NÁVRAT NA VSTUP DO NOVOMĚSTSKÉHO KURÝRA.

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA 2021 A KOMISE PRO STRATEGICKÝ ROZVOJ.

Vloženo 14.06.2021, 16.06.2021Proběhlo poslední jednání "Komise pro strategický rozvoj", která se zabývala tvorbou nového
Strategického plánu rozvoje našeho města na cca až deset let dopředu.

Před jednáním jsme obdrželi pracovní verzi "Strategického plánu 2021" a pracovní verzi "Projektových listů"

Pan Vozáb pronesl komentář k uvedeným podkladům.

Vyslovil jsem následující připomínky:
1. K popisu realizace "Strategického plánu" by se hodilo nějaké názorné "Postupové schéma", kterým by se doplnil poměrně složitý a členitý popis plnění Strategického plánu.

2. Na můj dotaz, kdo je tím hlavním odpovědným za plnění jednotlivých "Projektových listů" bylo panem Vozábem jednoznačně potvrzeno, že to je ten, kdo je uveden v kolonce "Hlavní zodpovědnost /koordinátor" na každém Projektovém listu. To je tedy jednoznačná odpovědnost, což je dobrá zpráva.

3. Vyslovil jsem názor, že by pro veřejnost bylo vhodné pravidelně zveřejňovat informace o postupu plnění jednotlivých projektových listů. Například na konci každého Projektového listu - předpokládám, že jednotlivé "Projektové listy" budou na www stránkách města volně přístupné - umístit tabulku, kde by ten "hlavní zodpovědný" sděloval provedení každého realizačního kroku (datum, stručný popis). Takže informace o realizaci by občané měli průběžně. Jeví se mi to docela jednoduché a dokonale transparentní vůči novoměstské veřejnosti.
Na to reagoval pan Hovorka obavou, že současné personální vybavení "Úřadu" by na takovou práci navíc asi kapacitně nestačilo. Popravdě, to si opravdu nemyslím.

Co tedy bude dál?
Firma BermanGroup, která je dodavatelem pro naše město "Strategického plánu" a "Projektových listů" dodá zřejmě finální provedení těchto podkladů, musí to schválit Rada města a Zastupitelstvo a potom to bude oficielně vydáno a zveřejněno. A bude se s tím moci seznámit veřejnost. No a potom, ten kdo bude mít zájem, bude moci sledovat informace o realizaci. Jak často a v jaké formě je naše město v praxi bude zveřejňovat jsem také docela zvědav.


Tato rubrika v mém "Novoměstském kurýru" tedy ještě zdaleka nekončí. "Strategický plán" a "Projektové listy" jsou jen cesta k výsledkům. A právě ty výsledky jsou tím, na co v našem městě jistě čekáme.

Dodatek (210615):

Ještě jsem si vzpomněl na jednu skutečnost. Ve Strategickém plánu 2014 byly skupiny čtyři:
1. Cestovní ruch
2. Prosperita města
3. Život ve městě
4. Řízení rozvoje města

Současný "Strategický plán 2021" obsahuje pouze tři skupiny:
A. Život ve městě
B. Prosperita města
C. Cestovní ruch

Podíváte-li se úplně dolů na tuto stránku, najdete tam obsah té čtvrté skupiny, která byla uvedena v roce 2014 v tehdejším Strategickém plánu. Je tam řada bodů týkajících se zlepšení práce Městského úřadu.
K tomu současnému Strategickému plánu 2021 přibyly nově ty "Projektové listy" (velký pokrok), ale není definován ani jeden Projektový list směrovaný na zlepšení práce vedení města a Městského úřadu.
A to je velká škoda. Určitě je co zlepšovat.

Napadají mě slova racionalizace, digitalizace, transparentnost, spolupráce s občany, vzdělávání atd. Podívejte se dolů na tuto stránku, co v té čtvrté skupině všechno v tom roce 2014 bylo.

Ale počkejme si na vydání těch Projektových listů. Bude to jistě "živý materiál", který bude možné kdykoliv doplnit a rozšířit. Nakonec - budou to mít možnost posoudit již brzy Zastupitelé, až budou ty materiály schvalovat před jejich vydáním.


Jindřich Buchal.

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA 2021 A KOMISE PRO STRATEGICKÝ ROZVOJ.

Vloženo 22.04.2021Proběhlo další jednání "Komise pro strategický rozvoj".
A musím říci, že mě velmi potěšila informace pana Vozába, že na Strategický plán budou navazovat tzv. "Projektové listy", ve kterých bude definován jednotlivě každý konkrétní cíl ze Strategického plánu, odpovědnost za jeho plnění a řada dalších náležitostí.

Takže sláva. Už delší dobu sleduji, jak některé věci dělají v sousední Dobrušce a mohu s plnou vážností prohlásit, že to dělají líp než u nás. Spolupracovali také s firmou ze které je pan Vozáb a tak tam už mají zavedené ty "Projektové listy". Jsou veřejně přístupné, každý občan se na ně může podívat. Nevím do jaké míry lze z těch listů vyčíst stav aktuální realizace, aby se na to občané nemuseli ptát přímo těch řešitelů. Uvidíme, jak budou vypadat ty "naše" Projektové listy.

Pan Vozáb vysvětlil, že oni jako řešitelé Strategických plánů v různých městech dospěli k názoru, že ty Projektové listy jsou nezbytné a oni na nich ve svých řešeních od jisté doby trvají.
A já dodávám, že pokud by něco podobného bylo už k tomu našemu Strategickému plánu z roku 2014, tak by řešení jeho cílů možná mohlo vypadat jinak.
Ovšem je třeba dodat, že vedení našeho města mohlo podobným způsobem samozřejmě postupovat a transparentně informovat o plnění těch cílů ze své vlastní iniciativy.
To se ovšem nestalo. Proč asi?


