení nepřinese. Zvláště když víme, co všechno v našem městě dnes chybí.


Jindřich Buchal.

ČLÁNEK V iDNES NA TÉMA "KASÁRNA"

Vloženo 14.02.2019

Nové Město váhá nad demolicí kasáren, investory za osm let nesehnalo
14. února 2019

Kasárna v Novém Městě nad Metují.
Město je vystavělo v letech 1937 a 1938 pro posádku 18. hraničářského praporu určené k ostraze pohraničí.
V novodobé historii město dostalo pozemky a budovy kasáren na Františku od kraje v roce 2002, ale nesmělo je po deset let komerčně využívat. Celkem jde o plochu 35 tisíc čtverečních metrů, o menší stavby v bývalém autoparku a budovu kasáren. Asi třetinu dosud vlastní kraj, jemuž patří budovy a pozemky používané místní střední školou.
Druhá kasárenská budova slouží jako školní internát.
Areál leží na lukrativním místě při Komenského ulici a podle nového územního plánu by se jednou měl využít pro bydlení, služby a zeleň. Zatím radnice zvažuje zbourat kasárna a vybudovat namísto asfaltového buzerplacu park. Mohlo by přibýt i hřiště pro míčové hry.

Vojáci z kasáren v Novém Městě nad Metují dávno zmizeli, v osiřelé budově se však o víkendech prohánějí party hráčů airsoftu. Oblékají maskáče a střílejí po sobě plastovými kuličkami. Uvnitř našli zázemí i skateboardisté, historičtí šermíři, brejkaři, výtvarníci i dvě kapely.
Bojovkám v oprýskaných autentických prostorách však může brzy odzvonit. Radnice totiž uvažuje o zbourání budovy staré osmdesát let. Nápad s demolicí se vynořil před radními na začátku prosince, když ministerstvo pro místní rozvoj vypsalo dotace na regeneraci brownfieldů pro nepodnikatelské využití. Rada navrhla demolici i vybudování parku a stavbu cesty. Počítá se s částkou 7 milionů korun, z čehož 60 procent může poskytnout stát.


"U části zastupitelů převládl názor, že by se situace s kasárnami měla posunout a že řešením tohoto patu, kdy dům dál chátrá, by mohla být demolice. Byl by tu volný prostor v majetku města, kde by se dala umístit bytová výstavba nebo služby, případně prostory pro spolky. Vedle toho má město také další pozemky v areálu, kde se plánuje stavba čtyř viladomů po čtyřech bytech," vysvětluje místostarosta Nového Města Libor Hovorka (bezp. za ODS).
Tvrdí, že kdyby chátrající budova zůstala stát, může to odrazovat soukromníky od nákupu zdejších parcel a snižovat cenu pozemků.
Při prosincovém zastupitelstvu se však kolem demolice strhla vzrušená debata. Podnikatel a zástupce petičního výboru pro obnovu koupaliště Vladimír Brož, pod jejichž petici se loni podepsalo přes dva tisíce lidí, argumentoval, že ani koupaliště by nemělo přijít o možnost dotace.
Aktivisté prosazují biotopové koupaliště v původním místě u řeky Metuje, byť areál zatím není zapsán jako brownfield.

