NÁVRAT NA VSTUP DO NOVOMĚSTSKÉHO KURÝRA.
SLIBY VEDENÍ NAŠEHO MĚSTA PO VOLBÁCH V ROCE 2018 A TAKÉ PO ZMĚNĚ V ROCE 2020


Vloženo 19.11.2021.
Prohlášení pana starosty po volbách.

Citace:
"Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, vážení občané,
dovolte mi úvodem mého vystoupení ještě jednou poděkovat Vám zastupitelům i všem voličům Nového Města nad Metují za projevenou důvěru, kterou jste ve mne vložili. Nesmírně si ji vážím a je pro mne zavazující. Velký dík patří kolegyním a kolegům z Volby pro Nové Město za podporu, která měla podstatný vliv na náš volební výsledek.
Musím bohužel konstatovat, že situace před volbami se pro Nové Město nad Metují nezvykle vyhrotila. Pomluvy a nesmyslná obvinění ze strany přípravného výboru vedená snahou ovlivnit výsledek referenda a voleb překročila všechny únosné hranice a nemůže zůstat bez odezvy.

Na základě volebních výsledků následovalo bezprostředně po volbách vyjednávání o vytvoření koalice. Volba pro Nové Město nabídla spolupráci ODS, Východočechům a KDU-ČSL. Čtrnáct dní probíhala jednání mezi zastupiteli zvolenými za VPNM, Východočechy a KDU-ČSL a po dvou týdnech váhání se k nám připojila ODS.
Na většině z nás zanechalo dlouhé vyjednávání o utvoření koalice šrámy na duši. Jsem ale přesvědčen, že společnou prací pro naše krásné město budou velmi brzy zahojeny.

V rozhodování o personálním obsazení vedení města, převládla vůle respektovat výsledek voleb nad osobními zájmy některých jedinců z pozadí. Toho si velmi vážím.
Jako koaliční partneři jsme se dohodli na programovém prohlášení, ze kterého mi dovolte podstatnou část odcitovat:

S vědomím vysoké zodpovědnosti za dlouhodobý a trvale udržitelný rozvoj Nového Města nad Metují uzavírají koaliční partneři toto programové koaliční prohlášení.
Prohlášením vyjadřují koaliční partneři v rámci své činnosti podporu a vzájemnou vůli ke spolupráci zejména v těchto oblastech a případných projektech ve prospěch Nového Města nad Metují:

- Pečovat o historické a kulturní dědictví a rozvíjet turistickou atraktivitu města.
- Zahájit diskuzi, zda je možné a vhodné vyjednání změny oficiálního vedení trasy silnice I/14 s podmínkou opravy komunikace přes náměstí.
- Iniciovat využití budovy kláštera Milosrdných bratří v souladu se zájmy a potřebami města.
- Opravit každý rok funkčního období minimálně jednu městskou komunikaci, výběr bude proveden dle stavu projektové dokumentace a aktuálních možností rozpočtu
- Prosazovat realizaci cyklostezek, AMMANN - Vrchoviny, Vrchoviny - Letiště - Krčín, Budín - K Sirkárně, Krčín - Spy - Chlístov.
- Prosazovat přeměnu oblasti "Zlatého trojúhelníku" v moderní centrum s dostatečnou parkovací kapacitou.
- V postupných etapách realizovat přeměnu areálu "kasáren" s ohledem na potřeby občanů, rozvinout podporu bydlení pro mladé rodiny.
- Důsledně prosazovat proaktivní podporu rozvoje středního školství ve městě.
- Prosazovat aktivní a přímou komunikace vedení města s občany, širší využití moderních komunikačních technologií.
- Prosazovat rozšíření služeb a kapacit terénní pečovatelské služby a prověřit možnost zavedení městské sociální dopravy.
- Prosazovat systémové řešení ekologie, městské zeleně, rekreace a odpadového hospodářství.
- Podporovat spolkovou činnost v oblasti kultury, sportu a zájmových aktivit. Podporovat dobrovolnickou činnost.
- Rozšířit počet parkovacích míst ve městě.
- Podporovat místní podnikatele a živnostníky.

Prohlášení koaličních partnerů obsahuje i vyjádření shody o obsazení funkce starosty, místostarosty a Rady města.

Vážení spoluobčané,
chci Vás všechny ujistit, že učiním maximum pro to, aby zásadní rozhodnutí orgánů města, obzvlášť Rady města, byly přijímány po všeobecné vzájemné diskusi se snahou dospět k dohodě a že se budu snažit být vstřícným starostou všem obyvatelům našeho města bez ohledu na to, komu dali ve volbách svůj hlas.
Mohu Vám všem slíbit i to, že se nenechám ovlivnit tlakem jakýchkoliv zájmových skupin, i když mne budou nesmyslně pomlouvat, případně používat jiné neférové postupy.