Jindřich Buchal.

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA 2021 A KOMISE PRO STRATEGICKÝ ROZVOJ.

Vloženo 19.04.2021Jednání o novém Strategickém plánu rozvoje Nového Města nad Metují se opět posunulo.
Uplatnil jsem následující připomínku k obchvatu ve skupině A - Život ve městě:Poznámka:
Nahoře vidíte, kdo všechno to obdržel.

Obdržel jsem stanovisko od pana Vozába a od pana Mgr. Balcara. Zde jsou:

Informace od pana Vozába (17.4.2021):
so 17. 4. 2021 v 20:46 odesílatel Jan Vozáb napsal:

Dobrý den pane Buchale,
děkuji za připomínku a vysvětlení. Máte pravdu, že formulace je komplikovaná. Ale je tomu tak proto, že komplikované je celé téma.
Opatření jsem nechal tak, jak je, ale Vaše připomínky a doporučení využijeme k plánování aktivit, jimiž se bude opatření realizovat.

Smysl opatření je dvojí:
- udělat vše proto, aby se obchvat dostal do ZÚR a následně do další územně plánovací dokumentace; aktivně vystupovat vůči kraji a lobovat;
- současně však dělat a prosazovat co nejvíce opatření k ochraně obyvatel v té trase, kudy dnes auta skutečně jezdí, protože lidé, kteří podél trasy žijí, a to nejen ti, kteří bydlí bezprostředně vedle komunikací, i lidé v sousedících ulicích, jsou dopravou velmi zatěžováni;

Tento dvojí směr opatření je podle nás důležitý, protože stavba obchvatu, se všemi procesy, které vyžaduje zanesení do ZÚR a ÚPD, naplánováním financí ŘSD a dalšími nezbytnými byrokratickými kroky, minimálními úředními lhůtami (bez odvolání) nemůže začít v příštích 5 letech. Před několika lety jsme s odborníky na územní plánování, plánovači z Ministerstva dopravy, ŘSD a lidmi z Ministerstva financí počítali, jak dlouho bude trvat, než se kopne do země od okamžiku, kdy trasa obchvatu města je v jeho územním plánu schválena. Počítali jsme ideální čas - žádná odvolání, všechny zúčastněné úřady vycházejí vstříc, zkracují zákonné lhůty na minimum (tj. nevyužívají jich naplno). Vyšlo nám 5 a čtvrt roku. Legislativa se od té doby poněkud změnila, ale pochybuji, že v dnešní době lze počítat s kratším časem.

S pozdravem
Jan Vozáb.


Informace od pana Balcara (17.4.2021):
Dobrý večer,

děkuji panu Vozábovi za vysvětlení k příspěvku pana Buchala.
Přes mé komentáře v průběhu jednání pracovní skupiny a přes poskytnuté odpovědi na otázky vnášíte pane Buchale do problematiky stále celkem zásadní nepřesnosti.

Pokud vezmu vaši větu

"Zintenzivnit realizaci výsledku platného a závazného referenda z října 2018 ukončením prací na tzv. "přeložce I/14" procházející městem a definovat trasu jihozápadního obchvatu Nového Města nad Metují ve spolupráci se všemi potřebnými externími organizacemi s následným plněním všech kroků k realizaci tohoto obchvatu.",

Musím upozornit na tyto skutečnosti:
a) město nemůže ukončit práce na přeložce I/14, neboť zde je proces v rukou státu (ŘSD)
b) není na městu definovat jihozápadní obchvat - to bude muset učinit opět stát, popř. kraj v rámci aktualizace ZÚR, včetně zmiňovaného plnění kroků. V procesu bude na městu úkol zanést a zpřesnit případný koridor obchvatu ze ZÚR do územního plánu.

Zintenzivnění realizace výsledku referenda si dovedu představit ve shodě se slovy pana Vozába v jednání a lobování za toto řešení u příslušných institucí (zejm. Min. dopravy a ŘSD, popř. hledat podporu i u Královéhradeckého kraje).

Jinak potvrzuji, že celý proces je na velice dlouhou dobu - nejprve je nutné obchvat projednat v rámci Zprávy o uplatňování ZÚR (tj. podaný podnět města), dále v samotné aktualizace ZÚR. Následně by se mohla začít projednávat změna územního plánu a paralelně zřejmě již přípravy a samotné zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí. Jen samotný proces územního řízení pak může trvat dlouhé měsíce a možná i roky (v případě podaných odvolání, která jistě padnou). Po získání územního rozhodnutí zahájení zpracovávání dokumentace pro stavební povolení a ?samotná příprava stavby, v souběhu proces výkupu pozemků pod stavbou.

Vzhledem k opakovaným nejasnostem a z nich plynoucím dezinformacím docházím k názoru, že by bylo vhodné uspořádat na dané téma čistě odborný seminář. Pokud by byl tedy zájem (ze stran členů pracovních skupin, komisí či zastupitelů), mohl bych připravit k tématu prezentaci uvádějící do problematiky a následně by byl prostor pro otázky. Dle možností by byl naživo či v online prostředí.

S pozdravem Adam Balcar.


