NÁVRAT NA VSTUP DO NOVOMĚSTSKÉHO KURÝRA.
Vloženo 11. 11. 2017.

VYBRANÉ ZAJÍMAVOSTI Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ

Již delší dobu sleduji záznamy z jednání Rady města a také Zastupitelstva města. Je pozitivní, že kromě zápisu z jednání Zastupitelstva je zveřejňován i zvukový záznam. Ten ovšem je dlouhý a málokdo si ho poslechne, kromě toho najít v něm konkrétní bod jednání je pro řadového občana docela obtížné. A v zápise bývá často odkaz na zvukový záznam.
Připomímnám, že ZASTUPITELSTVO je ten orgán, který obecně má právo rozhodovat a také to na svých jednáních dělá. A také je dobré připomenout, že slovo ZASTUPITELSTVO znamená zastoupení občanů. A tak není na škodu si všímat jak to zastupování funguje. Budu si vybírat body, které z hlediska veřejnosti se mi budou jevit jako zajímavé.
Dovoluji si sdělit, že není mým cílem za každou cenu kritizovat. Mým cílem je objektivně informovat, a to o pozitivních i negativních událostech v našem městě z pohledu řadového občana. Občana, který se považuje za novoměstského patriota. Obdivuji a mám rád toto město i celé jeho okolí. Samozřejmě, protože jsem "sólista", moje případné názory, které si určitě neodpustím, jsou subjektivní. A tak se musí každý z návštěvníků Novoměstského kurýra rozhodnout, zda vůbec se do této rubriky podívá a jaký si udělá svůj vlasní názor. Pokud kohokoli cokoli v mých sděleních zaujme, doporučuji si najít příslušnou část v zápisu nebo zvukovém záznamu, které město zveřejňuje a jejichž obsah je vždy ten rozhodující a nejpřesnější. Zvukový záznam poskytuje docela dobrou představu o angažovanosti a tvůrčím potenciálu jednotlivých zastupitelů. A blíží se další komunální volby.

Ještě jednu skutečnost chci připomenout:
Zajímavé je sledovat, o čem se ve vedení města jedná. Ale také je třeba si všímat, o čem se nejedná, i když by to bylo žádoucí a pro občany důležité.

J.B.

Vloženo 11. 11. 2017.

Zastupitelstvo města Nové Město nad Metují č. 122 z 2.11.2017 - vybral jsem:

4.4 Aktuální stav (dotovaných) projektů ke dni 18.10.2017.

  1/ Stará ekologická zátěž Elton - sanace znečištění, I. etapa - likvidace vrtů nevhodných pro sanaci (35 ks). Vydáno rozhodnutí o poskytnutí dotace. V současné době probíhá příprava podkladů pro podání žádosti o platbu.

  2/ Zateplení BD č. p. 44 - 47 v ul. T. G. Masaryka, Nové Město nad Metují - práce dokončeny v termínu stanoveném v SOD. Uzavřen dodatek č. 2 se zhotovitelem stavebních prací, snížení celkové ceny díla o 13.607,81Kč. Připravuje se 2. a zároveň závěrečná žádost o platbu (stavební práce, výdaje spojené s činností AD, TDI, koordinátora BOZP).

  3/ Přístavba tělocvičny "ZŠ Komenského" - dne 11.10.2017 odeslána žádost o finanční výpomoc KHK na přístavbu tělocvičny ve výši 5 mil. Kč.

  4/ Územní studie krajiny správního obvodu ORP Nové Město nad Metují - práce na projektu zahájeny, proběhl 1. kontrolní den.

  5/ Územní studie veřejných prostranství v rámci ORP Nové Město nad Metují - vydáno rozhodnutí o poskytnutí dotace. Připravuje se smlouva s obcemi ORP o spolufinancování projektu. Do konce roku 2017 by měly být zahájeny práce na 7 studiích veřejných prostranství.

  6/ Vybudování učebny přírodovědných předmětů, IT učebny v ZŠ Krčín Nové Město nad Metují - další postup bude projednán na rozpočtovém semináři.

  7/ Rekonstrukce půdních prostor na odborné učebny, zajištění bezbariérovosti ZŠ Komenského Nové Město nad Metují - vydáno stavební povolení. Další postup bude projednán na rozpočtovém semináři.

  8/ Rybník Hradiště - zpracování PD - uzavřena smlouva o poskytnutí dotace s KHK. VŘ na dodavatele prací,výsledky řízení předloženy do RM 381, vítězný uchazeč vyzván k předložení dokladů požadovaných před podpisem SOD, cena ze soutěže nižší než v žádosti 129.470 Kč.

