NÁVRAT NA VSTUP DO NOVOMĚSTSKÉHO KURÝRA.

V NOVOMĚSTSKÉ SOKOLOVNĚ PROBĚHLA DRUHÁ BESEDA VEDENÍ MĚSTA S OBČANY

29.01.2020, 31.01.2020

Probírala se dvě témata:
1. Lokalita "Zlatý trojúhelník".
2. Lokalita "Kasárna".Nejdříve se podívejte na fotografie:


Úvodem vystoupila zástupkyně "Petičního výboru" s informací o petici proti tomu, aby se v Běstvinách zřídila "zajímavá" komunita. Vše vyplývá z textu "Petice", kterou uveřejňuji níže:

Petiční výbor místní části Běstviny obce Dobruška
zastoupený Zdeňkem Baškem
Běstviny 1
518 01 DOBRUŠKA

Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje
Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové

Věc: Petice proti zřízení Resocializačního centra Comunita in Dialogo v Dobrušce - Běstviny
Petiční výbor:
- Zdeněk Bašek, Běstviny 1, 518 01 Dobruška - oprávněn petičním výborem ve věci jednat
- Mgr. Petra Novotná, Běstviny 19, 518 01 Dobruška,
- Lenka Kumprechtová, Běstviny 13, 518 01 Dobruška
- Michal Borůvka, Běstviny 26, 518 01 Dobruška
- Mgr. Klára Novotná - Mičíková, Běstviny 38, 518 01 Dobruška

Misijní společnost sv. Vincence de Paul, Region Česká republika, se sídlem Kostelní 259, 518 01 Dobruška, IČ 04547497 (dále jen Misijní společnost), zastoupená regionálním představeným ThLic. Augustínem Slaninkou, usiluje o zřízení Resocializačního centra Comunita in Dialogo Dobruška - Běstviny (označováno též jako "terapeutické centrum"). Na realizaci tohoto záměru žádá o dotace od orgánů veřejné správy České republiky, mimo jiné též od Královéhradeckého kraje.

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje schválilo Misijní společnosti dotaci ve výši 1 000 000,- Kč dne 26. 3. 2018 usnesením ZK/11/799/2018, čímž de facto schválilo záměr na zřízení výše uvedeného centra, a to bez jakéhokoliv posouzení názorů obyvatel Dobrušky - místní části Běstviny, kterých se záměr zásadně dotýká a zřejmě i bez odborného posouzení záměru Odborem sociálních věcí a Odborem zdravotnictví Královéhradeckého kraje.

Obyvatelé Běstvin se o záměru dozvěděli teprve dne 28. 11. 2019, a to na základě vlastní iniciativy, když si po zasedání zastupitelstva města Dobrušky, konaného dne 4. 11. 2019, vyžádali vysvětlení od ThLic. Augustína Slaninky. Z prezentace ThLic. Augustína Slaninky vyplývá, že zařízení má mít charakter "minifarmy" (budou se tam chovat různé druhy domácích zvířat). Objekt má být tvořen v I. etapě nově stavěnou malou ubytovnou pro 8 osob "léčených". Pan Slaninka pak předpokládá, že tito první "léčení" svépomoci opraví dům č.p. 39 v kat. území Běstviny obci Dobruška a zařízení se má dále rozšiřovat. Petiční výbor se v tomto okamžiku nezabývá kompatibilitou tohoto záměru výstavby s pracovně právními a sociálně právními předpisy České republiky.