Komentář Novoměstského kurýra:

Odpovědi nebudu komentovat, počkám si na finální podobu Strategického plánu.
Musím se s nimi spokojit, ale alespoň jsem se snažil formulovat věci dle mého přesvědčení. Důležité je, že ve Strategickém plánu bude obsažen cíl k realizaci obchvatu (doufám, že už se to nezmění) a návazně bude možné sledovat jeho plnění.

Připomenu zde ale některé skutečnosti:
Nedávno jsem si vyměnil otázky a odpovědi na téma obchvat s panem Mgr. Balcarem a panem starostou Petrem Hablem (viz Aktuality v tomto Novoměstským kurýru). Oba mi poslali odpovědi, ovšem ne na všechny položené otázky.
Byly to otázky na to, jaká jednání proběhla a s jakým výsledkem od referenda v říjnu 2018 na Kraji v návaznosti na promítnutí do Zásad územního rozvoje novoměstského obchvatu a také otázka jaká jednání a s jakým výsledkem proběhla na ŘSD ve prospěch novoměstského obchvatu.

A tak se nelze divit, že mě překvapilo, když dne 1.4.2021 vydal Kraj aktualizaci ZÚR, kde není žádná stopa po novoměstském obchvatu. A když jsem v tom ZÚR našel zmínky doporučující vytěsnění tranzitní dopravy procházející městy a obcemi do obchvatů mimo zastavěná území a dokonce je tam jmenováno i město Nové Město nad Metují (ZÚR 2021, strana 19), tak si myslím, že byla možnost, kdyby se intenzivně jednalo, posunout ten výsledek referenda dopředu. Omlouvám se panu Balcarovi, pokud jsem se zde dopustil opět nějaké nepřesnosti, ale já to tak jako obyčejný občan Nového Města nad Metují vidím. Zvlaště, když nemám o "síle nasazení" vedení našeho města ve prospěch obchvatu od referenda do dneška žádné informace. Vím, že odešel po referendu dopis na Kraj a to je vše. Ještě doplním, že podobné odstavce ve prospěch obchvatů jsem našel i ve starším vydání ZÚR z roku 2018. Takže Kraj přímo doporučuje výstavbu obchvatů.

Protože jak je obecně známo, provozuji soukromé internetové stránky s názvem "Novoměstský kurýr", kde od roku 2006 vyjadřuji názor, že obchvat je lepší než průtah městem, považuji za vhodné zde zveřejňovat průběžně informace o stavu postupu k obchvatu. Zvláště, když to vedení našeho města nedělá. A každý, kdo Kurýra navštíví a čte moje názory a informace, si může vybrat, zda s nimi souhlasí nebo ne. Věřím, že minimálně těch 2116 občanů, kteří v referendu řekli ANO, patří k těm, co si o obchvatu myslí to co já. Pokud někdo tvrdí, že byli "zmanipulováni", tak je přímo uráží a zpochybňuje jejich zdravý rozum. A to se mezi slušnými lidmi nedělá.

Jindřich Buchal.

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA 2021 A KOMISE PRO STRATEGICKÝ ROZVOJ.

Vloženo 08.04.2021Proběhlo jednání třech skupin definovaných pro sestavení Strategického plánu NMNM:
Úvodem je třeba připomenout, že praktický počet účastníků v těch skupinách asi zcela nesplňuje očekávání. Zdá se, že není zájem z řad podnikatelů, možná i jiných delegovaných, ovšem není známo, kdo vlastně byl osloven, kdo odmítl a kdo přijal a nezúčastňuje se. Že často v podstatě převažuje počet lidí z Městského úřadu nebo jemu blízkých, je skutečností.
A tady bych se přece jenom trochu obával určitého "střetu zájmů" při posuzování co městu chybí a mělo by se v příštím období realizovat. Ono kritizovat vlastní práci je jaksi proti přírodě. Nebo si nějak hodně "zvyšovat laťku". Stačí se podívat na cíle ze "Strategického plánu 2014", viz níže, bylo jich cca 200, a pokusit se zjistit, co z toho se splnilo. Zkuste si někdo zapátrat na městských stránkách. Nebo porovnejte skutečnost s tím SP 2014. Najdete ho na stránkách města.
Je docela pravděpodobné, že co si představitelé města nepřejí, tak se do Strategického plánu (možná) nedostane. Kromě tak "silných" požadavků z řad veřejnosti, jako je např. koupaliště. Ale i tam se objevila snaha odsunout to do pozadí. Naštěstí to neprošlo (zatím). Ale uvidíme co nakonec bude v té finální podobě Strategického plánu. A pokud jde o obchvat, na tu finální podobu formulace v novém Strategickém plánu jsem opravdu zvědav.

Pan Vozáb (lektor z dodavatelské firmy pro zpracování toho minulého i toho nového Strategického plánu) doufá, že tentokrát to praktické plnění nového Strategického plánu bude lepší než u toho minulého.


Podívejme se tedy stručně na ty tři poslední tři skupiny z mého stručného pohledu:

30.3.2021 - Skupina B - Prosperita města.

Uplatnil jsem následující připomínky:

1. Zavést systém zkoumání poptávky v ČR i zahraničí po umístění podnikání. Jednat s potencionálními subjekty.
2. Získat informace ve městech, kde dosáhli dobré výsledky v obsazení podnikatelských i obchodních zón, o postupech získání podnikatelských subjektů pro podnikání v jejich městě a aplikovat tyto zkušenosti u nás.
3. Aktualizovat podnikatelské i obchodní zóny na katastru našeho města.
4. Připravit podnikatelské i obchodní zóny k okamžitému použití v případě externího zájemce o podnikání v našem městě.
5. Zjistit zda subdodavatelé Kvasin nemají zájem v blízkosti Kvasin založit podnik.