Ráj skateboardistů.
Přidal se i Martin Novák, který v kasárnách pořádá od loňska airsoftové bitvy. "Město si může zvolit, do kterého projektu s dotací se pustí. Tady volí buď mezi revitalizací kasáren, nebo obnovou koupaliště, které tu roky chybí a lidi to štve. Není logické, že když máte možnost požádat o dotaci na projekt za 7 nebo 30 milionů, tak radní by byli spíš pro demolici, aniž by měli jasno, co na ploše jednou vznikne, a 30 milionů by vydali radši z vlastní kapsy za koupaliště," podivuje se Novák. Za šestnáct let město nenašlo pro kasárna využití, neobývaná budova přitáhla spolky a aktivní jednotlivce. Jedna generace skejťáků si před léty vybudovala překážky v zastřešeném autoparku, ale když ho museli opustit, domluvili se před čtyřmi roky s městem na zapůjčení bývalého kinosálu v kasárnách, který si vylepšují.
Teď se tam schází asi deset skateboardistů a jejich kamarádů z okolí, občas uspořádají závody.
"Od začátku nám na městě připomínali, že v kasárnách nejsme navždy a že se to jednou prodá nebo zbourá. S tím jsme museli počítat. Všechny náklady na vybudování skateparku jsme si platili sami jako parta kamarádů. Měli jsme chuť vytvořit jedinečný prostor, kde budeme moct jezdit na skateboardu v létě v zimě. Takový prostor v širokém okolí dodnes chybí. Pro všechny, kdož teď kasárny využívají, je nepříjemné, že by se měla budova bourat. Vybudovali si tam zázemí a tvoří tam kulturu," podotýká Vojtěch Beneš ze spolku "První řešení".
Kdyby z demolice sešlo, kasárna by se podle něj měla nechat pro kulturu, jak se to povedlo třeba loni při doprovodném programu filmového festivalu. Pokud by ale budova šla k zemi, spolek by si chtěl dojednat náhradní prostory.

Město chce nabídnout náhradní prostory.
Místostarosta Hovorka je rozmrzelý kvůli výtkám, že teď město chce likvidovat s kasárnami i spolkovou činnost.
"Všechny spolky mají ve smlouvách tříměsíční výpovědní lhůtu, protože se neví, co s kasárny bude. Teď se z toho dělá politické téma, ale já už jsem v prosinci říkal, že město by chtělo nabídnout všem mládežnickým spolkům náhradní prostory. Už jsme je vytipovali," podotýká místostarosta. Zastupitelé si zatím nechali čas na rozhodnutí až do dubna. Radnice má do té doby připravit podklady, zda se o dotaci na brownfieldy bude ucházet spíš koupaliště, kde je však potíž se záplavovým územím, nebo kontroverzní demolice kasáren.

Opoziční zastupitelka Zdeňka Kulhavá má však jasno už teď. Chce hlasovat pro koupaliště, rozhodně ne pro demolici kasáren.
"Ten objekt je po stavební stránce zhruba v pořádku, střecha ani obvodové zdi nejsou v havarijním stavu. Jeho využití vidím ve startovacích bytech pro mladé, penzionu pro důchodce, domu s pečovatelskou službou, jiném typu domova důchodců. Daly by se tam vybudovat malometrážní byty, protože město stárne. Mladí se sem nehrnou, protože když se tu byty nabízejí, jsou hodně drahé," všímá si zastupitelka Kulhavá (bezp. za KSČM).

Podle místostarosty Hovorky je ale přestavba kasáren na byty málo představitelná. Jsou v nich příliš rozlehlé chodby, řada světnic pro pětadvacet vojáků, společné sociální zázemí a okna pokojů situovaná na severovýchod. Už dříve se přestavba odhadovala na 104 milionů korun.

Další opoziční zastupitelka si stěžuje, že plány radnice, co bude s areálem kasáren po demolici, nejsou zatím zřetelné.
"Chybí tu byty, ale nejsem zastáncem developerské výstavby. Plány nám nikdo neřekne. Bojím se, aby se v kasárnách nerozprodaly pozemky právě developerům. Město by mělo stavět vlastní byty, případně bychom chtěli i kulturní centrum, sportoviště nebo park, který tu chybí. Co když ale my teď odhlasujeme demolici s tím, že tam vznikne něco takového, a pak z toho nic nebude?" obává se zastupitelka Markéta Žahourková (Nové město).

Autor: Štěpánka Tůmová
Zdroj:https://www.idnes.cz/hradec-kralove/zpravy/demolice-bourani-kasarny-nove-mesto-nad-metuji.A190211_456790_hradec-zpravy_theKomentář Novoměstského kurýra:
Právě včera jsme i na téma "Kasárna" hovořili s panem Jiřím Marbachem v Kurýru. Podívejte se do Aktualit k datu 13.2.

A zde přidávám dva současné obrázky, jak ta kasárna vypadají dnes:


O tom, co zvítězí, chce Zastupitelstvo rozhodovat na svém zasedání v dubnu 2019.

Jindřich Buchal.


