NÁVRAT NA VSTUP DO NOVOMĚSTSKÉHO KURÝRA.

NAŠE MĚSTO SE ZÍSKALO VÝZNAMNÉ OCENĚNÍ

Vloženo 20.05.2019

Samolepka s nápisem Přívětivý úřad vítá od 20. května návštěvníky Městského úřadu Nové Město nad Metují.

Ve středu 15. května 2019 proběhlo v Olomouci vyhodnocení celorepublikového průzkumu přívětivosti městských úřadů, který provedlo Ministerstvo vnitra. Ocenění v kategorii Královéhradeckého kraje převzal z rukou náměstka ministra vnitra pro řízení sekce legislativy, státní správy a územní samosprávy JUDr. PhDr. Petra Mlsny, Ph.D. starosta města Petr Hable a tajemník Městského úřadu Bc. Petr Tyč.

"Jednalo se o čtvrtý ročník soutěže pod názvem Přívětivý úřad 2019. V letošním roce bylo hodnoceno celkem 146 obcí s úřadem s rozšířenou působností (a městských částí hl. m. Prahy), tedy 64 % ze všech obcí tohoto typu. Celý projekt byl ze strany ministerstva doprovázen soutěží, ve které byly oceněny tři nejpřívětivější městské úřady z každého kraje a pak i tři celkoví vítězové," uvedl tajemník Městského úřadu Nové Město nad Metují Petr Tyč a dodává: "V rámci Královéhradeckého kraje jsme se umístili na třetím místě za druhým Trutnovem a prvním Jičínem. Jsem rád, že se nám v tak silné konkurenci podařilo docílit takového umístění."


Zdroj: Eva Kupková, referentka Odboru správy úřadu.


NAŠE MĚSTO SE VRÁTILO KE ZVEŘEJŇOVÁNÍ ZVUKOVÝCH ZÁZNAMŮ Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA

Vloženo 05.03.2019

Podívejte se na příslušný bod z jednání ze Zastupitelstva města č.3:

1/4 Upravený Jednací řád ZM na volební období 2018 - 2022

Identifikace:
Upravené znění Jednacího řádu ZM na volební období 2018 - 2022 viz příloha k tomuto bodu. RM č. 8 postoupila návrh JŘ k projednání v ZM bez doporučení.

Odůvodnění:
Do schváleného Jednacího řádu ZM je navrženo doplnit ustanovení, týkající se přístupu veřejnosti do materiálů projednávaných v ZM, úpravu veřejného hlasování ZM a pořizování a zveřejňování zvukových záznamů ze zasedání ZM. Jedná se o podněty předložené zastupiteli - Ing. J. Čopíkem, Ph.D., a Bc. J. Slámou. Podrobnosti viz příloha k tomuto bodu - změny a doplnění viz barevně odlišené části.

Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ

Z podrobnějšího projednání:
TAJ přednesl informace k navrženým úpravám JŘ ZM. V rámci diskuse proběhlo několik dílčích hlasování, které se týkaly některých konkrétních, nově navrhovaných ustanovení JŘ ZM. Po těchto dílčích hlasováních pak bylo hlasováno o JŘ ZM v upraveném znění podle výsledku dílčích hlasování. Podrobnosti viz zvukový záznam z jednání ZM, který dle Jednacího řádu ZM je nedílnou součástí zápisu ze ZM a je společně se zápisem dostupný i na webu města.

K čl. 1/4 USNESENÍ č. ZM 3-70/19
ZM schvaluje upravený Jednací řád ZM na volební období 2018 - 2022, kterým se s platností ode dne 21.02.2019 nahrazuje Jednací řád ZM schválený dne 13.12.2018, ve znění upravené přílohy k tomuto bodu.

HLASOVÁNÍ - Pro: 19, Proti: 1, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato


Tak to je tedy bod 1/4 ze zápisu.

K tomu je třeba doplnit:
S návrhem na změnu v prosinci změněného Jednacího řádu ze zastupitelstva přišli opoziční Zastupitelé ing. Čopík Ph.D a Bc Sláma. A našli určitou míru porozumění. Původně požadovali návrat ke zveřejňování zvukových záznamů ze Zastupitelstva a také zveřejňování materiálů pro zastupitele rovněž na webu města (Čopík). A také zveřejňování hlasovaní v Zastupitelstvu s uvedením jmen, jak kdo hlasoval (Sláma).
Nakonec prošlo zveřejňování zvukových záznamů (s anonymizací) a zveřejňování podkladů pro zastupitele (je to na webu města). Na Zastupitelstvu nebylo odsouhlaseno zveřejňování hlasování s uvedením jmen zastupitelů.
Hlasování zdaleka nebylo jednomyslné.


Protože už je k dispozici zvukový záznam, přidávám ho níže, je docela zajímavé si ho poslechnout. Bohužel míra transparentnosti, kterou jsou ochotni připustit Zastupitelé, má své meze. Netroufnou si zřejmě před svými občany prozradit, jak o tom či onom konkrétně hlasovali. Aby se to občané dozvěděli, musí se přijít podívat do Zastupitelstva. Tam to je veřejné. Argumenty, které tam zazněly proti zveřejňování si poslechněte v následujícím zvukovém záznamu. A posuďte sami, do jaké míry byly objektivní nebo do jaké míry byly poznamenány nechutí (nebo snad strachem?) některých Zastupitelů vystoupit z "hlasovací a názorové anonymity".

Poslechněte si to.Obsah této stránky vyžaduje novější verzi aplikace Adobe Flash Player.

Získat aplikaci Adobe Flash Player
A na závěr zveřejňuji tabulku, kterou zpracoval pan ing. Čopík, Ph.D.:

(A můžete se sami na internetu přesvědčit, že řada měst nad 10 tis. obyvatel zveřejňuje také a to klidně i videopřenosy,
kde žádná anonymizace není možná a není to v rozporu s GDPR).
Jindřich Buchal.