Poznámka: To co jsem řekl (viz výše) ovšem zdaleka neznamená, že to bude do SPNM zahrnuto.31.3.2021 - Skupina A - Život ve městě.

Uplatnil jsem následující připomínky:


1. v bodu "Řešit tranzitní dopravu - "přeložka/obchvat" jsem navrhl upravit znění:
"Řešit tranzitní dopravu nahrazením přeložky procházející městem obchvatem vedoucím mimo město".


Pan Hovorka to docela příkře odmítl. Nevím, co se panu Hovorkovi na té formulaci nelíbilo, je to přece pravda. Asi to chápal jako mou provokaci. Možná to malá provokace byla. Ale není se čemu divit. To "nasazení", s jakým naše město řeší ten výsledek referenda ("končíme s přeložkou, začínáme s obchvatem") nevzbuzuje nic jiného, než hodně trpký úsměv.

Také na mé sdělení, že obchvat je také přeložkou, vysvětlil pan Balcar, že to není pravda, že obchvat není přeložkou I/14.
Je docela zajímavé, že v podkladu "Brána k sousedům" z roku 2012 na straně 107 je list (viz níže), týkající se "Obchvatu Nového Města nad Metují", kde je "Obchvat" nazýván "Přeložkou", tak tam jsem to já asi pochytil.


Také zde zveřejňuji hlavičku toho podkladu "Brána k sousedům", kde je definováno užití "Královéhradeckým krajem", tehdy to bylo rezesláno k připomínkám všem obcím, naše město ten "obchvat" odmítlo s tím že:
"My máme přeložku I/14".
Bylo to v roce 2012, podrobnosti najdete v "Novoměstském kurýru" v tom roce v části "obchvat". Tam je vše pěkně "zakonzerváno" už od roku 2006!!!

A tak mě trochu z logiky věcí vyplývá, že když je konečným uživatelem podkladu "Brána k sousedům" Královéhradecký kraj (viz ta hlavička té "Brány k sousedům"), tak by ten Krajský úřad mohl být vstřícný k požadavku nějaké obce (například NMNM) na zařazení obchvatu do ZÚR. A poslední aktualizace ZÚR vydaná dne 1.4.2021 žádný údaj o novoměstském obchvatu neobsahuje. Tak kde se stala chyba?
Poznámka: To co jsem řekl (viz výše) ovšem zdaleka neznamená, že to bude do SPNM zahrnuto.

Mimochodem, list ze strany 107 "Brány k sousedům" je docela zajímavé si přečist, např. zmínku o "Závadné trase silnice I/14" a jejím řešení obchvatem. To říkají odborníci, kteří tu studii zpracovali. Svá jména zveřejnili na začátku. To naše referendum dospělo v roce 2018 ke stejnému závěru. A co naši "odborníci"?

Další moje připomínka:

2. Podpora koupaliště v údolí řeky Metuje.
1.4.2021 - Skupina C - Cestovní ruch.

Uplatnil jsem následující připomínky:


1. Náměstí chátrá, je třeba řešit údržbu (opadávaní omítek, špinavé omítky, rezivějící okapy, žlaby i plechové lemy na domech.
2. Řešit koncepci parkování na náměstí - návaznost na vícepodlažní parkování za Městským úřadem.
3. Revitalizace údolí Metuje - koupaliště, cyklostezka Krčín - pekelská silnice, možná autokemping a další.
4. Opět podpora rekonstrukce hotelu Metuj na Hotel (v návaznosti na připomínku paní Prokýškové, že mají problém s ubytováním delegace z Hildenu) a zdůraznění návaznosti na přilehlý pozemek a údolí Metuje.


Poznámka: To co jsem řekl (viz výše) ovšem zdaleka neznamená, že to bude do SPNM zahrnuto.

JIndřich Buchal.


STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA 2021 A KOMISE PRO STRATEGICKÝ ROZVOJ.

Vloženo 25.03.2021Pan Vozáb poslal k připomínkám návrh znění textu do "Strategického plánu" k těm třem známým skupinám:
Skupina "A" - Život ve městě:
Znovu jsem poslal následující připomínky:Skupina "C" - Cestovní ruch:
Znovu jsem poslal následující připomínky:Tak uvidíme, zda padnou na "úrodnou" půdu. To koupaliště opakuji při každé příležitosti.

Jindřich Buchal.

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA 2021 A KOMISE PRO STRATEGICKÝ ROZVOJ.

Vloženo 12.03.2021Proběhly další tři dny jednání "Komise pro strategický rozvoj", tentokrát rozdělené do tří skupin,
které se zabývaly následujícími tématy:
Dne 11.03.2021:
skupina C: Cestovní ruch.
Tentokrát se mi připojení na konferenci podařilo bez problému. Tak se podívejte na moje poznámky k průběhu.

Podívejte se na to:

V té dnešní skupině bylo několik zástupců města, kteří mají nějaký vztah k cestovnímu ruchu..

Uplatnil jsem následující připomínky (některé opakovaně):

1. Údolí řeky Metuje obtékající město má vysoký potenciál pro podporu zvýšení turistického ruchu. Je třeba to využít. Na prvním místě vybudováním nového koupaliště, doporučil jsem i cyklostezku od Krčína na "pekelskou" silnici. (v diskuzi se objevil zajímavý návrh na vybudování autokempinku, doporučil jsem prostor více po proudu někde pod Rezeckým mostem nebo ještě níže).

