NÁVRAT NA VSTUP DO NOVOMĚSTSKÉHO KURÝRA.

ROZHOVORY S PANEM MÍSTOSTAROSTOU

Vloženo 4.1.2016.

Dne 4.1.2016 doplnil pan místostarosta níže uvedené informace o následující doplněk:


"Podle dnešní informace by měla být studie hotova do dubna-května 2016".

Poznámka Novoměstského kurýra:
Takže, zdá se, věci půjdou na svět docela rychle!!


SETKÁNÍ DRUHÉ 10.12.2015 - vloženo 29. 12. 2015.

K tranzitní dopravě:

Ve vysílání Hradeckého rozhlasu dne 7.11.2015 se objevila informace vyplývající z rozhovoru s panem starostou NMNM, že přeložka I/14 je "neprůchozí" z důvodu překračování limitů hluku. Proto jsou hledány varianty vedoucí mimo město. Znamená to definitivní konec dosud navrhované přeložky I/14?

Přeložka I/14 je dlouhodobě plánovaná a neuskutečněná varianta řešení tranzitní dopravy Nového Města nad Metují. Vzhledem k posledním změnám v legislativě (vyhláška o hlukových limitech) přeložka v trase plánované v uplynulých desetiletích skutečně překračuje v některých místech, kde prochází existující zástavbou, povolené limity. Aby případná stavba splňovala požadavky na povolenou hladinu zvuku, muselo by dojít k vypracování nového technického řešení. Z tohoto pohledu se ukazuje jako prozíravý krok vyzvat investora a další důležité organizace ke zhodnocení všech možných variant řešení tranzitní dopravy, které bude brát v úvahu současnou situaci, tj. nejen legislativu, ale i například nárůst dopravy v posledních letech.


Pokud tedy dosud navrhovaná přeložka I/14 jako řešení tranzitní dopravy v NMNM končí, jaký bude další postup v běžící přípravě schválení nové varianty Územního plánu, ve kterém přeložka je obsažena?

Do okamžiku, než bude jasné, zda a k jaké případné změně dojde, zůstává v Územním plánu zaplánována přeložka ve stávající trase. Jiný postup ani není možný, protože podle platných předpisů musí místní územní plán přebírat položky zahrnuté ve vyšších plánovacích dokumentacích, v našem případě v Zásadách územního rozvoje Královehradeckého kraje (ZÚR KHK).


Pro referendum, které se dle soudního rozhodnutí má konat na podzim 2018, je definována následující otázka:
"Jste proti vedení tranzitní a nákladní dopravy v navrženém dopravním koridoru Vladivostok - okolo nádraží ČD - pod Malecím - nad Vrchoviny a požadujete, aby orgány města žádaly u příslušných organizací ukončení prací na realizaci stavby přeložky 1/14 a v souladu se zákonnými postupy prosazovaly v městských, krajských i celostátních dokumentech územního plánování podmínky pro vytvoření jižního obchvatu Nového Města nad Metují v trase Spy - Vladivostok - Osma - Nahořany?".
Pokud se přeložka stala "neprůchozí", ztrácí smysl konání výše uvedeného referenda. Budou podniknuty kroky k jeho zrušení?


V současné době neplánujeme žádné kroky ke zrušení referenda. Dle našeho názoru nám to ani nepřísluší, protože žádost o jeho případné zrušení by měl podat ten, kdo jej požadoval. Předpokládám, že vývoj v dalších měsících naznačí, zda je otázka formulovaná v referendu stále ještě aktuální.


Uvažuje město o nějaké iniciativě vedoucí k informování široké novoměstské veřejnosti o současném vývoji událostí s přeložkou I/14 - vzpomeňme si např. na leták vydaný městem NMNM v únoru 2014, kde byly uvedeny poměrně výrazné argumenty města "proč přeložka" a "proč ne obchvat", např. vydání tiskové zprávy?

Město dlouhodobě veřejnost informuje, ať již například na jednáních Zastupitelstva města, prostřednictvím Novoměstského zpravodaje, tiskových zpráv nebo Vašeho periodika. Nechceme naše spoluobčany zahlcovat dílčími informacemi, kterými bychom pouze konstatovali, co všechno děláme a s kým jednáme. Naším cílem - deklarovaným již na jaře - je předložit konkrétní výsledky jednání a závěry odborníků. A veškeré naše kroky jsou směřovány k tomuto cíli.


Existuje nějaká představa o časovém průběhu realizace tzv. "vyhledávací studie", tj. kdy by mohl být první výstup?

