NÁVRAT NA VSTUP DO NOVOMĚSTSKÉHO KURÝRA.

NOVOMĚSTSKÝ KURÝR SI POVÍDAL S JIŘÍM MARBACHEM
Vloženo 13.02.2019

Jiří Marbach - ctihodný občan Nového Města nad Metují.
Jiřího Marbacha jsem blíže poznal při počítačové spolupráci na jeho knize "NADŠENCI", kterou nedávno vydal vlastním nákladem a která je v současné době už skoro rozebrána.

Ve své knize Jirka Marbach popisuje historii tzv. "Sdruženého klubu". Dozvídáme se z ní o bohaté činnosti tohoto klubu včetně podrobného popisu "Festivalů veselohry", které se konají dodnes. Bohužel se zdá, že jejich sláva pomalu pohasíná.Kdo se například ze špičkových umělců v novoměstském "Sdruženém klubu" objevil je vidět na zdi v budově, kde tehdy ten klub sídlil. Dodnes se tam zachovaly jejich podpisy. A to určitě nejsou všichni. Fotografie jsou z knihy Nadšenci.

Jiří Marbach vernisáž 2014.


Jiří Marbach nejen že řadu let dělal vedoucího onoho našeho "Sdruženého klubu", ale v regionální kultuře se pohyboval i potom.
Městu však zůstával stále věrný, pracoval jako předseda Komise pro životní prostředí i když je duší výtvarník.
A mimochodem - také maluje - a vystavuje - pěkné obrazy.

A tak jistě patří k těm zajímavým osobnostem z našeho města, která má ke kultuře a dění v Novém Městě nad Metují co říci. A to i proto, že události v našem městě stále pečlivě nejen sleduje, ale i se k nim vyjadřuje.


Takže nazdar Jirko,
vítám tě v Novoměstském kurýru.


Svého času jsme spolu hovořili o výsledcích voleb v našem městě, použil jsi výraz "nemocné město", jak jsi to myslel?
Obec, město je stejně živý organismus jako lidské tělo. Když je vše v pořádku, jak má být, tělo je zdravé, je radost žít. Jakmile je chod organismu narušen, tělo se brání různými projevy, většinou bolestmi a nastává léčení. Nejhorší je zanedbání, které může vést až k operaci a odstranění zanedbané části. Proto je v současné medicíně kladen takový důraz na prevenci, předcházení onemocnění, bolestem a jejich následkům.

Vzpomeneš některé bolesti města, které se podařilo vyléčit?
Zmíním z oblasti urbanismu, to je viditelný příklad. Před likvidaci byla zachráněna a opravena márnice u kláštera, budova u věže Zázvorky byla vyjmuta ze snahy s podnikatelským záměrem a adaptována pro kulturní záměry, bylo ochráněno a opraveno před zbouráním renesanční schodiště u dnešního Spolkového domu, přestěhování Městského úřadu do původní budovy na náměstí Republiky včetně pošty a umožněno novému umístění Městské knihovny, jako příklady z dřívějšího období. Z doby nedávno minulé zajištění ochrany před zničením staré školy v Krčíně pro tamní spolkový život a v živé paměti ochrana města a jeho obyvatel v budoucnosti od důsledků tranzitní a nákladní dopravy.

Jaké bolesti přetrvávají?
Stačí si pročíst volební programy subjektů, ucházející se o ovlivnění života našeho města. To je shrnutý průřez myšlenek občanů o představách života ve městě. Dlouhodobě a to téměř ve všech prohlášeních se objevuje různě skloňované téma, koupaliště, kino jako multifunkční zařízení a využití kasáren a to s jednou změnou, kdy seskupení Volby pro město změnilo doposud zastávané stanovisko a chce budovu zbourat.

Kasárna v Novém Městě nad Metují - současný stav.

Pro mě šokující, nepochopitelná informace.
Místo toho, aby Nové Město nad Metují bylo hrdé, že patří k těm městům, které mají upomínku na významnou historii našeho národa při snaze obrany před napadením Hitlerovým Německem, je před zcela vážným rozhodnutím se objektu zbavit. Je to i neúcta všem těm odhodlaným, kteří poctivým řemeslem cihla k cihle stavbu v takovém rozsahu od 29. 6. 1937, kdy byl položen základní kámen, pořídili dát do konce roku pod střechu.
Nevím, zda je všeobecně známo, že kasárna byla budována pro dislokaci 48. pěšího pluku "Jugoslávie" pod velením majora Jaroslava Purkyta, jako základna pro služby osádek Dobrošovské pevnosti a náchodské linie ochrany hranic, včetně nové přístupové cesty do Pekla. Dle vyjádření památkářů nejde z hlediska historie o významnou stavbu, ale svým posláním a stavební zachovalosti je doporučena k dalšímu možnému využití.
Kasárna a školní budovy mají velice podobná dispoziční řešení, což umožňuje minimalizovat vnitřní stavební úpravy a navíc v našem případě ještě k tomu přilehlé rozsáhlé plochy pro hřiště a závodění s minimálními náklady, jako je čárové vyznačení, pro jejich zprovoznění. Stávající výchovně vzdělávací zařízení, pracující v omezených podmínkách jako Dům dětí a mládeže Stonožka, jak je předem známo, nové prostory by uvítal.