  9/ Vodní nádrž Vrchoviny a Spy v Novém Městě nad Metují -vypracování dokumentace - uzavřena smlouva o poskytnutí dotace s KHK dne 11.10.2017. VŘ na dodavatele prací,výsledky řízení předloženy do RM 381, vítězný uchazeč vyzván k předložení dokladů požadovaných před podpisem SOD, cena ze soutěže totožná s žádostí.

10/ Místa odpočinku ve Vrchovinách a Spech, Nové Město nad Metují -poptávkové šetření a byla provedena objednávka u fy JAFA BETON STYL.

11/ Obnova Kaple Panny Marie ve Spech,Nové Město nad Metují - v září obdrženo rozhodnutí o poskytnutí dotace. Ve VŘ na zhotovitele tesařských a klempířských prací byla vybrána fy Daniel Hubálek, s nabídkovou cenou 374.463 Kč vč. DPH. Vzhledem ke klimatickým podmínkám bude obnova oken a dveří (nátěr) provedena na jaře 2018.

12/ Nové Město nad Metují -rozšíření městského kamerového dohlížecího systému - II. etapa - V září 2017 vydáno rozhodnutí o poskytnutí dotace. VŘ na zhotovitele - SOD uzavřena s fy Jiří Nešněra. Rozšíření MKDS o 2 kamerové body:
1) ul. T. G.Masaryka - provedeny výkopové práce pro rozšíření u MSSS Oáza, bude osazen stožár pro kameru. Probíhá montáž retranslačního bodu na domu č. p. 852 v ul. Malecí,
2) ul. Nádražní / B. Němcové - zahájeny výkopové práce v ul. Nádražní pro umístění druhého kamerového bodu.

13/ Inovace a rozšíření informačních systémů na MěÚ Nové Město nad Metují - v září 2017 podána žádost o dotaci. Předmětem projektu je obnova aktivních prvků (2017), zajištění migrace Exchange serveru na aktuální verzi (2017), modernizace GIS řešení MěÚ - pořízení Mapového aplikačního serveru MarushkaR (2016) s rozšířením o položky pasportu komunikací a dopravního značení (2017), modernizace datového centra - pořízení serverů a datového úložiště v letech 2015 a 2016, nastavení systému zálohování, update ekonomického informačního systému (2017)+, Helpdesk a SW Asset Management (HSAM) - bude realizováno v 1.Q2018.

14/ Bezpečnost dopravy ve městě - stavební úpravy chodníku v ul. Na Strážnici - v září podána žádost o dotaci - do žádosti použity ceny stavebních prací dle rozpočtu projektanta. VŘ na zhotovitele stavebních prací, SOD uzavřena s fy NOVOSTAV s.r.o., cena stavebních prací dle SOD 2.420.947 Kč (nižší než v žádosti), dojde tedy i ke snížení celkových výdajů projektu.

15/ Bezpečnost dopravy ve městě - chodník T. G. Masaryka a Kaštánky - žádost o dotaci podána dne 19.09.2017 - do žádosti použity ceny stavebních prací dle rozpočtu projektanta. VŘ na zhotovitele stavebních prací chodníku v ul. T. G. Masaryka, SOD uzavřena s fy NOVOSTAV s.r.o., cena dle SOD 2.710.319 Kč, vítězný uchazeč chodník Kaštánky fy STAVIBET s.r.o. s cenou 1.202.640 Kč, vysoutěžené ceny jsou nižší, než v žádosti dojde tedy i ke snížení celkových výdajů projektu.

16/ Autobusový terminál Rychta a parkovaní v ul. Nerudova - územní řízení, avšak vydané územní rozhodnutí nenabylo právní moci, neboť OVRR dne 15.09.2017obdržel odvolání manželů Machových ke KÚ KHK, prostřednictvím MěÚ Nové Město nad Metují. Přesto byla dne 27.09.2017 podána žádost o dotaci s vědomím, že nebudou naplněny dvě povinné přílohy - územní rozhodnutí s nabytím právní moci a žádost o stavební povolení potvrzená stavebním úřadem. Dle informací z MMR se s další výzvou na terminály nepočítá. Programové období ale ještě nekončí, v budoucnu by se to ještě mohlo změnit.

17/ Hudební duch pohraničí - přeshraniční projekt s polským partnerem Duszniki Zdrój - vedoucí partner, který překládal žádost o dotaci na společný projekt. Jedná se o rekonstrukci západního a jižního Zadomí.