První výstupy této studie očekáváme nejpozději v prvním pololetí roku 2016. Snahou investora (Ředitelství silnic a dálnic) je co možná nejrychlejší zpracování dokumentu.


Další otázky:

Před časem jsem zaznamenal informaci, (na jedné z besed v kině), že se předpokládá významné zvýšení kapacity parkoviště za Městským úřadem (více podlaží). Byly v této věci už podniknuty konkrétní kroky?

Na Vámi zmiňované besedě byla představena Koncepce dopravy v klidu, lidově nazývaná "Parkovací koncepce". Tento dokument - samozřejmě všem dostupný na webových stránkách města - navrhuje způsoby, jak řešit parkování ve vybraných lokalitách našeho města. Některá z navrhovaných opatření jsou jednodušší a rychleji proveditelná, jiná jsou složitější. Dokument slouží zastupitelům a úředníkům zejména jako odborný návod při úvahách o úpravě parkování v jednotlivých ulicích a částech města.
Koncepce jako jednu z možností navýšení parkovací kapacity v historickém centu města navrhuje výstavbu lehkého patrového parkoviště za budovou Městského úřadu. Nicméně dle našeho názoru a současného stavu, kdy lze v docházkové vzdálenosti od náměstí kdykoli nalézt volná místa na parkování, není v současnosti potřebné tuto akci realizovat.


Kdy se předpokládá zařazení do konkrétní realizace ve městě větších akcí typu víceúčelová sportovní hala, víceúčelové kulturní zařízení - např. formou větší rekonstrukce současného kina, krytý bazén, řešení celého prostoru bývalých kasáren a pod.

K velkým investičním akcím bychom rádi přistoupili v následujících letech. V roce 2017 by měla být zahájena výstavba nové tělocvičny u ZŠ Komenského za 25-30 milionů Kč, následovat by měla postupná rekonstrukce kina. Ve všech našich úvahách a plánech jsme však omezeni finančními možnostmi městského rozpočtu. Vzhledem k tomu, že významnou část financí město každoročně vkládá do zachování již existujícího stavu města (prostřednictvím Technických služeb) a fungování městských organizací (Oáza, Knihovna, Klub, Muzeum, školy a školky, .), velice obezřetně zvažujeme investiční návrhy i z pohledu budoucích každoročních dopadů na městský rozpočet.


V současné době byl schválen rozpočet města pro rok 2016 - je to proti dřívějším zvyklostem cca o 2 měsíce dříve. Můžete, pane místostarosto, uvést některé nové aspekty tohoto rozpočtu?

Po dlouhých diskuzích ve vedení města, s členy Finančního výboru i zastupiteli jsme dospěli k názoru, že výhody běžného ročního rozpočtu převažují nad rozpočtovým provizoriem. Naším hlavním cílem bylo získat víc času na vysoutěžení a realizaci zejména "stavebních" položek rozpočtu. Rok 2016 ukáže, nakolik jsme v této snaze byli úspěšní.


Děkuji za rozhovor.
Za Novoměstského kurýra - Jindřich Buchal.

SETKÁNÍ PRVNÍ 6.5.2015 - vloženo 11. 5. 2015.

Pan místostarosta Nového Města nad Metují ing. Beseda, MBA,

nabídl "Novoměstskému kurýru" pravidelné schůzky, na kterých, jak řekl:
"... rád bych Vám poskytoval aktuální informace o dění ve městě a seznamoval Vás s názory vedení města".

Takovou nabídku nebylo možno odmítnout. A tak se dnes (6.5.) koná první schůzka.
Jako téma této první schůzky jsme se dohodli, že bude - TRANZITNÍ DOPRAVA v Novém Městě nad Metují.

To je téma, které v poslední době bylo vyzdvihnuto díky nedávnému rozhodnutí Krajského soudu, že se bude konat referendum, které by mělo zjistit (bohužel až v roce 2018 spolu s dalšími komunálními volbami), zda občané chtějí obchvat města místo současně navrhované přeložky silnice I/14, která prochází městem.
Několik otázek Novoměstského kurýra k tomuto tématu:

Novoměstský kurýr:
Vedení našeho města tvoří čtyřkoalice Volba pro Nové Město, ČSSD, KDU-ČSL, Východočeši. Rozhodující počet hlasů v Radě má Volba ..., v Zastupitelstvu je to koalice. Takže koalice má potřebný potenciál prosadit své cíle a sliby ve volebních programech. Všechny uvedené subjekty měly ve svém volebním programu
ŘEŠENÍ TRANZITNÍ DOPRAVY.
Jak budete postupovat? A jak si představujete termínový průběh řešení?