Není vyloučeno, že by obdobný zájem mohl být u Základní umělecké školy. Nabízí se založení sportovní školy, tvořící přípravky pro lehkou atletiku, kopanou, házenou, volejbal a další sportovní odvětví. Vznikl by tak areál AVA - areál volnočasových aktivit pro děti a mládež, který by městu záviděli široko daleko a hlavně - Kdo si hraje, nezlobí. Připomenu další výhody, klidné a bezpečné místo k zmiňovanému účelu přímo stvořené, ve středu sídlišť s největší koncentrací obyvatel a možnosti uplatnění solárních technologií k úsporám nákladů na technický provoz uživatelů.

Zmíněné základní náměty má vedení radnice více jak šest let k dispozici a přichází s návrhem likvidace. Napadá mě jediné vysvětlení, nezájem se alternativním řešením zabývat. Od svého počátku jako by kasárna byla danajský dar, jak jinak si vysvětlit tendence je odprodat a ani nezajistit dostatečnou ochranu svého majetku před devastujícími vlivy. Realizace smysluplného řešení si vyžádá finanční pokrytí jednak z vlastních zdrojů za přispění fondů, darů a jsem přesvědčen, že získání finančních prostředků k tomuto účelu s porovnáním na co vše se přispívá, by bylo jistě úspěšné. Přitom již dnes je nemalá částka k dispozici v podobě úspory za likvidační práce a úspory provozních nákladů v sdruženém objektu s možností uplatnit solární technologie.

Jiří Marbach a Vladimír Rocman 2015.
A jak ta prevence?
To je to, co městu nejvíce chybí. Má sice za nemalé peníze zpracované plány, strategický, územní, regulační a další a jak je patrné na záchraně staré školy v Krčíně, roztržek kolem přeložky 1/14 a vynuceném referendu, petice týkajícího se koupaliště, řešením kina, chybí předvídavost. Vyhodnocení, čeho se chce v které oblasti dosáhnout a k dosažení vytyčeného přijímat postupné kroky, podmiňující naplnění cíle. Podcenění tohoto postupu má za následek řešení jen důsledků.
Referendum k obchvatu stálo spousty sil, nepříjemností, osočování i finančních vydání ale ono se nemuselo vůbec konat, kdyby se včas vyhodnotila skutečnost hrozícího nebezpečí nárůstu tranzitní a nákladní dopravy, a jak obdobné potíže řeší jiná města. Zarputilost vedení města došla až do stádia, kdy potřebovalo úřední potvrzení názorů většiny občanů. Při rozumném uvažování obyvatel se dalo předpokládat, jaký bude výsledek, přesto se muselo počkat do října loňského roku. Vznikla tím prohlubující se časová ztráta, která potřebné řešení jen oddálilo. Obdobně lze rozebrat problematiku koupaliště, či kina.
To, že se v posledních volbách objevil nový subjekt "Nové město" s tučným označením NOVÉ, sdružující nezávislé kandidáty s věkovým průměrem 34,6 let a heslem
"Radnici chybí vize fungování a rozvoje města ve prospěch občanů",
to asi není náhoda.
Potvrzuje můj dojem narůstání bolestí a veřejnému mínění to není lhostejné. Což je dobře. Jde jen o to, aby snahy o nápravy věcí veřejných byly prováděny kvalifikovaně ke spokojenosti novoměstských občanů všech věkových skupin.

A co ty?
Já již nic moc, přece jen jsem pán v letech, snad radou z mých zkušeností, bude - li o to zájem. Snah o věcná řešení jsem poskytl několik, protože mám město rád a vděčím mu za mnohé a trápí mě, když je mu ubližováno.

Děkuji za rozhovor a přeji hodně zdraví a tvůrčí svěžesti do dalších let.
A abys ten kopec k lesu, kde bydlíš, na tom kole ještě dlouho vyšlapával bez zadýchání.

Jindřich Buchal.