Ambicí Misijní společnosti je poskytovat v objektu sociální a zdravotní služby. Klienty mají být osoby s různými typy závislostí (drogové, alkoholové i sexuální, atd.), u kterých selhaly veškeré možnosti léčby, a kteří budou léčeni na základě léčivého principu víry, přísných pravidel a principů komunity a společenství. Komunita má být svépomocná. Klienty mají být jen muži. V zařízení se nepředpokládá žádný trvalý odborný dohled (lékařská péče, sociální pracovník ani psycholog). V zařízení má být dozor zajišťovaný již vyléčenými osobami z Itálie. Zařízení má sloužit i pro klienty nepocházející z České republiky, nýbrž i mezinárodní, konkrétně ze Slovenska. Jedná se údajně o pilotní projekt. Vzorem jsou zařízení na Ukrajině a v Itálii.
Pan ThLic. Augustín Slaninka nebyl schopen na prezentaci v Běstvinách ani na zasedání zastupitelstva města Dobrušky uspokojivě odpovídat na dotazy zastupitelů a občanů, konkrétně: Jakým způsobem bude zajištěna bezpečnost obyvatel Běstvin, Spů a Chlístova? K tomu je nutné dodat, že zařízení má být umístěno cca 300 m od jiného rodinného domu v Březinách (Chlístov) a ve vzdálenosti cca 600 m od místní části Spy obce Nové Město nad Metují. Objekt je situován u komunikace, která spojuje Běstviny s Chlístovem a je užívána mimo jiné i malými dětmi k návštěvě rodin bydlících v Běstvinách a v Chlístově. Jakým způsobem bude zajištěna ochrana majetku obyvatel Běstvin, Spů a Chlístova? Jak budou řešeny abstinenční příznaky léčených? Jak budou řešeny konflikty mezi osobami závislými, když se předpokládá jejich dvou i víceleté léčení (výhradně mužů)? Na otázku, jak bude naloženo s nevyléčitelnými klienty, zda se nebudou kumulovat v Dobrušce, pan Slaninka v Běstvinách odpověděl, že takoví klienti budou odvezeni na nádraží do Hradce Králové. Pan Slaninka neznal ani odpověď na otázku, jak budou klienti testování na přenosné nakažlivé choroby, a neodpověděl řadu dalších otázek.
Vzhledem k vysokým rizikům budoucího ohrožování majetku i zdraví obyvatel Chlístova, Spů, Běstvin, respektive Dobrušky (zejména dětí) a i s ohledem na skutečnost, že i odborníci v oborech sociálních služeb a zdravotnictví vyjádřili projektu nedůvěru (doporučuje se vyžádat si zápis z workshopu "DROGOVÁ SCÉNA - TERÉNNÍ PROGRAM LAXUS V ORP DOBRUŠKA ze dne 28. 11. 2019), podávají níže podepsaní občané tuto petici a požadavek na Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje.
My občané měst Dobrušky a Nového Města nad Metují žádáme Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje, aby hájilo zájmy občanů Dobrušky a Nového Města nad Metují a využilo všech legitimních možností, jak zabránit zřízení Resocializačního centra Comunita in Dialogo v Královéhradeckém kraji. Žádáme, aby Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje zajistilo vrácení dotace ve výši 1 000 000,-Kč, kterou schválilo dne 26. 3. 2018 svým usnesením ZK/11/799/20184, když je k 31. 12. 2019 zjevné, že účelu stanoveného v čl. I. odst. 2) Smlouvy o poskytnutí dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje č. 18RGI02-0002 nebylo dosaženo (ve smyslu odst. 4) čl. III)).


- Mgr.Petra Novotná, Běstviny 19, 518 01 Dobruška,
- Lenka Kumprechtová, Běstviny 13, 518 01 Dobruška
- Michal Borůvka, Běstviny 26, 518 01 Dobruška
- Mgr. Klára Novotná - Mičíková, Běstviny 38, 518 01 DobruškaA nyní se podívejme, co jsme se dozvěděli o té připravované výstavbě:

Kasárna.
Prezentaci provedl místostarosta ing. Hovorka. Jasně a srozumitelně.
Vyplynulo z toho - stručně:

- má se jednat o bydlení a zeleň
- ozvali se cca tři zájemci se svými představami o využití prostoru.
- jsou i další
- s Krajem dosud není dořešen bezplatný převod pozemků (budovy se převádět nebudou), poslední příslib Kraje je, že pozemek mezi školou a objektem Pyramida by mohl být zdarma převeden.