Místostarosta města ing. Beseda, MBA:
Nejprve bych si dovolil odpovědět na část otázky týkající se koaliční většiny v orgánech města. Bez ohledu na počet zástupců našeho volebního sdružení v Radě města a Zastupitelstvu chceme přijímat veškerá rozhodnutí - stejně jako tomu bylo i v minulém volebním období - na základě otevřené diskuze se všemi ostatními radními a zastupiteli bez ohledu na to, jsou-li v koalici nebo opozici. Jsme totiž přesvědčeni, že právě diskuze nakonec vede k přijetí toho nejoptimálnějšího řešení. Zároveň nás veškerá jednání rady i zastupitelstva přesvědčují i nadále o tom, že byť s různou politickou příslušností a různými politickými názory, tak se zde scházejí lidé, kterým se jedná o dobro našeho města.
Snad jsem tím částečně odpověděl i na druhou část Vaší otázky týkající se tranzitní dopravy v Novém Městě nad Metují. Náš postup bude otevřený a transparentní. Neradi slibujeme vzdušné zámky, proto nejsme v současné době schopni předložit konkrétní časový termín realizace řešení tranzitní dopravy. Naším záměrem je ve spolupráci s ŘSD a Krajským úřadem iniciovat zpracování tzv. vyhledávací studie, která navrhne optimální řešení tranzitní dopravy pro naše město. Studie, která bude reflektovat poslední vývoj spojený s předpokládanou realizací dálnice D11 k polským hranicím a vývoj dopravy v okolních městech, zejména v Náchodě a městech v okolí průmyslové zóny Kvasiny. Protože tento záměr musí být odsouhlasen zastupitelstvem města, předkládáme jej jako jeden z bodů na jeho červnové jednání.

Novoměstský kurýr:
Nedávno vyšel článek v tisku (iDnes, 29.4.2015), ve kterém pan starosta řekl:
"Pokud vývoj ukáže, že bychom měli postupovat jinak ohledně tranzitní dopravy, může to jít procesem změn budoucího územního plánu, případně můžeme iniciovat nějakou vyhledávací studii pro stavbu silnice, kde je investorem Ředitelství silnic a dálnic. To vše ukáže čas."
Můžete upřesnit, jaký vývoj situace musí nastat, aby město postupovalo jinak ohledně tranzitní dopravy, než postupuje dnes?

Místostarosta města ing. Beseda, MBA:
Na Vaší otázce si dovolím demonstrovat vývoj našeho přístupu. Diskuze o tranzitní dopravě vedeme s veřejností, kolegy radními, zastupiteli i úředníky nejrůznějších úřadů doopravdy každodenně. Vývoj ode dne, kdy pan starosta odpovídal na otázku MF Dnes, pokročil natolik, že dnes již nevedeme diskuzi pouze o tom, zda vyhledávací studii iniciovat, ale o tom, jakým způsobem ji nejlépe iniciovat, aby její závěry byly všemi stranami akceptovatelné a nezpochybnitelné.
O všech podkladech a podnětech, které budeme mít k dispozici v době konání nejbližšího městského zastupitelstva, budou zastupitelé samozřejmě informováni.

Novoměstský kurýr:
V dopise od vedení NMNM ze dne 16.4.2015, ve kterém NMNM odpovídalo tzv. přípravnému výboru na jejich dopis, je mimo jiné uveden tento odstavec:
"Není zcela zřejmé, co máte na mysli "variantní vyhledávací studií řešení tranzitní dopravy". Ať je tím myšleno cokoli, již ze samotného názvu je zřejmé, že tato studie se má týkat tranzitní dopravy, kterou ovšem městu nepřísluší řešit. Řešení této záležitosti může být ze strany města iniciováno. Po konzultaci s Krajským úřadem Královéhradeckého kraje budou členové ZM o této možnosti informováni a na jejich rozhodnutí bude, zda uloží vedení města, aby se s požadavkem na řešení této věci obrátilo na ŘSD a Ministerstvo dopravy."
Kdy bude město iniciovat vypracování variantní studie, týkající se tranzitní dopravy?