Můj komentář k tomuto bodu:
Přesto, že si město uvědomuje ten "potenciál" toho údolí, došlo ke smutné věci - původní krásné a oblíbené koupaliště zcela zpustlo a zaniklo - viz obrázek níže, kde v prostoru bazénu rostou už možná třicetileté stromy. Jak je možné, že k tomu došlo? Není těžké vystopovat cestu ke konkrétním lidem z našeho "magistrátu", kteří nesou za tento stav odpovědnost. Kolik mezi tím bylo "Strategických plánů"? Pozor, to není kritika těch "Strategických plánů", to je kritika jejich následné realizace. A za tím jsou konkrétní lidé.

2. Náměstí si zaslouží pokračování v jeho "zušlechtění".
a. Především je třeba odstranit masivní parkování automobilů. To je možné jedině vybudováním vícepodlažního parkoviště ze Městským úřadem (Námět leží ladem už od roku 2013).
b. Je třeba zajistit průběžnou údržbu celé té "městské památkové rezervace", patří tam jednotlivě všechny domy co jsou na náměstí. Náměstí chátrá.
c. Je třeba hledat vhodné "doplňky" pro naše náměstí (např. doplnění ostrůvků zeleně, různých odpočinkových míst, místo pro drobná vystoupení atd.
Architekti by jistě věděli co všechno by se tam hodilo.)


Můj komentář k tomuto bodu:
K tomu "chátrání" jsem zaznamenal z pléna mírný nesouhlas. Podívejte se na fotografie z dneška:


Tak přece jenom, že bychom mohli být se stavem spokojeni, to asi opravdu ne.

Ve Wikipedii jsem našel tuto větu:
"V letech 1953-1954 byla severozápadní strana náměstí přestavěna do jednotné podoby z doby Vojtěcha z Pernštejna podle návrhu architekta M. Vincíka a hradební město bylo prohlášeno památkovou rezervací, pečlivě a citlivě udržovanou a obnovovanou".

A tak se ptám: Co s tím budeme dělat vážení?
Uvidíme, co se k tomu objeví v tom novém Strategickém plánu.

3. Zámek.

Dovolil jsem si připomenout, že zámek byl nedávno nabídnut k prodeji, dokonce naše město navštívil v roce 2020 předseda vlády s názorem, že by to měl koupit stát (to je snad jediná věc, ve které s ním mohu souhlasit).
A tak jsem vyslovil názor, že město by se mělo v této záležitosti angažovat, u státu se dá předpokládat udržení spolupráce "zámku" s městem, kdežto u nějakého případného soukromého vlastníka se může stát ledacos. A pokud by město nemohlo úzce spolupracovat se zámkem a zámek něměl snahu spolupracovat s městem, řada věcí by se zkomplikovala.


K tomu není co dodat.
4. Lokalita "Hotel Metuj".

Znovu jsem vyslovil názor, že lokalita hotelu Metuj se mi jeví z hlediska cestovního ruchu jako velice významnou, samozřejmě se zachováním v rekonstruované budově hotelového provozu. Zdůraznil jsem, že vůbec nepředpokládám, že by hotel provozovalo město. Ale město by mělo nasměrovat budoucí události směrem k hotelu a návazně na předpoklad na napojení této lokality na údolí Metuje s tam vybudovaným koupalištěm a dalšími "vymoženostmi". Pozemek mezi budovou hotelu a hranou údolí je třeba koupit a zatím tam udělat povrchové parkoviště.

Můj komentář k tomuto bodu:
Úvaha města udělat v objektu nízkonákladové byty, není dobrý nápad. A to uvažované parkoviště v přízemí, kde je nyní příjemná restaurace, to už opravdu volá do nebe. Byty určitě turisty nepřivábí. A žadnou jinou lokalitu s hotelem město nemá. A ještě tak výborně umístěnou v centru města.

Bavíme se o časovém horizontu 10 - 15 let. A tak se nebojme jít v úvahách trochu dál.
Z toho parkoviště vedle hotelu by se dalo udělat vícepodlažní, propojení na údolí (např výtah, v Jaroměři podobný mají).
A na horní straně toho parkoviště by mohl vzniknout moderní společenský sál s příslušenstvím, s napojením na hotel, výhledově by se mohl napojit i hotel Rambousek.

Tak, a nyní si asi někdo řekne: ten Buchal se asi zbláznil. No nikomu to neberu. Na "Rajské zahradě" nedaleko ale vidíme, že nic není nemožné.


A malé povzdechnutí nakonec této části:
Náchod v současné době kupuje "Lázně Běloves". Konečně. Nedávno pozvali ministryni financí s paní prezidentovou, ukázali jim ten kopec pod zámkem a začala akce za cca 100 milionů s cílem "revitalizovat" celý tento kopec (možná jsem to trochu zjednodušil, ale ty dvě dámy tam opravdu byly. A popravdě, návštěva špičkových osobností nikdy neuškodí). V současné době byla už asi vyhodnocena mezinárodní soutěž na řešení velkého prostoru po zbourané Tepně v centru města. A brzy se žačne stavět. A obchvat Náchoda je také na dobré cestě.

V Jaroměři loni otevřeli nový autobusový terminál u nádraží Jaroměř. Postavili novou hasičskou zbrojnici, revitalizovali celý prostor pod náměstím vedle silnice I/33. Na náměstí se jezdí výtahem do nově vybudované pasáže. Letos začnou stavět obchvat Jaroměře.