NOVOMĚSTSKÝ KURÝR SI POVÍDAL S JIŘÍM MARBACHEM
Vloženo 13.02.2019

Jiří Marbach - ctihodný občan Nového Města nad Metují.
Jiřího Marbacha jsem blíže poznal při počítačové spolupráci na jeho knize "NADŠENCI", kterou nedávno vydal vlastním nákladem a která je v současné době už skoro rozebrána.

Ve své knize Jirka Marbach popisuje historii tzv. "Sdruženého klubu". Dozvídáme se z ní o bohaté činnosti tohoto klubu včetně podrobného popisu "Festivalů veselohry", které se konají dodnes. Bohužel se zdá, že jejich sláva pomalu pohasíná.Kdo se například ze špičkových umělců v novoměstském "Sdruženém klubu" objevil je vidět na zdi v budově, kde tehdy ten klub sídlil. Dodnes se tam zachovaly jejich podpisy. A to určitě nejsou všichni. Fotografie jsou z knihy Nadšenci.

Jiří Marbach vernisáž 2014.


Jiří Marbach nejen že řadu let dělal vedoucího onoho našeho "Sdruženého klubu", ale v regionální kultuře se pohyboval i potom.
Městu však zůstával stále věrný, pracoval jako předseda Komise pro životní prostředí i když je duší výtvarník.
A mimochodem - také maluje - a vystavuje - pěkné obrazy.

A tak jistě patří k těm zajímavým osobnostem z našeho města, která má ke kultuře a dění v Novém Městě nad Metují co říci. A to i proto, že události v našem městě stále pečlivě nejen sleduje, ale i se k nim vyjadřuje.


Takže nazdar Jirko,
vítám tě v Novoměstském kurýru.


Svého času jsme spolu hovořili o výsledcích voleb v našem městě, použil jsi výraz "nemocné město", jak jsi to myslel?
Obec, město je stejně živý organismus jako lidské tělo. Když je vše v pořádku, jak má být, tělo je zdravé, je radost žít. Jakmile je chod organismu narušen, tělo se brání různými projevy, většinou bolestmi a nastává léčení. Nejhorší je zanedbání, které může vést až k operaci a odstranění zanedbané části. Proto je v současné medicíně kladen takový důraz na prevenci, předcházení onemocnění, bolestem a jejich následkům.

Vzpomeneš některé bolesti města, které se podařilo vyléčit?
Zmíním z oblasti urbanismu, to je viditelný příklad. Před likvidaci byla zachráněna a opravena márnice u kláštera, budova u věže Zázvorky byla vyjmuta ze snahy s podnikatelským záměrem a adaptována pro kulturní záměry, bylo ochráněno a opraveno před zbouráním renesanční schodiště u dnešního Spolkového domu, přestěhování Městského úřadu do původní budovy na náměstí Republiky včetně pošty a umožněno novému umístění Městské knihovny, jako příklady z dřívějšího období. Z doby nedávno minulé zajištění ochrany před zničením staré školy v Krčíně pro tamní spolkový život a v živé paměti ochrana města a jeho obyvatel v budoucnosti od důsledků tranzitní a nákladní dopravy.

Jaké bolesti přetrvávají?
Stačí si pročíst volební programy subjektů, ucházející se o ovlivnění života našeho města. To je shrnutý průřez myšlenek občanů o představách života ve městě. Dlouhodobě a to téměř ve všech prohlášeních se objevuje různě skloňované téma, koupaliště, kino jako multifunkční zařízení a využití kasáren a to s jednou změnou, kdy seskupení Volby pro město změnilo doposud zastávané stanovisko a chce budovu zbourat.

Kasárna v Novém Městě nad Metují - současný stav.

