NÁVRAT NA VSTUP DO NOVOMĚSTSKÉHO KURÝRA.


PROBĚHLA BESEDA VEDENÍ NAŠEHO MĚSTA S OBČANY

Vloženo 25.11.2021

Podívejme se na akci podrobněji:

Okolnosti celé akce byly docela nepříznivé. Covidová situace zřejmě přispěla k docela nízké účasti občanů. Město nabídlo možnost dívat se na přenos doma u počítačů, i já jsem tuto možnost využil. Ovšem pokud jsem to sledoval, počet sledujících kolísal a nepřekročil číslo cca 40.
Z přenášeného pohledu do hlediště kina se počet účastníků nedal posoudit. V závěru pan starosta vyslovil názor, že se i za těch zmíněných podmínek zúčastnilo docela dost lidí. Na obrázku to však optimisticky nevypadá.

Těžiště akce spočívalo ve vystoupení pana místostarosty, který nás seznámil s akcemi s vazbou na rok 2021 a následně na rok 2022 včetně projektů.
Podívejte se na to:
Investiční akce města - realizované nebo dodělávané - rok 2021
- Zadláždění jižního a západního Zadomí
- Stavební úpravy chodníku a plochy před hřbitovem v ulici Sokolská
- Rekonstrukce ulice na Bořetíně
- Chodník u Žižkova náměstí v Krčíně
- Předláždění prostoru blízko kruhového objezdu Vrchoviny
- Prostor u Rezeckého mostu - autobusová zastávka
- Odbahnění rybníčku ve Spech a jeho rekonstrukce
- Park Březinky I. etapa
- Stará škola Krčín, etapová rekonstrukce
- Školka na Františku, třetí etapa revitalizace zahrady
- Základní škola Malecí - rekonstrukce toalet
- U Rychty - obnovení střešní krytiny na dlouhém objektu přední část
- Rekonstrukce uvolněných bytových jednotek
- Zasypání sklepů na Náměstí Republiky
- Oprava opěrné zdi v Nádražní ulici
- Instalace stacionárních radarů
- Odpočinková místa v lesích
- Výsadba stromků v prostoru ZŠ Malecí a v Krčíně
- Aktualizace Strategického plánu 2021
- Studie Kasárna - před dokončením
- Studie nové podoby Kina na víceúčelové zařízení - zatím soutěž nevyhlášena, došlo ke zdržení
Investiční akce na rok 2022.
- Rekonstrukce chodníku v ulici Nádražní - dvě etapy
- Rekonstrukce v Ulici kapitána Jaroše
- Chodník u Zázvorky v režii města (spojeno s rekonstrukcí vozovky v režii ŘSD), došlo k rozporům ŘSD s památkáři, není jisté, že začne v roce 2022
- Veřejné osvětlení v ulici Nábřežní
- Zpevnění povrchu v ulici Stavební
- Chodník od Březinek k ulici TGM
- Nový povrch v ulici Družební - první etapa od Stopu k ulici U lípy
- Vodovodní řad v ulici Nad cihelnou
- Demolice objektu v ulici Nerudova
- Nová autobusová zastávka ve Vrchovinách
- Rekonstrukce kruhového objezdu ve Vrchovinách (možná až v roce 2023)
- Nová lávka pod zámkem
- Oprava městského opevnění Západ
- Rekonstrukce lávky v Krčíně tzv. Propustek (inundační mostek)
- ZŠ Rašínova rekonstrukce propojení
- Dále několik drobnějších akcí


Projekty:
- Ulice Pod Výrovem - rekonstrukce
- Chodník v Klopotovském údolí u silnice -přístup k "mini ZOO"
- Rekonstrukce v ulici Čelakovského
- Vjezd na Dubinky
- Cyklostezka Vrchoviny - Jesinky
- VO v ulici Zborovská (osvětlení
- VO v ulici Leštinská - osvětlení
- Rekonstrukce ulice Na Bořetíně
- Stavební úpravy v ulici Školní
- Ulice Družební - druhá etapa
- Kamenný most ve Vrchovinách
- Rekonstrukce hotelu Metuj - bytový dům
- Revitalizace Jiráskových sadů
- Urnový háj u smuteční síně
- Modernizace učeben, hřišť atd.
- Objekt vedle ZŠ Komenského - rekonstrukce
- Rekonstrukce Stará škola - pokračování

Poznámka Novoměstského kurýra - pokud jsem vše nestihl zaznamenat, tak se omlouvám. Pan místostarosta informoval, že podklady jsou zveřejněny na stránkách města.

Komentář Novoměstského kurýra:
Především je třeba po pravdě říci, že to vlastně žádná beseda nebyla.
Byl to monolog jednoho účinkujícího.

Z informací mě zaujaly dvě věci:
- zpráva, že ta rekonstrukce silnice kolem Zázvorky v příštím roce možná nebude, zatím prý nejsou dořešeny spory s památkáři. Ale ještě to není rozhodnuto
- informace na dotaz jedné paní z publika, že pokud jde o koupaliště, tak v příštím roce se v této věci nic neplánuje.