Místostarosta města ing. Beseda, MBA:
V odpovědi na dopis jsme reagovali na konkrétní žádost přípravného výboru. Naší představou a záměrem je, aby vyhledávací studie, o níž mluvím v předchozích odpovědích, zhodnotila všechny možné varianty řešení tranzitní dopravy a nikoli pouze dvě v současné době diskutované - tzn. přeložku a obchvat v trase navrhované petičním výborem. Zároveň jsme přesvědčeni, že tranzitní doprava je skutečně něčím, co přesahuje hranice katastru našeho města a tuto otázku je třeba řešit ve spolupráci s Krajským úřadem a ŘSD.
Odpověď na Vaši otázku je jednoduchá - město již tento proces začalo realizovat. Tím, že o něm diskutujeme a zjišťujeme stanoviska občanů, lobistických skupin, zastupitelů a úředníků dotčených státních struktur. Tím, že zjišťujeme, jak optimálně studii zadat tak, aby byla odborná a nestranná, kompetentní a nezpochybnitelná.

Novoměstský kurýr:
Je zřejmé, že NMNM bude muset mít obchvat, který odvede tranzitní dopravu mimo město. Otázka je, kdy to bude. Současné dění v sousedním okrese Rychnov nad Kněžnou v souvislosti s rozvojem Auto Škoda v Kvasinách, počítá s investicemi do dopravní infrastruktury včetně obchvatů.
Kdy se předpokládá rozhodnutí o doplnění nového Územního plánu o trasu skutečného obchvatu Nového Města nad Metují?

Místostarosta města ing. Beseda, MBA:
Jednoduše řešeno ihned poté, co budeme vědět, kudy případnou trasu obchvatu vést. Právě k tomu má sloužit zmiňovaná vyhledávací studie. Její závěry by měly nejprve být vtěleny do vyšších územních plánovacích dokumentací (Zásad územního rozvoje KHK) a následně do územního plánu našeho města. Protože však realizace jakéhokoli komplexního řešení dopravy v našem městě je záležitostí velice dlouhodobou, snažíme se o zlepšení stavu vozovek v trase, po které v současné době projíždí hlavní část tranzitní dopravy. Proto jsme rádi za probíhající opravu Náchodské ulice realizovanou krajem i za opravu ulice Na Táboře, kterou zajišťuje ŘSD. V příštích 2-3 letech by mělo dle plánů Královehradeckého kraje dojít v několika etapách k opravě celé trasy mezi Spy a Vrchovinami.

Novoměstský kurýr:
V minulosti se ukázalo, že nedostatečná diskuze města s občany a naslouchání jejich názorům, vedla k situaci, která skončila soudním rozhodnutím o konání referenda o obchvatu.
Chcete se z této skutečnosti poučit a aplikovat podstatně větší komunikaci s občany města? Jaké formy si představujete?

Místostarosta města ing. Beseda, MBA:
Nemyslím, že diskuze s občany a naslouchání jejich názorům bylo nedostatečné. Ve veškerém našem snažení je však podstatné nejen to, co děláme, ale i jak to děláme. Dle mého názoru se v minulosti nepodařilo najít způsob, jak komunikovat se všemi občany našeho města a diskuze se zúžila pouze na některé skupiny.
Abychom situaci zlepšili, zřídili jsme například již koncem minulého roku stránky města na Facebooku, kterými komunikujeme zejména s mladšími obyvateli našeho města.
Čtenářům Novoměstského zpravodaje snad neuniklo jeho rozšíření a zařazení nových rubrik. V průběhu letošního roku chystáme ještě několik dalších novinek, které přispějí k lepší informovanosti našich občanů o městě, Městském úřadu a jeho práci. Jako prvnímu žurnalistovi Vám tedy s potěšením sděluji, že v průběhu měsíce května vydáme "Zprávu o činnosti městského úřadu za rok 2014", kde podrobně popisujeme vše, čím se úředníci a zaměstnanci úřadu v loňském roce zabývali.

Novoměstský kurýr:
Bude pan architekt Kaplan pokračovat na zpracování nového ÚP pro naše město, když na jedné z loňských besed v kině prohlásil, že pokud by měl stávající návrh přeložky I/14 nahradit obchvat (který by samozřejmě také zahrnoval přeložku), že by do toho nešel?

Místostarosta města ing. Beseda, MBA:
Dle mých informací byl zmíněný výrok reakcí na teoretickou otázku, zda je možné v současné fázi zpracování územního plánu provést zmiňovanou záměnu. Faktem pro mě je, že architekt Kaplan byl ve veřejné soutěži vybrán jako zpracovatel územního plánu a tuto zakázku našeho města plní. Hra na "co by bylo, kdyby.." bývá příjemným zpestřením salonních večírků, do diskuze o územním plánu však dle mého názoru nepatří.

Novoměstský kurýr:
Děkuji za rozhovor. Jindřich Buchal.