V Opočně loni otevřeli první polovinu obchvatu, brzy dokončí i druhou polovinu. A také tam loni otevřeli nový nerezový bazén u Broumaru.

A Dobruška? Podívejte se na jejich stránky.

Tak to by snad pro dnešek bylo všechno.


Jindřich Buchal.

Dne 10.03.2021:
skupina A: Život ve městě.
Bohužel, na toto počítačové setkání se mi nepodařilo připojit. Měl jsem nějakou nahodilou závadu na kabelu připojení monitoru (asi). A tak jsem ani neslyšel argumenty proti obchvatu, které, jak předpokládám zazněly. Ale v podstatě to nevadí. Své připomínky, které bych býval uplatnil, jsem panu Vozábovi poslal E-mailem.

Podívejte se na to:

Zítra budu pokračovat o jednání 11.3.2021. Snad se mi podaří připojit.

Jindřich Buchal.

Dne 09.03.2021:
skupina B: Prosperita města.

Na tomto setkání jsem uplatnil následující připomínky:

1. aktualizovat průmyslové a obchodní zóny v podkladech města
2. Zjistit u měst, kterým se v ČR podařilo úspěšně naplnit své průmyslové a obchodní zóny jejich postupy a nástroje, které vedly k tomuto úspěchu.

Z diskuse vyplynul názor města, že by bylo dobré použít prázdnou budovu v kasárnách na vytvoření prostoru pro drobné podnikání. Na dotaz, zda v tomto směru proběhlo zadání a je to obsaženo ve vítězné studii, která už je vybrána (dosud nebyla zveřejněna, má ji schvalovat příštím Zastupitelstvo) bylo odpovězeno, že tam se počítá s byty. Tak uvidíme, jak to dopadne v Zastupitelstvu, které se má konat 18.3.2021.


K tomu si dovoluji doplnit následující komentář:


Podívejte se na růst počtu obyvatel v Novém Městě nad Metují od roku 1950:
Z toho vyplývá, že bouřlivý rozvoj má Nové Město nad Metují za sebou. Odehrál se od roku 1950 do roku 1990. Připomeňme si, jaké okolnosti k tomu vedly:

Ve městě existovalo několik velkých podniků (Stavostroj na konci osmdesátých let 2300 zaměstnanců, Elton o něco méně, Detecha, Fruta, Textilky, Papírny, ...).
Podniky se výrazně podílely na rozvoji města (sídliště Malecí, sídliště rodinných domků, zimní stadion, letní stadion, koupaliště, nové kino, slavná průmyslovka atd.). Peníze se rozdělovaly z centra a kdo je uměl sehnat (a to předseda Červený a ředitel Daněk uměli), tak šlo vše rychle a hladce. Výrazná byla i pomoc občanů na různých svépomocných akcích.

To není pláč nad tím, že není co bylo, ale pouhé konstatování skutečností.

Nic takového dnes není možné. Věci se dnes musejí dělat jinak. A to opravdu není jednoduché. Nečekejme tedy, že do města vstoupí nějaká "zázračná" firma, které pomůže s rozvojem města. Není to pravděpodobné. Město si především musí pomoci samo plnit své "strategické cíle". Zatím se mu to nedaří. Kdy se to změní?


Na dnešní skupině se také rozvinula diskuse o průmyslovce.
Ta bezesporu sestoupila ze své slavné dřívejší pozice a nutno říci, že zatím hledá cestu k návratu. Ale tady bohužel platí, když se jednou ztrátí dobré veřejné mínění, velmi těžko se hledá návrat na výsluní.

Sloučení novoměstského školství nepřineslo zřejmě pro průmyslovku pozitiva. Jak se z toho vymanit?
Kraj vlastní v našem městě celkem šest "školních" objektů. Když jsem se zeptal jak je to "majetkově", zda existuje způsob jak bezplatně převést některé z těchto objektů do vlastnictví města, převládl názor, že to co vlastní Kraj je Kraje a když něco prodá, jsou to jeho peníze a komu to prodá je jeho věc.

Připomeňme si které objekty to v našem městě jsou:
1. objekt Hradčany s pozemky, v současné době nevyužívané
2. objekt Králíček s pozemky
3. objekt Merkur na náměstí, podívejte se na stav, který náměstí nezdobí
4. objekt Průmyslovka s pozemky, potřebuje údržbu, v porovnání s Dobruškou prohrává o několik "koňských délek".
5. Objekt Kasárna - škola v bývalé budově kasáren + objekt "Pyramida" + objekt bývalého "štábu" s pozemkem.
6. Objekt učiliště na Malecí, nedávno na rok přerušili výuku, jak si vede po "restartu" dnes, nevím

Bylo by zajímavé zjistit, kolik ten Kraj investoval v posledních deseti letech do té "naší" průmyslovky.

Podívejme se, jaká je dnes situace s průmyslovkou v Dobrušce:

Především - tam je škola soukromým subjektem. Jak se jim to podařilo, by se měli asi "našinci" jít zeptat. Ale možná, že už tam byli a pracují na změně?Nezbývá než dodat: "kdo umí, ten umí, kdo neumí, ten ....".

Tolik k jednání Komise pro strategický rozvoj dne 9.3.2021.
Zítra budu pokračovat o jednání dne 10.3.2021.

Jindřich Buchal.

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA 2021 A KOMISE PRO STRATEGICKÝ ROZVOJ.