Z toho obsáhlého seznamu položek - viz výše - se v řadě případů jedná o údržbu, která, jak připomněl pan starosta, ve městě našeho typu je docela náročná.
Pokud jde o novou výstavbu, tak tam jsou především akce menšího rozsahu, v části projekty se objevují i větší - kino, kasárna, ale na kino ještě nebylo vyhlášeno ani výběrové řízení na novou studii, kasárna jsou v nějaké fázi vzniku dokumentace, brzy se prý nějaký výsledek objeví.

Je potěšující, že se naše město pokusilo o komunikaci s občany. Zatím se to moc nepodařilo. Pokud jde o ten videopřenos, dobrá věc. Ale co bránilo zřídit možnost pokládat dotazy po internetu, jistě by to diskuzi obohatilo. Přitom to jde zařídit velmi jednoduše.


Ale chci upozornit na závažnější pohled na věc. Níže vám nabízím tři zajímavé informace.

Pan starosta po volbách v roce 2018 vystoupil s následujícím programovým prohlášením staronového vedení města:

- Pečovat o historické a kulturní dědictví a rozvíjet turistickou atraktivitu města.
- Zahájit diskuzi, zda je možné a vhodné vyjednání změny oficiálního vedení trasy silnice I/14 s podmínkou opravy komunikace přes náměstí.
- Iniciovat využití budovy kláštera Milosrdných bratří v souladu se zájmy a potřebami města.
- Opravit každý rok funkčního období minimálně jednu městskou komunikaci, výběr bude proveden dle stavu projektové dokumentace a aktuálních možností rozpočtu
- Prosazovat realizaci cyklostezek, AMMANN - Vrchoviny, Vrchoviny - Letiště - Krčín, Budín - K Sirkárně, Krčín - Spy - Chlístov.
- Prosazovat přeměnu oblasti "Zlatého trojúhelníku" v moderní centrum s dostatečnou parkovací kapacitou.
- V postupných etapách realizovat přeměnu areálu "kasáren" s ohledem na potřeby občanů, rozvinout podporu bydlení pro mladé rodiny.
- Důsledně prosazovat proaktivní podporu rozvoje středního školství ve městě.
- Prosazovat aktivní a přímou komunikaci vedení města s občany, širší využití moderních komunikačních technologií.
- Prosazovat rozšíření služeb a kapacit terénní pečovatelské služby a prověřit možnost zavedení městské sociální dopravy.
- Prosazovat systémové řešení ekologie, městské zeleně, rekreace a odpadového hospodářství.
- Podporovat spolkovou činnost v oblasti kultury, sportu a zájmových aktivit. Podporovat dobrovolnickou činnost.
- Rozšířit počet parkovacích míst ve městě.
- Podporovat místní podnikatele a živnostníky.V roce 2020 po vystoupení ODS z koalice rekonstruované vedení našeho města zveřejnilo následující programové prohlášení:A v roce 2021 v červnu obdrželo naše město nový Strategický plán pro rozvoj našeho města na příštích cca 10 let. Jsou v něm obsažený následující cíle:
SEZNAM ROZVOJOVÝCH CÍLŮ ZE STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NAD METUJÍ 2021

Číslo opatř. Znění opatření v Projektovém listu Hlavní zodpovědnost

 