K tomu jsem našel na internetu tuto informaci:

Citace:
Kasárna v Novém Městě nad Metují:
Město je vystavělo v letech 1937 a 1938 pro posádku 18. hraničářského praporu určené k ostraze pohraničí.
V novodobé historii město dostalo pozemky a budovy kasáren na Františku od kraje v roce 2002, ale nesmělo je po deset let komerčně využívat. Celkem jde o plochu 35 tisíc čtverečních metrů, o menší stavby v bývalém autoparku a budovu kasáren.
Asi třetinu dosud vlastní kraj, jemuž patří budovy a pozemky používané místní střední školou. Druhá kasárenská budova slouží jako školní internát. Areál leží na lukrativním místě při ulici TGM a podle nového územního plánu by se jednou měl využít pro bydlení, služby a zeleň.

Zdroj:https://www.idnes.cz/hradec-kralove/zpravy/demolice-bourani-kasarny-nove-mesto-nad-metuji.A190211_456790_hradec-zpravy_the
14.2.2019, iDnes

Konec citace.


- v lokalitě má být integrován parkovací dům, který je již delší dobu v Územním plánu
- vyhlášení soutěže o architektonickou studii se předpokládá velmi zhruba do konce letošního roku
- celkový náklad by mohl dosáhnout možná až stovek milionů, takže se nepředpokládá, že investorem by mohlo být město. Zřejmě se na tom bude podílet několik investorů. A investoři, když investují, tak očekávájí nějaký hospodářský výsledek po realizaci. Neinvestují do "krásy města".
- v rámci besedy vystoupil pan Hloška, který v podstatě doporučoval navázání na to, co v prázdné budově bylo provozováno, než to město na konci roku 2019 ukončilo. Toto vystoupení se tam nehodilo.

Takže můj závěr:
Bude to "běh na dlouhou trať", dnes zatím mnoho nejasností, nedá se odhadnout, kdy se tam začne něco budovat. Nedá se ani odhadnout, co tam vlastně nakonec bude.Zlatý trojúhelník:
Prezentaci provedl starosta Petr Hable. Bylo to poněkud stručné, byl jsem potěšen, že tam bylo použito několik fotografií z "Novoměstského kurýra". Bravo! Ani diskuse neproběhla úplně hladce.


- nepadla otázka, zda současná výstavba dodržuje "Regulační plán Rychta 2010"
- kdy začne výstavba autobusového terminálu zatím nelze dnes říci
- připravuje se "inovace" Regulačního plánu Rychta", ale co bude v té inovaci nového zatím nemá konečnou podobu, bude se řešit ve výborech města.
- z řad občanů se vyskytly negativní názory na výstavbu, co tam vzniká (že se to tam nehodí), bylo vysvětlováno ing. Tymlem, že celkové řešení nakonec přinese podobně vysoké domy v celé lokalitě. To bude ovšem v dlouhém časovém horizontu (jak dlouhém?). Zatím tam zůstavá docela vysoký podíl soukromých domů. Kdy budou vykupovány? A v jakém sledu?
- ing. Brož vystoupil se zásadním názorem, že byty do této lokality vůbec nepatří, ale že by tam mělo být příjemné oddechové místo pro občany a byty někde jinde (kasárna). Pan ing. Brož je členem výboru pro výstavbu, tak tam se asi odehraje zajímavá diskuze. Ale dnes už jsou kostky vrženy. "Zlatý trojúhelník" už nikdy nebude "zlatý" ve smyslu pěkného druhého "centra města".
- představa vzniku zadání pro inovaci "Regulačního plánu" je do konce letošního roku.

Takže můj závěr:
Není časový plán, do kdy by se měly realizovat "červené" objekty na dnes platném "Regulačním plánu". Není ani žádná "časová představa" kdy se to celé dokončí a není představa jak by ten "finál finálů" měl v konečné fázi vypadat - celý ten trojúhelník.
Jak bude vypadat konečné řešení toho "Zlatého trojúhelníku" se dnes vůbec nedá odhadnout. Ovšem to, co se tam už staví, tam zůstane.


Byla tam sdělena informace, že iniciativu ve svolávání "besed" s občany převezme město. Předpoklad 1x až 2x ročně. Byl zmíněn termín červenec a listopad.