Pro mě šokující, nepochopitelná informace.
Místo toho, aby Nové Město nad Metují bylo hrdé, že patří k těm městům, které mají upomínku na významnou historii našeho národa při snaze obrany před napadením Hitlerovým Německem, je před zcela vážným rozhodnutím se objektu zbavit. Je to i neúcta všem těm odhodlaným, kteří poctivým řemeslem cihla k cihle stavbu v takovém rozsahu od 29. 6. 1937, kdy byl položen základní kámen, pořídili dát do konce roku pod střechu.
Nevím, zda je všeobecně známo, že kasárna byla budována pro dislokaci 48. pěšího pluku "Jugoslávie" pod velením majora Jaroslava Purkyta, jako základna pro služby osádek Dobrošovské pevnosti a náchodské linie ochrany hranic, včetně nové přístupové cesty do Pekla. Dle vyjádření památkářů nejde z hlediska historie o významnou stavbu, ale svým posláním a stavební zachovalosti je doporučena k dalšímu možnému využití.
Kasárna a školní budovy mají velice podobná dispoziční řešení, což umožňuje minimalizovat vnitřní stavební úpravy a navíc v našem případě ještě k tomu přilehlé rozsáhlé plochy pro hřiště a závodění s minimálními náklady, jako je čárové vyznačení, pro jejich zprovoznění. Stávající výchovně vzdělávací zařízení, pracující v omezených podmínkách jako Dům dětí a mládeže Stonožka, jak je předem známo, nové prostory by uvítal.

Není vyloučeno, že by obdobný zájem mohl být u Základní umělecké školy. Nabízí se založení sportovní školy, tvořící přípravky pro lehkou atletiku, kopanou, házenou, volejbal a další sportovní odvětví. Vznikl by tak areál AVA - areál volnočasových aktivit pro děti a mládež, který by městu záviděli široko daleko a hlavně - Kdo si hraje, nezlobí. Připomenu další výhody, klidné a bezpečné místo k zmiňovanému účelu přímo stvořené, ve středu sídlišť s největší koncentrací obyvatel a možnosti uplatnění solárních technologií k úsporám nákladů na technický provoz uživatelů.

Zmíněné základní náměty má vedení radnice více jak šest let k dispozici a přichází s návrhem likvidace. Napadá mě jediné vysvětlení, nezájem se alternativním řešením zabývat. Od svého počátku jako by kasárna byla danajský dar, jak jinak si vysvětlit tendence je odprodat a ani nezajistit dostatečnou ochranu svého majetku před devastujícími vlivy. Realizace smysluplného řešení si vyžádá finanční pokrytí jednak z vlastních zdrojů za přispění fondů, darů a jsem přesvědčen, že získání finančních prostředků k tomuto účelu s porovnáním na co vše se přispívá, by bylo jistě úspěšné. Přitom již dnes je nemalá částka k dispozici v podobě úspory za likvidační práce a úspory provozních nákladů v sdruženém objektu s možností uplatnit solární technologie.

Jiří Marbach a Vladimír Rocman 2015.
A jak ta prevence?
To je to, co městu nejvíce chybí. Má sice za nemalé peníze zpracované plány, strategický, územní, regulační a další a jak je patrné na záchraně staré školy v Krčíně, roztržek kolem přeložky 1/14 a vynuceném referendu, petice týkajícího se koupaliště, řešením kina, chybí předvídavost. Vyhodnocení, čeho se chce v které oblasti dosáhnout a k dosažení vytyčeného přijímat postupné kroky, podmiňující naplnění cíle. Podcenění tohoto postupu má za následek řešení jen důsledků.
Referendum k obchvatu stálo spousty sil, nepříjemností, osočování i finančních vydání ale ono se nemuselo vůbec konat, kdyby se včas vyhodnotila skutečnost hrozícího nebezpečí nárůstu tranzitní a nákladní dopravy, a jak obdobné potíže řeší jiná města. Zarputilost vedení města došla až do stádia, kdy potřebovalo úřední potvrzení názorů většiny občanů. Při rozumném uvažování obyvatel se dalo předpokládat, jaký bude výsledek, přesto se muselo počkat do října loňského roku. Vznikla tím prohlubující se časová ztráta, která potřebné řešení jen oddálilo. Obdobně lze rozebrat problematiku koupaliště, či kina.
To, že se v posledních volbách objevil nový subjekt "Nové město" s tučným označením NOVÉ, sdružující nezávislé kandidáty s věkovým průměrem 34,6 let a heslem
"Radnici chybí vize fungování a rozvoje města ve prospěch občanů",
to asi není náhoda.
Potvrzuje můj dojem narůstání bolestí a veřejnému mínění to není lhostejné. Což je dobře. Jde jen o to, aby snahy o nápravy věcí veřejných byly prováděny kvalifikovaně ke spokojenosti novoměstských občanů všech věkových skupin.