Pevně věřím, že nově zvolené Zastupitelstvo města je předpokladem stability a naplnění představ o dalším rozvoji našeho města a života jeho občanů.

Vážení zastupitelky a zastupitelé,
jsem přesvědčen, že společně vynaložíme všechny síly k tomu, aby Nové Město nad Metují bylo město krásné, rozvíjející se, ale hlavně, aby bylo přívětivé ke všem svým občanům, kterým se v něm bude dobře žít.
Děkuji za pozornost."
Konec citace.

Zdroj: zápis z 1. Zastupitelstva města.

Poznámka Novoměstského kurýra:
Zvýraznění částí textu provedl Novoměstský kurýr. Připomínám, že při posledních volbách proběhlo platné a závazně referendum k obchvatu a proto mě ve vystoupení pana starosty už tehdy překvapila formulace, kterou jsem výše zvýraznil červeně. Referendum jasně řeklo skončit s přeložkou a realizovat jihozápadní obchvat. Formulace použitá panem starostou však tak jednoznačně nezní. A také posunutí obchvatu k realizaci za uplynulé tři roky od posledních voleb i toho referenda tomu odpovídají. Řešení se neposunolo vůbec.

A také se nabízí možnost posoudit, jak se sliby pana starosty projevily ve výsledcích v našem městě za uplynulé tři roky.

Ale pozor - to není všechno, co si zaslouží připomenout.
V roce 2020 došlo k vystoupení ODS z koalice. Přešli do opozice. Došlo k částečné rekonstrukci Rady města a byl vydán následující upravený program:Zdroj zápis ze Zastupitelstva č. 14.
To ponechávám bez komentáře. Posuďte sami. Jen snad dodám, že ten tlak na změnu trasy vedení silnice I/14 se neprojevil směrem k obchvatu ale k převedení na trasu Vrchoviny - podél železnice - most u Ammannu - Náchodská ulice - Krčín - Spy. Pro mě nepochopitelné. No to snad už zvadlo. Nebo snad ne? Podrobnosti v Novoměstském kurýru část Obchvat.


Ale ještě jedna úvaha:
Výše vidíte dvě sady slibů vlády našeho města. Ale zároveň vidíme, jak jsou tyto sliby silně formální, protože neexistují pravidelné zprávy vedení našeho města o jejich plnění. A kupodivu, ani opoziční Zastupitelé se na to neptají. A mohli by to dělat na každém Zastupitelstvu.

My si sice můžeme ledacos domýšlet podle toho, co vidíme kolem sebe, ale to samozřejmě nestačí. Pokud ti, co slibují, sami pravidelně a zcela otevřeně neinformují veřejnost jak plnění jejich slibů postupuje, tak si myslím, že se nechovají vůči svým občanům poctivě a otevřeně.

A to by asi mělo být základním poučením pro ty, co budou chtít převzít vedení našeho města po příštích volbách. Jako základní podkald pro náhradu těch často planých slibů může posloužit nový "Strategický plán rozvoje NMNM 2021" a jeho "Projektové listy". K tomu přidat průběžné informace o plnění jednotlivých "Projektových listů" na stránkách města. A jednou za půl roku předstoupit před občany s vysvětlením všeho na co se zeptají, případně vysvětlit proč to či ono z toho "Strategického plánu rozvoje" nejde na svět tak jak jsme si to původně představovali.
Tak uvidíme jak se to v tom našem městě vyvine. Najde se v našem městě některý z těch budoucích kandidujících subjektů, který bude uvažovat nějak podobně?
Přiznám se, můj hlas by dostal.


Jindřich Buchal.

Úvahy o požadavcích na novou vládu v našem městě od října v roce 2022
Vloženo 10.11.2021
Za základní nedostatek považuji nedostatečné výsledky v realizaci rozvoje města ve srovnání s blízkým i vzdálenějším okolím.

A jako další základní nedostatek považuji neschopnost vedení našeho města pravidelně, otevřeně a zcela neformálně komunikovat s občany.


V současné době je velikou výhodou, že je vydán nový "Strategický plán rozvoje Nového Města nad Metují 2021" spolu s tzv. "Projektovými listy", kde jsou obsaženy konkrétní rozvojové cíle (opatření) i cesta k nim.