18/ Cykloregion Vlastimila Moravce - Chlístovská a Železova louka - DSP/DPS - v červnu 2017 podána žádost o dotaci do programu Rozvoj abudování dálkových cyklotras a na ně navazujících cyklotras v KHK. VŘ na zhotovitele, vítězným uchazečem se stalafy PROJECTICON s.r.o., Antonína Kopeckého 151, 549 22 Nový Hrádek. Celková cena zakázky dle smlouvy o dílo jeve výši 337.590 Kč vč. DPH. Projekt byl Zastupitelstvem KHK vybrán k podpoře, do RM 381 předložena smlouva o poskytnutí dotace s KHK. Bez rozpravy a dotazů. Vedoucí OMM přečetl navržené znění usnesení - bez dotazů -usnesení "bereme na vědomí", tzn. bez hlasování - 19 pro, 0 proti, 0 se zdržel. Podrobnosti viz zvukový záznam zjednání ZM, který dle Jednacího řádu ZM je nedílnou součástí zápisu ze ZM a je společně se zápisem dostupný i na webu města.


5.7 Žádost o prominutí smluvní pokuty - dluhu p. L. P.

Pozn. Novkur: Následuje výňatek ze zápisu ZM:
Na elektronickou adresu MěÚ byl doručen e-mail odeslaný z adresy p. M. S. s "podpisy v.r." p. L. P., R. S. a M. S. Obsahem jejich žádosti, se kterou se obrací na starostu města, radu a zastupitelstvo, je žádost o zvážení a přehodnocení postupu města vůči vlastním občanům a o prominutí smluvní sankce ve výši 300.000 Kč. Jedná se o sankci spojenou s nedokončením výstavby rodinného domu v lokalitě Březinky. Žádají o zařazení tohoto bodu na program nejbližšího jednání zastupitelstva a o informaci, zda tam bude bod projednáván.

Pozn. Novkur: Následovala obsáhlá diskuze, která byla ukončena následujícím závěrem:
Žádný návrh usnesení nebyl přijat, tzn., že nadále zůstává v platnosti usnesení ZM, kterým bylo rozhodnuto o uplatnění exekuce na vymožení dluhu od p. P.
TAJ upozornil, že tento výsledek dává i nadále možnost p. P. znovu požádat, ale je třeba, aby uvedl nové skutečnosti a jednal s městem o konkrétním uzavření smluvního vztahu, kterým by přesvědčil ZM o tom, že může být exekuce pozastavena apod.

Pozn. Novkur: Z tohoto případu plyne důrazné poučení pro občany - pozor na potvrzené podmínky v souvislosti se stavebním povolením pro výstavbu rodinných domků. Pokud nestihnete dohodnutý termín dokončení, je třeba si včas dohodnout změnu podmínek o smluvní pokutě. Částka 300 tis. Kč je pro soukromého stavebníka jistě skoro likvidační a překvapivě vysoká.


6.2 Stará škola v Krčíně - rozhodnutí o kulturní památce

Pozn. Novkur: Následuje výňatek ze zápisu ZM:
Bod zařazený přímo do jednání ZM. Ministerstvo kultury (dále jen MK) zaslalo městu Rozhodnutí o prohlášení "Staré školy" v Krčíně za kulturní památku. Na základě předběžného projednání v RM 382 (23.10.2017), byl dne 27.10.2017 rozeslán mailem text rozhodnutí všem zastupitelům s tím, že po projednání s odbornými útvary MěÚ a s vedením města bylo konstatováno, že šance na podání úspěšného rozkladu proti tomuto rozhodnutí je mizivá, a proto podán nebude.

Pozn. Novkur: Následuje výňatek ze zápisu ZM:
Vedení města se sejde se Spolkem Krčín, který vlastně v souvislosti se záchranou objektu "Staré školy" vznikl. Bude třeba společně projednat, co prohlášení za památku znamená, výsledky a případné návrhy k řešení pak projednat s památkáři a na základě toho potom postupovat jako u všech dalších investičních akcí ve městě, tj. shánění dotací a předložení ZM k rozhodnutí, zda a v jakém rozsahu a s jakým objemem městských peněz, se bude město tímto objektem zabývat.

Pozn. Novkur: Starou školu jsem při jedné z akcí, které se tam konaly, navštívil a mohu říci, že lidem, kteří se ji snažili "zachránit" fandím. Akci za záchranu školy podporoval i prof. Čestmír Brandejs - viz Aktualita v Kurýru v roce 2016. Vyhlášením za "Kulturní památku" se objekt dostal do úctyhodné kategorie objektů, o které se musí pečovat a zároveň projevit úctu k jejich historii.J.B.