Vloženo 01.03.2021Níže uveřejňuji informaci, kterou 22.2.2021 zveřejnilo naše město:Komentář Novoměstského kurýra:
Ano, jsem členem té "Komise pro strategický rozvoj". Přijal jsem tu nabídku města. To ovšem neznamená, že jsem vstoupil do klubu fandů vedení našeho města. To opravdu ne. Ale už dávno jsem v klubu fandů našeho města, to jednoznačně. A mohu slíbit, že se budu snažit být objektivní a pomáhat zrodu toho nového "Strategického plánu" v té nejlepší podobě, ale také se určitě ozvu, pokud se mi něco nebude líbit. Nakonec na tomto mém "Novoměstském kurýru" to dělám už od roko 2006.

Například na jednání té komise dne 23.2.2021 jsem uplatnil následující připomínky:

Ta diskuse v komisi probíhá zatím v důsledku Covidu jako konference přes počítač. Kdo chce mluvit, zapne si mikrofon a mluví. Pan Vozáb, který je lektorem firmy BermanGroup, která je pro naše město dodavatelem toho nového "Strategického plánu 2021" se snaží "za pochodu" připomínku zaznamenat, nebo sdělí důvod, proč to "zatím" nezaznamená, že to přijde na řadu později. Pokud jde o výše uvedené mé připomínky, byla takto přímo zaznamenána snad jen ta o parkování. Nevím, zda se provádí nějaký zvukový záznam, ale to asi ne. Takže lehce může připomínka zapadnout, pokud si to autor nepohlídá a později se znovu neozve. A ani tehdy nemusí uspět, protože zákazníkem firmy BermanGroup je město a určitě (a logicky, už Baťa to měl jako své hlavní heslo) platí "Náš zákazník, náš pán". A tak si vedení města docela lehce může některé věci "pohlídat". A mám dojem, že například v případé obchvatu to dělá.

A nyní se "Komise" rozdělí do třech skupin, tak nebudou všichni členové komise mít přehled o tom co se bude dít ve skupině, kde nejsou členy. Ale je možné se přihlásit do všech třech skupin. To jsem udělal.

Považuji proto za výhodné, že co chci sdělit - nebo jsem už sdělil - zde můžu "zakonzervovat". Tady to zůstane veřejně přístupné a uvidíme jak se to později ujme v tom novém Strategickém plánu.


A nyní k obrázku níže.
Jistě je všeobecně známé, že jsem "skalní" prosazovatel plnohodnotného obchvatu našeho města - viz Novoměstský kurýr, tam mám na toto téma už 173 vstupů. Zde je odkaz:
Vše o obchvatu NMNM na Novoměstském kurýru.

A tak je samozřejmé, že toto téma NEMOHU při tvorbě Strategického plánu vynechat.

Jihozápadní obchvat je vyznačen na obrázku červeně, ta tzv. přeložka I/14 - která je stále nakreslená v Územním plánu - je vyznačena černě.
Zeleně jsem také doplnil současnou trasu I/14, která "papírově" vede přes náměstí. Žlutou barvou jsem dokreslil novou "myšlenku" vedení našeho města, tj. vedení přeložky I/14 na trase Vrchoviny - most u Ammannu - Náchodská ulice - Krčín - Spy. Už o tom město začalo jednat. To je trasa, po které prakticky tranzitní doprava už dávno jezdí.
Proč z toho město chce udělat silnici první třídy I/14 a neřeší jihozápadní obchvat po katastru města, mě opravdu, ale opravdu, není jasné.

Trasu "Jihozápadního obchvatu" na katastru našeho města jsem kreslil já, v Kurýru ho zveřejňuji opakovaně - mimochodem, obchvat je také přeložka I/14 - jak vidíte, není to žádná věda. Poslal jsem to svého času i vedení města. A oni ne a ne do toho naskočit.
Z obrázku je zřejmé, jak technicky jednoduchá je ta trasa. Ta argumentace vedení našeho města o problému s překonáním "nivy řeky Metuje" je nesmysl. Ta první polovina na hranici katastru Nahořan je v podstatě trasa navržená Krajem v roce 2012 ve studii, která se jmenovala "Brána k sousedům" - tehdy to město odmítlo. Co by za to dal třeba Náchod, aby měli pro obchvat takový terén.

A upozorňuji na to napojení za Luštincem k mostu u Ammannu, to je vlastně plnohodnotný obchvat Krčína ale i Nového Města (zatím bez Vrchovin). Samozřejmě ty Vrchoviny by se musely "obchvátit" také v průběžném pokračování dokončení obchvatu nad Vrchoviny co nejdřív.

A ještě něco. Podívejte se na západní stranu Krčína, kde se mezi budoucím obchvatem a Krčínem nabízí docela veliky prostor. Co by tam asi mohlo být? Snad obchoďák, možná i ta myčka automobilů, benzinová pumpa, motorest a další objekty, vhodné u hlavní silnice, která jednou bude také výborným napojením naší oblasti na dálnici D11 v Jaroměři (ta tam bude přivedena letos), až stát udělá tu odbočku k přehradě a na obchvat České Skalice. To samozřejmě není věc Nového Města nad Metují a s místním referendem to nesouvisí.

Ale obchvat přináší příležitost, aby se také něco většího rozjelo v Krčíně. Myslím, že Krčín by obchvatem mohl hodně získat.
To se mi zdá jako docela dobrá myšlenka (nebo je to snad ta VIZE? Nebo snad "silná stránka" pro Krčín?), myšlenka, která podle mě patří do Strategického plánu, který se dělá minimálně na deset let dopředu, jak bylo řečeno panem Vozábem. Myslíte, že se to tam objeví?
To by v tom Strategickém plánu samozřejmě musel být i ten obchvat. A na to jsem opravdu zvědav, co tam o tom nakonec bude.Jindřich Buchal.