Nový Strategický plán 2021 vznikl z obsáhlých diskuzí a průzkumů, proto není důvod pochybovat o správnosti této cesty k rozvoji města. Určitě není dokonalý, ale vše je možné vylepšit. Ale jako základ pro řízení rozvoje našeho města jistě může dobře posloužit. Není třeba jít nějakou jinou cestou. To už předvedla vedení našeho města se Strategickým plánem 2014.
Takže stačí "jen" tato opatření realizovat. Co tam podle mě chybí, jsou cíle k zlepšení práce Městského úřadu. Možná tam chybí i další náměty. Ovšem je velmi jednoduché příslušné "Projektové listy" doplnit a tím udržovat nový Strategický plán 2021 živý a aktuální..


Je docela zajímavé, že do dneška ty "Projektové listy", které Zastupitelé vzali na vědomí, vedení našeho města pro občany nezveřejnilo. Slovo "transparentnost" jim asi opravdu nic neříká.
Najdete je v "Novoměstském kurýru" v části "Strategický plán - teorie a praxe". Jsou důležité proto, že jsou podrobnější, než opatření uvedená přímo ve "Strategickém plánu".


Je třeba připomenout, že nový "Strategický plán rozvoje Nového Města nad Metují 2021" je zpracován na časový úsek cca 10 let a tak je třeba jeho realizaci také časově rozložit. Samozřejmě, některé cíle již jsou rozpracované a na to je třeba navázat a případně upravit záměry současného vedení, které nemusí souhlasit s představami nového vedení města, které vznikne po volbách. A já opravdu věřím, že nové vedení vznikne.
Určitě bude nutné přehodnotit složení "Komise pro řízení realizace Strategického plánu rozvoje 2021" a pravidla pro její funkci.


Podívejme se, jaké to jsou cíle v tom novém Strategickém plánu:
SEZNAM ROZVOJOVÝCH CÍLŮ ZE STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NAD METUJÍ 2021

Číslo opatř. Znění opatření v Projektovém listu Hlavní zodpovědnost

 

A.1.1. Aktivní koordinační a motivační role města při zprostředkování ploch
pro výstavbu rodinných domů a bytových domů
Místostarosta
A.1.2. Startovací byty pro mladé, sociální byty MěÚ Odbor majetku města
A.1.3. Prověření možnosti bydlení v areálu bývalých kasáren Místostarosta
A.1.4. Kanalizace Spy Město vybuduje novou kanalizaci v místní části Spy.
Kanalizace bude budována jako oddílná
MěÚ Odbor majetku města
A.2.1. Rozvoj aktivit Městského klubu pro mladé lidi (12-24 let) Městský klub
A.2.2. Podpora sportování mladých a neorganizovaných skupin MěÚ Oddělení školství, kultury a sportu
A.2.3. Modernizace stávajících a výstavba nových venkovních zařízení pro sportování
především dětí a mladých lidí
MěÚ Oddělení rozvoje města
A.2.4. Revitalizace území bývalých kasáren MěÚ Odbor majetku města
A.3.1. Přitažlivost a dobudování drobné infrastruktury v přírodním zázemí města MěÚ Úsek cestovního ruchu
A.3.2. Letní koupaliště MěÚ Odbor majetku města
A.4.1. Trasování a řešení problémů na silnici I/14 na území města Starosta
A.4.2. Parkování v centru města MěÚ Oddělení rozvoje města
A.4.3. Oživení centra města Místostarosta
A.5.1 Architektonické a urbanistické soutěže MěÚ Oddělení rozvoje města
A.5.2 Modernizace zimního stadionu TJ Spartak
A.5.3. Modernizace sokolovny TJ Sokol Nové Město nad Metují
A.5.4. Modernizace a nové využití budovy bývalého hotelu Metuj MěÚ Odbor majetku města
A.5.5. Kino 70 MěÚ Oddělení rozvoje města
A.5.6. Oživení objektu kláštera a návaznost na oživení Komenského ulice Správce Novoměstský klášter, s.r.o.
a majitel Řimsko-katolická farnost v NMnM
A.5.7. Autobusový terminál MěÚ Oddělení rozvoje města
A.5.8. Revitalizace veřejných prostranství MěÚ Odbor majetku města
B.1.1. Jednání s majiteli průmyslových ploch, podpora využití průmyslových ploch Starosta
B.1.2. Projektový přístup k rozvojovým požadavkům a potřebám podnikatelů MěÚ Odbor správy úřadu - sekretariát
B.2.1. Informace pro investory MěÚ Odbor správy úřadu - sekretariát
B.2.2. Propagace města ve spolupráci s firmami, lákání investic s vyšší přidanou hodnotou MěÚ Odbor správy úřadu - sekretariát
B.3.1. Systém informací pro podnikatele MěÚ Odbor správy úřadu - sekretariát
B.3.2. Komunikace s podniky a podnikateli Starosta; starosta může některými aktivitami pověřit místostarostu
B.4.1. Obnova technického vybavení místní střední školy Střední průmyslová škola, odborná škola
a základní škola Nové Město nad Metují
B.4.2. Program spolupráce střední školy a firem a základních škol Střední průmyslová škola, odborná škola
a základní škola Nové Město nad Metují
B.5.1. Prostory pro začínající podnikatele MěÚ Odbor správy úřadu - sekretariát
B.5.2. Spolupráce místní SŠ a firem při ověřování (technických) nápadů mladých Střední průmyslová škola, odborná škola
a základní škola Nové Město nad Metují
C.1.1. Průzkum potřeb a očekávání cílových skupin Infocentrum
C.1.2. Nové příležitosti pro aktivní rekreaci v přírodě MěÚ Úsek cestovního ruchu
C.2.1. Příležitosti pro ubytování v přírodě MěÚ Úsek cestovního ruchu
C.2.2. Cyklostezka kolem Rozkoše MěÚ Úsek cestovního ruchu
C.3.1. Společná propagace MěÚ Úsek cestovního ruchu
C.3.2. Informace pro turisty MěÚ Úsek cestovního ruchu
C.3.3. Digitální informace MěÚ Úsek cestovního ruchu
D.1.1.  ?  
D.1.2.  ?  
D.1.3  ?  
D.1.4  ?  
D.1.5.  ?  
     