A co ty?
Já již nic moc, přece jen jsem pán v letech, snad radou z mých zkušeností, bude - li o to zájem. Snah o věcná řešení jsem poskytl několik, protože mám město rád a vděčím mu za mnohé a trápí mě, když je mu ubližováno.

Děkuji za rozhovor a přeji hodně zdraví a tvůrčí svěžesti do dalších let.
A abys ten kopec k lesu, kde bydlíš, na tom kole ještě dlouho vyšlapával bez zadýchání.

Jindřich Buchal.

ZASTUPITELSTVO ROZHODLO O DALŠÍM POSTUPU
V ŘEŠENÍ PROSTORU KASÁREN A VÝSTAVBY KOUPALIŠTĚ


Vloženo 20.12.2018

V zápise ze Zastupitelstva č. 2 je uveden následující závěr:
K čl. 4/6 USNESENÍ č. ZM 2-11/18.
ZM ukládá ST, aby ve spolupráci s MST a OMM připravil do dubnového ZM žádost na demolici kasárenské budovy s vybudováním parku a žádost na výstavbu koupaliště.

Následně ZM rozhodne, která žádost bude podána.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 18.04.2019
HLASOVÁNÍ - pro: 19, proti: 0, zdržel se: 2, nehlasoval: 0 - bylo přijato.Komentář Novoměstského kurýra:
Takže kterým směrem bude uplatněna žádost o dotaci jsme se zatím nedozvěděli. Musíme si počkat do 18.04.2019, kdy se bude konat Zastupitelstvo č. 4.

Bohužel, podrobnosti z jednání našich Zastupitelstev se už ti, co se tam přímo nepřijdou podívat, nedozví, v našem městě bylo zřejmě zrušeno zveřejňování zvukových záznamů z jednání Zastupitelstva.
Kdo, kdy a proč o tom rozhodl jsem nikde na stránkách města nezaregistroval. Jistě by si to zasloužilo vysvětlení pro občany. Že by zákon o ochraně osobních údajů? No pro zajímavost se podívám, jak na tento zákon zareagovala jiná města v oblasti zveřejňování jednání jejich zastupitelstev.

Jindřich Buchal.

JINÁ STRANA TÉŽE MINCE
Vloženo 12.12.2018
Pan ing. Brož reagoval na facebooku na připravované rozhodování města o kasárnách následující informací:

CITACE:

Dobrý den.
Podávám výklad k současné situaci ohledně dotační výzvy MMR, rozhodnutí rady města a zítřejšího zastupitelstva ohledně demolice budovy kasáren. Vyhlášená dotace MMR je na brownfild.
Město ji může využít jak na LAM, tak i na demolici kasáren. Pouze však na jeden projekt.
Rada města rozhodla pro demolici kasáren. Pro bylo všech 7 radních. Radní ale neměli informaci, že jeden žadatel může žádat o dotaci pouze na jeden projekt.
Nicméně se o žádosti o dotaci MMR na LAM na Radě nemluvilo.


Možná proto, že dotace vylučuje podporu staveb, které se nachází v oblasti stoleté vody. Tento problém však řešíme v projektu LAM, kde koupaliště a objekty umísťujeme nad Q100 a zastavěné území z Q100 vyčlenujeme. Konzultoval jsem tento problém s MMR a poslal mailový dotaz, jestli lze za přijatých opatřeních v PD o dotaci požádat. Zítra bychom mohli mít odpověď.

Co se týká demolice kasáren, přijímat rozhodnutí nyní mi připadá předčasné. Pro dotaci stačí rozhodnutí zastupitelstva do konce května 2019. Pokud získám kladné stanovisko z MMR, budu bojovat o to, aby žádost o dotaci byla městem směřována na LAM. Jak píše jeden radní, po zbourání kasáren tam nebude několik let nic...mozná parková úprava ,totiž přesně řečeno je tam 5 let udržitelnost projektu a nic se tam nesmí činit.