Můj osobní dojem nakonec:
Ukazuje se, že beseda s občany je sice nezbytná, ale není "všeřešící". A tato zvolená forma, bohužel nevede k nějakým konečným řešením. Mnoho lidí se bojí veřejně vystoupit, neumí se před velkým davem vyjádřit. Jiní zase "zamořují" diskusi odbočujícími nebo dokonce ne zcela kvalifikovanými pocity a názory. Ani množina lidí, kteří se dostaví, není vzhledem k počtu obyvatel města reprezentativní - co do počtu, samozřejmě. Ovšem, to je citlivá záležitost.
Projednávat by se asi mělo jenom jedno téma.
Měli by být přítomni i odpovědní odborníci z úřadu, případně externisté, kteří by dokázali na technické věci ihned odpovědět.
Asi by bylo lepší sbírat připomínky písemné po sdělení městem základních informací ke konkrétní akci - třeba na www stránkách města. A to ne až to je hotovo, ale ve fázi "zrodu". Dnes, při existenci internetu, to není vůbec problém. Najít formu sdělení i pro ty, co nemají internet. (Je to dnes už asi málokdo). Z klidu domova by komunikace s občany mohla být produktivní. Posbírat, uspořádat a vyhodnotit a potom se sejít a komunikovat s občany k závěrům. Tehdy, když to je třeba. Ne zrovna v červenci. A ne, když už je v běhu zpracování např. studie městským architektem nebo je tato studie už hotová.

Pokud jde o účast za vedení města, nelze tomu nic vytknout.
Ovšem, přiznám se, nejsem optimisticky naladěn. Když vidím, jak se vyvíjí realizace výsledku platného a závazného referenda k obchvatu, tak jsem docela pesimista. Myslím "ten správný tah na branku" našeho současného vedení. Přitom jsem si vědom, že řídit město tak, aby všichni občané "freneticky" tleskali, není opravdu jednoduché.

Také je třeba umět získat peníze pro investiční akce města. To je dnes určitě velmi složitá záležitost, našemu městu, přiznejme si, se to moc nedaří. Chce to specialistu, který to bude OPRAVDU umět. Máme ho?


A úplně na závěr je třeba opravdu ocenit snahu "občanské iniciativy" vyvolat komunikaci občanů s vedením našeho města. Zatím naši představitelé nic takového už docela dlouho nedělali. Sdělení, že každý může přijít na zastupitelstvo opravdu nemůže nahradit přímou komunikaci s občany ke konkrétním akcím. Zastupitelstvo není beseda s občany - přece! A tak uvidíme, k jakým změnám v tomto směru v našem městě dojde.

A na opravdový závěr ještě výzva pořadatelů diskusního fóra:

VÝZVA.
Vyzýváme vedení města k zapojení veřejnosti do přípravy zadání aktualizace regulačního plánu a žádáme, aby byl zpracovatel regulačního plánu vybrán na základě jeho profesní kvality, nikoliv na základě nejnižší ceny. Současně považujeme za nezbytné, aby byl následný návrh odpovídajícím způsobem veřejně prezentován, včetně srozumitelného představení prostorového řešení pomocí počítačového 3D modelu a hmotných vizualizací.

ŽÁDOST.
Žádáme vedení města, aby příští diskusní fóra organizovalo město s tím, že občanské iniciativě bude ponechán vliv na témata a na řečníky k jednotlivým tématům.
Vloženo 31.01.2020:

POZOR doplňující informace:

Dne 31.1.2020 uveřejnil p. Falta na Facebooku následující informaci:

Na žádost p. starosty uveřejňuji jeho vzkaz.

(Nechávám sms v původním znění, aby nedošlo k dezinterpretaci.)

"Dobry den pane Falto, v sokolovne jsem zrejme uvedl mozny termin pro pristi setkani cervenec. Urcite jsem chtel rict cerven pred jednanim ZM. Aby se predeslo zbytecnym polemikam prosim o zverejneni na DF.
Diky .
Zdravi Petr Hable."Jindřich Buchal.