     
     
Poznámka:
Je třeba se podívat do projektových listů výše uvedených čísel, kde je rozvedena podrobněji představa o realizaci každého cíle a v tomto smyslu konkretizovat výše uvedené formulace v jejich dalším rozpracování.
A doplnit projektové listy ke zlepšení práce Městského úřadu (racionalizace, digitalizace, komunikace uvnitř i vně,...), případně doplnit další, nic není definitivní.Podle mého názoru je důležité jako základ pro realizaci rozvoje města používat jako základní realizační podklad "Projektové listy". Ke každému veřejně přístupnému "Projektovému listu" průběžně doplňovat "Hlavním řešitelem" informace o aktuálním stavu plnění. Samozřejmě je třeba rozprostřít cíle do delšího časového období, nelze dělat vše najednou.
Pokud plnění ještě nezačalo, uvést předpokládaný termín začátku.
Pokud řešení vázne, zajišťovat prostřednictvím "Komise pro řízení realizace Strategického plánu" nápravu (viz " Novoměstský kurýr" v části "Strategický plán - teorie a praxe").

Vidím to jako velmi jednoduché a poctivé vůči novoměstským občanům. A jednou za půl roku se s občany sejít, udělat rekapitulaci rozvojovývh kroků a vysvětlit případné jejich dotazy právě k tomu plnění Strategického plánu, případně k čemukoliv jinému.

Nemyslím si, že to současné vedení města bude chtít takto nebo nějak podobně dělat. Také na nějakou podstatnou změnu způsobu své práce už nemá dost času. Když to nedokázalo dosud, na poslední chvíli to nedohoní.

Proto subjekty, které budou usilovat o vládu ve městě v příštím volebním období, mají volné pole působnosti dostatečně dlouho před volbami přesvědčit novoměstskou veřejnost, že to s tím zlepšením v našem městě myslí vážně, že to chtějí dělat lépe a hlavně, že to opravdu dokážou. Doufejme, že těm, co to dělají nyní, nikdo už nebude věřit.

Tentokrát by němělo stačit měsíc před volbami zveřejnit své fotografie a řadu slibů, k jejichž splnění nakonec ve značné míře vůbec nedojde.

Ti, co budou umět komunikovat s občany podstatně dříve, například pomocí svých internetových stránek s podporou facebooku, by mohli navázat komunikaci s občany a postupně získat jejich důvěru. Dokonce by se jich dlouho před volbami mohli zeptat, jak oni by si představovali jejich budoucí práci ve vedení města, pokud by tuto možnost dostali a co se jim na tom minulém vedení nelíbilo a chtěli by zlepšit v budoucnosti.

Příště si připomeneme prohlášení pana starosty po posledních volbách, a také prohlášení vedení města po rekonstrukci po odchodu ODS z koalice. A dále se podrobněji podíváme na stávající subjekty, u kterých se dá předpokládat, že půjdou znovu do voleb. Ale možná, že nás překvapí některý nový, v našem městě dosud neznámý subjekt, který bude mít ambice úspěšněji řídit rozvoj našeho města, než tomu je dosud. A který bude hledat lepší předvolební komunikaci s veřejností, než jsme to viděli v minulosti.
Jindřich Buchal.