A.1.1. Aktivní koordinační a motivační role města při zprostředkování ploch
pro výstavbu rodinných domů a bytových domů
Místostarosta
A.1.2. Startovací byty pro mladé, sociální byty MěÚ Odbor majetku města
A.1.3. Prověření možnosti bydlení v areálu bývalých kasáren Místostarosta
A.1.4. Kanalizace Spy Město vybuduje novou kanalizaci v místní části Spy.
Kanalizace bude budována jako oddílná
MěÚ Odbor majetku města
A.2.1. Rozvoj aktivit Městského klubu pro mladé lidi (12-24 let) Městský klub
A.2.2. Podpora sportování mladých a neorganizovaných skupin MěÚ Oddělení školství, kultury a sportu
A.2.3. Modernizace stávajících a výstavba nových venkovních zařízení pro sportování
především dětí a mladých lidí
MěÚ Oddělení rozvoje města
A.2.4. Revitalizace území bývalých kasáren MěÚ Odbor majetku města
A.3.1. Přitažlivost a dobudování drobné infrastruktury v přírodním zázemí města MěÚ Úsek cestovního ruchu
A.3.2. Letní koupaliště MěÚ Odbor majetku města
A.4.1. Trasování a řešení problémů na silnici I/14 na území města Starosta
A.4.2. Parkování v centru města MěÚ Oddělení rozvoje města
A.4.3. Oživení centra města Místostarosta
A.5.1 Architektonické a urbanistické soutěže MěÚ Oddělení rozvoje města
A.5.2 Modernizace zimního stadionu TJ Spartak
A.5.3. Modernizace sokolovny TJ Sokol Nové Město nad Metují
A.5.4. Modernizace a nové využití budovy bývalého hotelu Metuj MěÚ Odbor majetku města
A.5.5. Kino 70 MěÚ Oddělení rozvoje města
A.5.6. Oživení objektu kláštera a návaznost na oživení Komenského ulice Správce Novoměstský klášter, s.r.o.
a majitel Řimsko-katolická farnost v NMnM
A.5.7. Autobusový terminál MěÚ Oddělení rozvoje města
A.5.8. Revitalizace veřejných prostranství MěÚ Odbor majetku města
B.1.1. Jednání s majiteli průmyslových ploch, podpora využití průmyslových ploch Starosta
B.1.2. Projektový přístup k rozvojovým požadavkům a potřebám podnikatelů MěÚ Odbor správy úřadu - sekretariát
B.2.1. Informace pro investory MěÚ Odbor správy úřadu - sekretariát
B.2.2. Propagace města ve spolupráci s firmami, lákání investic s vyšší přidanou hodnotou MěÚ Odbor správy úřadu - sekretariát
B.3.1. Systém informací pro podnikatele MěÚ Odbor správy úřadu - sekretariát
B.3.2. Komunikace s podniky a podnikateli Starosta; starosta může některými aktivitami pověřit místostarostu
B.4.1. Obnova technického vybavení místní střední školy Střední průmyslová škola, odborná škola
a základní škola Nové Město nad Metují
B.4.2. Program spolupráce střední školy a firem a základních škol Střední průmyslová škola, odborná škola
a základní škola Nové Město nad Metují
B.5.1. Prostory pro začínající podnikatele MěÚ Odbor správy úřadu - sekretariát
B.5.2. Spolupráce místní SŠ a firem při ověřování (technických) nápadů mladých Střední průmyslová škola, odborná škola
a základní škola Nové Město nad Metují
C.1.1. Průzkum potřeb a očekávání cílových skupin Infocentrum
C.1.2. Nové příležitosti pro aktivní rekreaci v přírodě MěÚ Úsek cestovního ruchu
C.2.1. Příležitosti pro ubytování v přírodě MěÚ Úsek cestovního ruchu
C.2.2. Cyklostezka kolem Rozkoše MěÚ Úsek cestovního ruchu
C.3.1. Společná propagace MěÚ Úsek cestovního ruchu
C.3.2. Informace pro turisty MěÚ Úsek cestovního ruchu
C.3.3. Digitální informace MěÚ Úsek cestovního ruchu
D.1.1.  ?  
D.1.2.  ?  
D.1.3  ?  
D.1.4  ?  
D.1.5.  ?  
     
     
     

A nyní proč to tady připomínám. Nejdříve k těm programovým prohlášením:

Bývá dobrým zvykem, že když někdo něco slíbí, že to také začne plnit. A že čas od času těm, co to slíbil, to jsou v našem případě občané, sdělí, jak je na tom s plněním.
To se ovšem v našem městě vůbec neděje. A právě beseda s občany je možná jedním z těch míst, kdy by taková rekapitulace slibů mohla proběhnout.
Samozřejmě pravidelné informace na stránkách města by se hodily. Nebo před besedou zveřejněné podklady k té besedě právě s podobnými informacemi, aby si občané mohli připravit otázky.


A nyní k těm cílům v novém Strategickém plánu:

Jak vidíte, je tam řada námětů k rozvoji našeho města. Na zpracování toho Strategického plánu a Projektových listů, které byly dodány s ním, město vynaložilo víc než půl milionu korun. A tak by se dalo očekávat, že to bude plně využívaný živý podklad, definující budoucí rozvoj našeho města.
A že se veřejnost dozví, jak s tím město bude pracovat.
A že se veřejnost dozví, jaké bude pořadí plnění těch cílů.
A že se veřejnost průběžně bude dozvídat, jak to plnění probíhá.

My se tady docela podrobně dozvídáme, jak to bude vypadat s chodníky a silnicemi v našem městě. Ale jak to bude vypadat s plněním a informacemi o plnění tak významného podkladu, jako je nový Strategický plán rozvoje, to se nedozvíme. A informace, že už existuje komise pro řízení plnění toho plánu a že se bude scházet nejméně dvakrát ročně, to opravdu jako informace nestačí.


To jsem považoval za důležité zde připomenout. Jak je vidět, v té komunikaci a transparentnosti má vedení našeho města ještě veliké, ale opravdu veliké rezervy.


Před chvílí jsem zaregistroval článek na stránkách města ke včerejší akci. Podívejte se na to. Je to na facebooku našeho města.
Je tam i přístup k prezentaci, která včera v kině proběhla. Dokonce i videozáznam z celé akce. Za to je třeba město pochválit.


stažení prezentace: https://1url.cz/@Mesto_pro_obcany.Příjemný Advent přeje všem Novoměstský kurýr.


Jindřich Buchal.