V NOVÉM MĚSTĚ NAD METUJÍ VZNIKÁ NOVÝ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA.

Vloženo 24.02.2021

Dne 22.2.2021 se na stránkách našeho města objevila informace o tvorbě nového "Strategického plánu rozvoje města" pro příští léta. Záměrně zde nepíšu na kolik let dopředu to bude, počkám si, až to bude "černé na bílém".

Byl jsem městem osloven, zda se nechci zapojit do tzv. "Koordinační skupiny", která bude spolupracovat s realizátorem toho plánu, firmou BermanGroup.
Přiznám se, že mě tato nabídka docela překvapila vzhledem ke skutečnosti, že ve svém "Novoměstském kurýru" vůči našemu městu často nešetřím kritikou.

Samozřejmě, nemohl jsem to odmítnout. A tak mám možnost vidět, jak vzniká plán rozvoje našeho města a mám možnost se k tomu vyjadřovat.

A na "Kurýru" zakládám rubriku


"Strategický plán - teorie a praxe".Tam budu průběžně sledovat (a komentovat) vývoj událostí v této oblasti. Je třeba zdůraznit, že "Strategický plán rozvoje Nového Města nad Metují" - dále jen SPNM - je podkladem inspiračním a ne realizačním. Realizační podklady na něj ale musí navázat. A tak jeho důležitost spočívá v tom, že musí dobře vystihnout a definovat to správné spektrum těch "inspiračních" zdrojů. Aby se ty zcela konkrétní realizační cíle na ně daly navázat.


Ne všichni mají na "Strategický plán" názor pozitivní. To dokumentuje příklad jednoho dotazu ze stránek našeho města:

Pan místostarosta to vysvětlil. Město "Strategický plán" potřebuje.Uvedl, že to je podmínka nutná při žádání o dotace. Není to nijak levné, ale nedá se asi nic dělat.
"Strategický plán" z roku 2014 obsahuje náměty (říká jim "specifické cíle") pro definování konkrétních "realizačních cílů" pro rozvoj města v delším časovém období. Podíváme-li se na ten minulý "Strategický plán" z roku 2014, tak vidíme, že doporučil se zabývat velkým množstvím těch "specifických cílů" (je jich zhruba 200).

Zkusil jsem najít nějaký ten "specifický cíl", ke kterému bych přiřadil nějaký současný aktuální "realizační cíl", například koupaliště. Při troše snahy se to dá najít. A tudy vede cesta od teoretického "Strategického plánu" ke skutečné praktické realizaci toho konkrétního, co už není obecným povídáním a je to přesně to, co město potřebuje, s dokumentovanou odpovědností, průběhem realizace, termíny, pravidelnou kontrolou realizace, veřejnou dostupností atd.

Níže uvádím, co všechno tehdy ten "Strategický plán" z roku 2014 doporučil. Je to jistě zajímavé a poučné:


Tak se na to podívejte. Vidíte tu obsáhlost, která se dotýká snad opravdu všeho? Chybí tam snad jen část o obchvatu, tehdy ještě neproběhlo referendum.
Myslíte, že dnes je možné vymyslet něco kompletnějšího? No asi moc ne. Ale na druhou stranu - vždy je co zlepšovat.
Ke konečnému výsledku se máme dostat letos někdy v červnu. Jsem docela zvědav, jak tentokrát bude ten "finál" vypadat.

Přiznám se, že si dost dobře nedovedu představit, že může vzniknout něco, co by významně vybočilo z toho výstupu v roce 2014.

Ovšem proč se v našem městě z toho, co je výše uvedeno (a nelze tomu v podstatě nic vytknout), nenajdou nějaké významné stopy po realizaci uvedených "ušlechtilých" specifických cílů? Jak se přistupovalo k realizaci? Jak se přistupovalo v jejich převedení do konkrétních realizačních podkladů (říkejme tomu např. "Realizační listy")? Je to někde dokumentováno? Hledal jsem to, ale nějaký standardní realizační systém s odpovědností a popisem postupu k výsledkům, jsem nenašel.
Nabízejí se otázky, na které by měli umět odpovědět představitelé našeho města.

Podíváme-li se zpět, tak zjistíme, že to byla právě realizace, která v našem městě silně pokulhávala.
Ten nový SPNM se asi nebude v podstatě moc lišit od toho z roku 2014. Ale jedna věc je teorie, druhá věc je praxe s výsledkem. Měl by se podstatně změnit přístup k realizaci.

Opakuji, měl by se výrazně změnit ten přístup k realizaci toho "nového" SPNM. A doufám, že to budeme mít možnost sledovat díky transparentnímu přístupu našeho města k této realizaci, k tomu, jak navážou na SPNM realizační podklady.Pro zajímavost se můžete zatím podívat, jak to dělají v Dobrušce.


A ještě jedna věc se mi zdá docela zajímavá:

Jak je vidět výše, "Strategický plán 2014" obsahoval následující čtyři částí (podívejte se znovu na jejich obsah):
1. Cestovní ruch
2. Prosperita města
3. Život ve městě
4. Řízení rozvoje města

Současná tvorba "Strategického plánu 2021" zatím obsahuje tři části:
A. Život ve městě
B. Prosperita města
C. Cestovní ruch

Ale jsme zatím ve stádiu zrodu toho "Strategického plánu 2021", tak to nyní nechci komentovat.

Jindřich Buchal.