Pak zřejmě město hodlá území předat developerovi pro další výstavbu.

S rychlým rozhodnutím o demolici nesouhlasím. Doporučuji ustanovit pracovní skupinu Kasárna, která doporučí další postup.

Dále by každý zastupitel měl mít předem před svým rozhodnutím vyčerpávající podklady pro svou volbu. Měl by osobně znát tu budovu a celý areál, kde by mu na místě měl být přednesen odborný výklad k záměru.....

Nicméně nyní doporučuji počkat na vyjádření MMR k LAM. V případě kladného stanoviska požádat o LAM využít dotaci pro využití občanů, ne pro se zemí srovnané mnoho let nevyužité území....

V případě záporného stanoviska k LAM jednat v pracovní skupině o budoucnosti areálu kasáren.

Vladimír Brož.

Konec citace.


Komentář Novoměstského kurýra:
(zvýraznění textu výše provedl NOVKUR.)

No vida, věc není tak "křišťálově jednoduchá" jak by se na první pohled zdálo.
Mimochodem - se zbouráním budovy kasáren nesouhlasí i současní uživatelé prostorů v této budově.

Nezbývá než počkat, jak se s tím vypořádá zítra naše "nové" zastupitelstvo.


Jindřich Buchal.

DOSTÁVÁ VÝSTAVBA V LOKALITĚ KASÁRNA KONKRÉTNĚJŠÍ OBRYS?

Vloženo 11.12.2018

Na jednání Rady města č. 4 dne 3.12.2018 se objevil následující bod:
3/16. Podpora regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití - podání žádosti o dotaci

Identifikace:
Bod předložený přímo na jednání RM. ORM předkládá RM na vědomí informace o vyhlášení výzvy k podávání žádostí o poskytnutí dotace v roce 2019 z podprogramu Ministerstva pro místní rozvoj - Podpora regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití. Výzva byla vyhlášena dne 29.11.2018, lhůta pro podávání žádostí končí 31.05.2019. Město může získat dotaci ve výši 60 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce. Projekt musí být ukončen do 3 let od přidělení dotace.

Záměr města je revitalizovat území areálu kasáren a to buď:
1) Demolice kasárenské budovy č.p. 427, terénní úpravy vč. ozelenění nebo
2) Demolice kasárenské budovy č.p. 427, terénní úpravy + vybudování části parku (na základě zpracované územní studie zeleně) + obnova účelové komunikace v areálu.

Pro podání žádosti o dotaci bude nezbytné zadat ke zpracování projektovou přípravu, tj. PD na demolici budovy, v případě varianty 2 i PD na parkové úpravy v areálu kasáren.

Odůvodnění:
Jedná o nový dotační titul MMR na revitalizaci areálů brownfields vč. demolice objektů, na který obce a kraje dlouhodobě čekaly.

Vysvětlení:
Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM Město Nové Město nad Metují náměstí Republiky 6 Stránka 20 ZÁPIS Z PORADY RM 4 Tisk: 10.12.2018 K čl. 3/16 USNESENÍ č. RM 4-28/18

RM doporučuje ZM vzít na vědomí předložené informace o výzvě k podávání žádostí o poskytnutí dotace v roce 2019 z podprogramu Ministerstva pro místní rozvoj - Podpora regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 13. 12. 2018

HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0
bylo přijato K čl. 3/16 USNESENÍ č. RM 4-29/18

RM doporučuje ZM schválit podání žádosti o dotaci dle varianty č. 2 a schvaluje zařazení nové položky na projektovou přípravu dle var. 2 (PD demolice a PD parkové úpravy) a podání žádosti o dotaci do rozpočtu města na rok 2019 ve výši 500 tis. Kč.
Financování této položky bude pokryto z rezervy. Odpovídá: OMM, Provede: OMM

HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato.

Komentář Novoměstského kurýra:
Do seznamu sledovaných staveb jsem poprvé zařadil i oblast kasáren. Na základě výše uvedeného bodu z Rady města se dá očekávat, že se v této oblasti konečně začne něco dít. Počkejme si na čtvrteční zastupitelstvo.

Jindřich Buchal.